AKTUALNE WYDARZENIA

 KArolin Wierel1

 

Ukazała się debiutancka książka pracownika kulturoznawstwa, dr Karoliny Wierel pt.: Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu wieku XX i XXI.

Publikacja jest podsumowaniem dekady badań nad rolą motywu Księgi w twórczości postapokaliptycznej, który to w przedstawionym materiale analitycznym pełni rolę symboliczną i jest pojęciem/narzędziem, dzięki któremu możliwe jest krytyczne ujęcie „kultury wyczerpania”, w której obecnie żyją twórcy i odbiorcy twórczości postapo.

Temat rozprawy ukształtował się z połączenia zainteresowań badawczych kilku obszarów kulturowych, tradycyjnego i ważnego dla kultury Zachodu motywu Księgi oraz nowego spojrzenia na temat kultury jaki proponuje posthumanizm i tzw. „nowa humanistyka”. Dr Karolina Wierel wyjaśnia, że dwa źródła kształttowały jej wyobraźnię badawczą spotykając się w nurcie kultury postapokaliptycznej. W celu zawężenia obszaru badawczego skupiła się na postapokaliptycznej twórczości literackiej i filmowej, pomijając obszar komiksów, gier fabularnych i komputerowych.

Bogata twórczość literacka i filmowa nurtu postapo wymagała kolejnego ograniczenia ram czasowych, czego efektem jest przyjęcie cezury twórczości powstałej w latach dziewięćdziesiątych wieku XX do roku 2013. Granica roku 2013 wynika z przekonania o tym, że tendencje millenarystyczne w twórczości literackiej i filmowej istotnie wpływają na wyobraźnię twórców tekstów kultury, co najmniej do końca roku 2013. Data końcowa jest także datą publikacji oryginału ostatniej części trylogii MaddAddam Margaret Atwood.

 

Gratulujemy naszej Koleżance z Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki wytrwałości i liczymy na kolejną interdyscyplinarną publikację jej autorstwa, na którą czekamy z wielką niecierpliwością.

 

Poniej zamieszczamy spis treści i fragment recenzji prof. Grzegorza Gedlewskiego.


Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu wieku XX i XXI.

Spis treści:

 

Wstęp. 1

Rozdział pierwszy. 9

Człowiek w świecie nie-antropocentrycznym (posthumanizm, transhumanizm, humanistyka nie-antropocentryczna, humanistyka afirmatywna) 9

I Utopia człowieczeństwa - przekraczanie granic rzeczywistości 15

II Animalia, czyli krótka historia pewnej hybrydy. 43

III Świat rzeczy – uniwersum człowieka (humanistyka nie-antropocentryczna) 76

IV Organizmy transgeniczne - od biowładzy do ekologii 82

Rozdział drugi 95

Imaginarium Księgi 95

I Kompleks omnipotencji jako energia twórcza kultury zapisana w Księdze. 95

II Typologia Księgi 114

Rozdział trzeci 168

Księga jako motyw transmedialny. 168

I Kultury jako wspólnoty tekstowe (tuxtual comunites) 169

II Księga jako przestrzeń komunikacji międzygatunkowej 188

Rozdział czwarty. 195

 Imaginarium świata „po końcu”. 195

I Literackie źródła wyobraźni postapokaliptycznej 197

II Teksty Księgi – motyw Księgi w dystopiach literackich przełomu XX i XXI wieku: ………………………………………………………………………….259

III Obrazy Księgi – filmowe postapokalipsy przełomu XX i XXI wieku: 306

Zakończenie: Jeżeli słowo jest dźwiękiem…... 346

Bibliografia………………………………………………………………………… 349

Filmografia. 371

Dyskografia…………………………………………………………………………367

 

Fragment recenzji prof. Grzegorza Gedlewskiego, IKP UW:

 

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten wątek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).

 


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników MIKiS


0192805701590

Glamour – magia czy mistyfikacja?
Dawny urok w nowym wymiarze

Alicja Kisielewska, Monika Kostaszuk-Romanowska, Anetta B. Strawińska (red.)

Przywołane w tytule pojęcie glamour stało się impulsem do naukowej refleksji dotyczącej - z naszej perspektywy – istotnego, aktualnego i wymagającego klasyfikacji zjawiska z zakresu współczesnej kultury. Termin glamour jest niejednoznaczny znaczeniowo. Virginia Postrel – amerykańska pisarka i dziennikarka, niekwestionowany autorytet w zakresie glamour – określa go mianem „tajemniczy”. (…) Maria Poprzecka, polska historyczka sztuki, termin glamour traktuje jako „niejasny” , ale przywołujący korowód takich obrazów jak: kaskada loków i sięgające nagich ramion rękawiczki Rity Hayworth, magnetyzujące spojrzenie Grety Garbo, satynowe suknie opinające ciało Ginger Rogers. Modelki prezentujące new look Diora, lodowate blondynki z filmów Hitchcocka. (…) Obecnie glamour utożsamiany jest najczęściej z kiczem, tandetą, podróbką, „przerysowaniem w złym stylu”, bezguściem czy sztucznością z sensie metaforycznym i dosłownym.

Do nabycia w Wydawnictwie UwB

 

 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH