Organizacja roku akademickiego 2017/18

Zarządzenie nr 33
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 14 czerwca 2017 roku

w sprawie organizacji roku akademickiego 2017/2018 w Uniwersytecie w Białymstoku

Na podstawie § 67 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z § 13 ust.23 Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku oraz § 5 ust. 3 Regulaminu studiów doktoranckich Uniwersytetu w Białymstoku, w porozumieniu z uczelnianymi organami uchwałodawczymi samorządu studenckiego oraz samorządu doktorantów, zarządza się, co następuje:

  § 1

 Ustala się następującą ramową organizację roku akademickiego 2017/2018:

semestr zimowy 01.10.2017 - 14.02.2018
w tym:
zajęcia dydaktyczne 01.10.2017 - 31.01.2018

uroczysta inauguracja roku akademickiego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.10.2017
wakacje zimowe 23.12.2017 - 08.01.2018
zajęcia dydaktyczne c.d 09.01.2018 - 31.01.2018
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 01.02.2018 - 14.02.2018
     
semestr letni 15.02.2017 - 30.09.2018
w tym:
zajęcia dydaktyczne 15.02.2018 - 28.03.2018
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 19.02.2018 - 04.03.2018
wakacje wiosenne 29.03.2018 - 03.04.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 04.04.2018 - 17.06.2018
dni wolne od zajęć dydaktycznych

09.04.2018

30.04.2018

02.05.2018

04.05.2018

01.06.2018

-
sesja egzaminacyjna semestru letniego 18.06.2017 - 01.07.2017

wakacje letnie (w tym programowe praktyki studenckie)

02.07.2017 - 30.09.2017
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego
01.09.2017
- 14.09.2017 
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2017 / 2018 i rozpoczęcia roku akademickiego 2018 / 2019 15.09.2017 - 30.09.2017

 § 2

 W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się, że w środę 13.06.2018 r. zrealizowane będą zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na poniedziałek. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Podział na tygodnie

Tygodnie

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB