Organizacja roku akademickiego 2018/19

Zarządzenie nr 20
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 26 czerwca 2018 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2018/2019 w Uniwersytecie w Białymstoku

 

Na podstawie § 67 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządza się, co następuje:

 

  § 1

 Ustala się następującą ramową organizację roku akademickiego 2018/2019:

semestr zimowy 01.10.2018 - 17.02.2019
w tym:
zajęcia dydaktyczne 01.10.2018 - 03.02.2019

uroczysta inauguracja roku akademickiego – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

08.10.2018
dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.11.2018    

wakacje zimowe

24.12.2018 - 08.01.2019
zajęcia dydaktyczne c.d 09.01.2019 - 03.02.2019
sesja egzaminacyjna semestru zimowego 04.02.2019 - 17.02.2019
     
semestr letni 18.02.2019 - 30.09.2019
w tym:
zajęcia dydaktyczne 18.02.2019 - 17.04.2019
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 18.02.2019 - 03.03.2019
wakacje wiosenne 18.04.2019 - 23.04.2019
zajęcia dydaktyczne c.d. 24.04.2019 - 16.06.2019
dni wolne od zajęć dydaktycznych

29.04.2019

30.04.2019

02.05.2019

sesja egzaminacyjna semestru letniego 17.06.2019 - 30.06.2019

wakacje letnie (w tym programowe praktyki studenckie)

01.07.2019 - 30.09.2019
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego
08.07.2019
- 21.07.2019
okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2018/2019 22.07.2019 - 04.08.2019

§ 2

 W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się:

1. w środę 30.01.2019 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na poniedziałek.

2. dzień 04.02.2019 r. oraz 12.06.2019 r. pozostawia się do dyspozycji Dziekanów Wydziałów na ewentualne odpracowanie zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się z powodu ustalenia dni rektorskich i/lub godzin dziekańskich.

 § 3

Na Wydziale Ekonomiczno - Informatycznym w Wilnie:

1. 11.03.2019 r. oraz 12.03.2019 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych,

2. w dniach 29.04.2019 r. oraz 30.04.2019 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

           

T1

TURYSTYKA
KULTUROWA

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Międzywydziałowe Studia Kulturoznawcze posiadają w ofercie sześć specjalności - po trzy na każdy poziom kształcenia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie.

 

 

    

  50 / 50

            
 
 
50 TWARZY KULTUROZNAWSTWA
NA 50-LECIE WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO UWB