Praca dyplomowa

 Zachęcamy wszystkich pracowników i studentów do śledzenia głównej strony Uniwersytetu w Białymstoku, na której znajdują się aktualne informacje i rozporządzenia dotyczące funkcjonowania UwB.

Studenci ostatniego roku studiów przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:

  1. Podać/uaktualnić w dziekanacie dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail.
  2. Uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów.
  3. Wypełnić formularz z danymi i zamieścić pracę dyplomową w Archiwum Prac Dyplomowych (APD) https://apd.uwb.edu.pl/pl/documents/welcome/ oraz uzyskać status pracy: praca gotowa do obrony (krok 5).
    Instrukcja obsługi APD dla studentów znajduje się na stornie:
    https://apd.uwb.edu.pl/pl/

  4. Złożyć w dziekanacie (zgodnie z terminarzem sesji egzaminów dyplomowych) następujące dokumenty:
- 1 egzemplarz pracy dyplomowej, wydrukowany z APD (preferowany wydruk obustronny, miękkie okładki, bindowanie) z zamieszczonym na końcu pracy dyplomowej, wypełnionym i podpisanym oświadczeniem antyplagiatowym – wzór oświadczenia znajduje się na ostatniej stronie Zarządzenia nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 stycznia 2019 r.

uwaga! pracę dyplomową należy wydrukować dopiero jak będzie na kroku 5, (w lewym dolnym rogu wydruku powinny być numery kontrolne)

- pracę dyplomową w wersji elektronicznej na płycie CD (2 pliki: PDF i Word), opisaną nazwiskiem i imieniem autora oraz numerem albumu,

- informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o osiągnięciach dodatkowych, np. przynależności do kół naukowych, działalności w organizacjach studenckich, udział w konferencjach, itp.

 
W dniu obrony należy złożyć:
- 4 fotografie o wymiarze 4,5 x 6,5 cm bez nakrycia głowy, na odwrocie z wpisanym ołówkiem imieniem, nazwiskiem i numerem albumu,
- potwierdzenie wpłaty za dyplom. Wpłatę należy uiścić na indywidualny numer konta studenckiego, który znajduje się w USOSweb w zakładce Opłaty, należności nierozliczone, rodzaj opłaty inne - za wydanie dyplomu ukończenia studiów,
- uzupełnioną kartę obiegową,
- podpisany przez studenta wydruk ocen z USOSweb.
 
Obrony prac dyplomowych będą się odbywały w terminach określonych w
 
 
Odbiór dyplomu ukończenia studiów możliwy jest po upływie około miesiąca od daty obrony. Prosimy upewnić się w dziekanacie, że dyplom jest już gotowy do odbioru – informacje udzielane są pod numerem telefonu: 85-745-72-86

 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie