Studia drugiego stopnia stacjonarne trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć wynosi 800.
Liczba punktów ECTS wynosi 120.

Studia kulturoznawcze drugiego stopnia są przeznaczone dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych studiów licencjackich. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej. Oprócz uzyskania rozszerzonej wiedzy z zakresu: antropologii kultury, filozofii kultury, teoria sztuki, metod badań kulturoznawczych, metod badań terenowych i rynku kultury, interpretacji tekstów kultury, studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych umiejętności na jednej z 3 specjalizacji:

  • Komunikowanie w mediach cyfrowych;
  • Kultura Podlasia;
  • Filmoznawstwo – medioznawstwo.


Oferta specjalizacyjna wynika z kilku uwarunkowań. Po pierwsze ze specyfiki interdyscyplinarnych badań prowadzonych przez białostockie środowisko kulturoznawcze. Po drugie różnorodność kulturowa Podlasia oparta na tradycji spotkania kultur wymaga prowadzenia badań nad kulturą regionu i przygotowywania specjalistów do pracy w lokalnych instytucjach kultury. Po trzecie – proponowane specjalizacje wpisują się, jak zakładamy, w potrzeby lokalnego rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego i samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach i organizacjach związanych z kulturą. Ponadto ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego i jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


komcyfrowe1

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH
 
Specjalizacja – mając charakter uniwersytecki – daje studentom wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy przede wszystkim w instytucjach reprezentujących przemysł kreatywny – w redakcjach portali internetowych, agencjach marketingowych, agencjach reklamowych i PR, w działach promocji instytucji kultury, a także w działach promocji rożnego rodzaju podmiotów biznesowych.
Absolwent specjalizacji komunikowanie w mediach cyfrowych będzie dysponował szeroką wiedzą z zakresu najnowszych technologii informatycznych umożliwiających komunikację z różnymi grupami odbiorców, zarówno indywidualnych, jak zbiorowych. Będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności nawiązywania kontaktów medialnych (za pośrednictwem technik internetowych), będzie umiał skonstruować tekst przeznaczony do różnorodnych adresatów: podmiotów indywidualnych, jak i grup zbiorowych w modelu biznesowym. Absolwent specjalizacji, dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie studiów, będzie predestynowany do pracy w instytucjach związanych ze sferą biznesu, a także z instytucjach zarządzających dorobkiem kultury – w placówkach kulturalnych czy w odpowiednich działach zajmujących się kulturą organów administracji rządowej i samorządowej.
 
 
filmoznawstwo1
FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO
 
Absolwent specjalizacji powinien znać i rozumieć specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, w zakres której wchodzi film oraz nowoczesne media i technologie cyfrowe. Celem kształcenia na specjalizacji filmoznawstwo–medioznawstwo jest wyedukowanie absolwenta przygotowanego do pracy w zawodzie krytyka filmowego, dziennikarza filmowego i telewizyjnego zajmującego się problematyką filmową, a także nauczyciela specjalizującego się w problematyce filmowej i medioznawczej. Absolwent po ukończeniu studiów będzie świadomy znaczenia nowych mediów w kulturze i ich wpływu na rzeczywistość społeczną, będzie również potrafił tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.
Po ukończeniu kształcenia na specjalizacji filmoznawstwo–medioznawstwo student będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu historii filmu polskiego i powszechnego, jego teorii i analizy. Wyposażony zostanie również w podstawy warsztatu krytyka filmowego, a także przyswoi rozległe i uporządkowane wiadomości na temat związków filmu z innymi mediami oraz innymi dziedzinami sztuki. Oprócz wiedzy teoretycznej, student zdobędzie umiejętności praktyczne, dzięki uczestnictwu w warsztatach i projekcjach filmowych.
 
 
podlasie
KULTURA PODLASIA
 
Ukończenie specjalizacji zapewnia:
a) wyposażenie absolwenta w podstawową historyczną i teoretyczną wiedzę o kulturze regionu,
b) umiejętność analizy tradycyjnej kultury materialnej i duchowej,
c) znajomość swoistości etnicznej, językowej i religijnej regionu z uwzględnieniem jego pogranicznego charakteru,
d) sprawność w popularyzowaniu i racjonalnym pielęgnowaniu wartości kultury regionalnej i narodowej, europejskiej i światowej,
e) sprawność w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
Absolwent specjalizacji kultura Podlasia może podjąć pracę zawodową w instytucjach i organizacjach, mających za zadanie prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz szeroko rozumianej kultury regionu, np.: w ośrodkach kultury regionalnej i odpowiednich działach administracji; w placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklor czy sztuka nieprofesjonalna); w muzealnictwie regionalnym i w skansenach; w redakcjach i instytucjach informacyjnych; w centrach badań opinii publicznej; w reklamie, marketingu i public relations.

 

 

BACHELOR'S DEGREE

          MASTER'S DEGREE

 

 T2

MEDIA
AND COMMUNICATION

      

T3

ADVERTISING
AND PUBLIC RELATIONS

           

T1

CULTURAL TOURISM

                
      

T4

COMMUNICATION
IN DIGITAL MEDIA

 
   

T6

FILM AND MEDIA
STUDIES

           

T5

CULTURE OF PODLASIE

 


 

    

  50 / 50

            
 
 
50 SHADES OF CULTURAL STUDIES
50 YEARS OF PHILOLOGICAL FACULTY UWB