Ogłoszenia

czyli kwestie związane z organizacją studiów, aktualne zmiany, komunikaty...

REKRUTACJA uzupełniająca

DO PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2018/2019

Szanowni Studenci kulturoznawstwa!

Zapraszamy do udziału w europejskim programie wymiany studentów Erasmus+ .

Oferta skierowana jest do studentów kulturoznawstwa, którzy w momencie aplikacji studiują na:

  • na II roku I° zaliczyli I rok studiów stacjonarnych
  • na III roku zaliczyli I i II rok studiów stacjonarnych oraz złożą dokumenty na wyjazd przez obroną licencjatu.
  • na I roku II ° zaliczyli semestr zimowy studiów stacjonarnych
  • na II roku II °zaliczyli I rok

Obecnie współpracujemy z następującymi uczelniami:

Stypendium miesięczne osób wyjeżdżających na studia zagraniczne w roku akademickim 2018/19 jest obliczane indywidualnie dla poszczególnych krajów, np. do Włoch – 550 €; na Litwę, – 400 €, do Niemiec - 450€, do Turcji - 400€. Ponadto studenci, którym przysługuje stypendium socjalne, otrzymają dodatkowo 200 € miesięcznie. Studenci z orzeczeniem o niepełnosprawności również mogą wnioskować o dodatkowe stypendium (niezależnie od socjalnego).

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów:

  1. I. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim).

- CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej;

- formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS) – Formularz zgłoszeniowy - wyjazdy na studia;

- dokumentu poświadczającego średnią ocen z dotychczasowego toku studiów (z dziekanatu).

  1. II. ROZMOWA KWALIFIKACYJNA:

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim i w języku polskim.        W przypadku wyjazdu do Università degli Studi della Tuscia prosimy o dokument poświadczający znajomość języka włoskiego – certyfikat bądź zaświadczenie ze szkoły językowej lub deklaracja nauki języka włoskiego w czasie poprzedzającym wyjazd na uczelnię przyjumującą. Podczas rekrutacji sprawdzana będzie znajomość języka obcego  pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

W przypadku wyjazdu na KATHOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTATTINGOSTADT powinny posiadać kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie dokumentów nie później niż do 31.10 2018 r. (środa) w sekretariacie Kulturoznawstwa

Rekrutacja zostanie zakończona przed 15 listopada 2018 Do tego czasu odbędą się wszystkie rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji udziela koordynator programu Erasmus+ na kierunku kulturoznawstwo UwB: Karolina Wierel

kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty do pobrania i informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie UwB.

Obowiązkowe szkolenie w zakresie praw i obowiązków  studentów

dla studentów I r. studiów I stopnia

odbędzie się w dniu 24.10.2018 r.

w auli (s. 94) w godzinach:

11:30 – 13:00 – I tura

(studenci Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej i Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki)

SZKOLENIE BHP

Uwaga studenci 1 roku I oraz II stopnia i studenci, którzy do tej pory nie zaliczyli szkolenia BHP.

Obowiązkowe szkolenie BHP odbędzie się 13 listopada 2018 r. o godz. 18:00 w auli Wydziału Filologicznego (I piętro).

Szanowni Studenci Kulturoznawstwa

Na wniosek Rektora prof. dr hab. Roberta Ciboowskiego

W dniu 19.10. br. przewidziane są godziny rektorskie do godz. 12:00.

Natomiast 31.10. br. godziny rektorskie obowiązują od godz. 13:00.

W tym czasie nie macie Państwo zajeć.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB