Praca dyplomowa

Studenci ostatniego roku studiów przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:

  1. Podać/uaktualnić w dziekanacie dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail.
  2. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów.
  3. Wypełnić formularz z danymi i zamieścić pracę dyplomową w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.uwb.edu.pl/pl/documents/welcome/ oraz uzyskać status pracy: praca gotowa do obrony (krok 5).
    Instrukcja obsługi APD dla studentów znajduje się na stornie:
    https://apd.uwb.edu.pl/pl/

  4. Złożyć w dziekanacie, najpóźniej tydzień przed planowaną obroną, następujące dokumenty:
- 1 egzemplarz pracy dyplomowej, wydrukowany z APD (preferowany wydruk obustronny, miękkie okładki, bindowanie)z zamieszczonym na końcu pracy dyplomowej, wypełnionym i podpisanym oświadczeniem antyplagiatowym – wzór oświadczenia znajduje się na ostatniej stronie Zarządzenia nr 18 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych
https://apd.uwb.edu.pl/static/8185fad/pliki/zarzadzenie.pdf

uwaga: praca dyplomowa musi posiadać numer kontrolny, tj. musi być wydrukowana z APD (krok 5),
 
- pracę dyplomową w wersji elektronicznej na płycie CD, opisaną nazwiskiem i imieniem autora oraz numerem albumu, a także imieniem i nazwiskiem promotora,
- podpisany przez studenta wydruk ocen z USOSweb,
- informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o osiągnięciach dodatkowych, np. przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich, udział w konferencjach, itp.
 
W dniu obrony należy złożyć:
- 4 fotografie o wymiarze 4,5 x 6,5 cm bez nakrycia głowy, na odwrocie z wpisanym ołówkiem imieniem, nazwiskiem i numerem albumu,
- potwierdzenie wpłaty 50zł za dyplom, wpłatę należy uiścić na indywidualne konto studenckie, numer konta znajduje się w USOSweb w zakładce Opłaty, należności nierozliczone, rodzaj opłaty inne-za wydanie dyplomu ukończenia studiów,
- uzupełnioną kartę obiegową.
Obrony prac dyplomowych będą się odbywały w terminach określonych w „Terminarzu sesji egzaminów dyplomowych”.
 
Odbiór dyplomu ukończenia studiów możliwy jest po upływie około miesiąca od daty obrony. Prosimy upewnić się, że dyplom jest już gotowy do odbioru – informacje udzielane są pod numerami telefonów:


  kulturoznawstwo – tel. 85-745-74-41

 

Dokumenty

Prace licencjackie

Standardy prac licencjackich

Wzory stron tytułowych

1 / 2 / 3 / 4 / 5

Prace magisterskie

Standardy prac magisterskich

Wzory stron tytułowych

1 / 2 / 3 / 4

Oświadczenie antyplagiatowe

Instrukcja APD