REKRUTACJA DO PROGRAMU ERASMUS+

Erasmus grafika

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROGRAMU ERASMUS+ NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

Studenci kulturoznawstwa! Możecie marzyć o podróżowaniu, albo wziąć udział w rekrutacji do programu Eramsus+ i zrealizować marzenia!

Zapraszamy do udziału w europejskim programie wymiany studentów Erasmus+.

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+ powinien spełniać następujące kryteria formalne:

  • być zarejestrowany jako student Uniwersytetu w Białymstoku,
  • w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia ,
  • nie może realizować wyjazdu w ostatnim semestrze każdego ze stopni studiów.

Obecnie współpracujemy z następującymi uczelniami:

Łączny czas trwania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (studia oraz praktyki) nie może przekroczyć:

  • 12 miesięcy na studiach pierwszego i 12 miesięcy na studiach drugiego stopnia
  • Limit miesięcy możliwych do wykorzystania na danym poziomie studiów obejmuje również wcześniejsze wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus.
  1. Stypendium miesięczne osób wyjeżdżających na studia zagraniczne w roku akademickim 2020/21 jest obliczane indywidualnie dla poszczególnych krajów wysokość stypendium zostaje ustalona w następujących kwotach miesięcznych, w zależności od kraju wyjazdu:

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  –  520 EUR

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 500 EUR

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii  i Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja – 450 EUR 

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów. Do osób, które złożą komplet dokumentów zostaną wysłane zaproszenia.

Etapy rekrutacji:

  1. Etap I: ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim).

- CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej;

- formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS) – Formularz zgłoszeniowy - wyjazdy na studia

- dokumentu poświadczającego średnią ocen z dotychczasowego toku studiów (z dziekanatu). Proszę napisać do p. Ewy Czykwin z prośbą o wystawnie takiego zaświadczenia.

Etap II: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim i w języku polskim. W przypadku wyjazdu do Università degli Studi della Tuscia prosimy o dokument poświadczający znajomość języka włoskiego – certyfikat bądź zaświadczenie ze szkoły językowej lub deklaracja nauki języka włoskiego w czasie poprzedzającym wyjazd na uczelnię przyjmującą. Podczas rekrutacji sprawdzana będzie znajomość języka obcego pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

W przypadku wyjazdu na KATHOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTÄTT-INGOLSTADT studenci powinni posiadać kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie dokumentów nie później niż do 03.11.2020 r. (WTOREK) na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Więcej informacji udziela koordynator programu Erasmus+ na kierunku kulturoznawstwo UwB: Ewa Kępa

kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dokumenty do pobrania i informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie UwB:

https://uwb.edu.pl/studia-1457

SPOTKANIE INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 16 PAŹDZIERNIKA (PIĄTEK) W SALI B5

 

 

 

Szanowni studenci kulturoznawstwa!

Informuję, że istnieje możliwość wyjazdu na praktyki w ramach programu Erasmus+. Praktyki mogą być zaliczeniem obowiązkowych praktyk jakie student kulturoznawstwa musi zrealizować w trakcie studiów.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE W SKRÓCIE:


- pobyt na praktyce może trwać od 2 do 12 miesięcy. Wyjazdy mogą być realizowane zarówno w okresie wakacyjnym, jak i w trakcie roku akademickiego. Przy czym wyjazdy realizowane w trakcie roku akademickiego wiążą się z koniecznością uzyskania zgody na indywidualną organizację studiów. Zasadą są praktyki trwające do 3 miesięcy. Na pobyt dłuższy należy uzyskać zgodę Uczelnianego Koordynatora;
- udział w programie jest możliwy również w przypadku absolwentów. Tego typu wyjazdy mogą być realizowane w okresie do 18 miesięcy po zakończeniu danego poziomu studiów. Warunkiem jest jednak zakwalifikowanie się na wyjazd przed obroną;
- praktyki można realizować we wszystkich krajach uczestniczących w programie (kraje UE), we wszelkiego rodzaju instytucjach i przedsiębiorstwach z wyłączeniem instytucji unijnych oraz polskich przedstawicielstw za granicą (lista instytucji unijnych, w których nie można odbywać praktyki znajduje się tutaj: http://europa.eu/about-eu/).
- instytucję, w której ma odbyć się praktyka, student musi znaleźć samodzielnie. Warunkiem jest zgodność praktyki z kierunkiem studiów.
- stypendium na wyjazd wynosi 400, 500 lub 600 € miesięcznie w zależności od kraju, w którym będzie się odbywać praktyka. Lista krajów oraz szczegółowe warunki finansowania wyjazdów znajdują się w pliku 'zasady finansowe';
- student może skorzystać z listy organizacji zamieszczonej na stronie UwB, w której studenci odbywali już praktyki lub samodzielnie znaleźć organizację/instytucję i uzyskać zgodę od jej przedstawiciela na przyjęcie studenta w roli praktykanta. Wybór instytucji, w której student chce odbyć praktyki powinna być adekwatna z kierunkiem studiów.
- aby zgłosić się na wyjazd należy pobrać i wypełnić Learning Agreement (LA) oraz formularz zgłoszeniowy. Oba dokumenty podpisane przez wszystkie wymienione osoby należy dostarczyć do Działu Współpracy Międzynarodowej (DWM), ul. Świerkowa 20 B, pokój 1/7 (parter). Do zgłoszenia wystarczy skan LA, jednak formularz zgłoszeniowy musi być oryginalny. Instrukcje wypełniania LA znajdują się na stronach 6-9 dokumentu. Odnośniki oraz informacje o tym, gdzie
odnaleźć kody dziedzin, sektory itp. znajdują się na stronie 10. W razie kłopotów lub pytań dotyczących uzupełnienia dokumentu należy kontaktować się z Działem Współpracy Międzynarodowej (DWM),e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 85 745 7089.
- kolejność wypełniania dokumentów: po uzgodnieniu z instytucją przyjmującą programu praktyki i wypełnieniu LA, należy wysłać go do instytucji przyjmującej, która uzupełnia dane kontaktowe, wypełnia rubrykę "The receving organisation/enterprise" oraz podpisuje dokument. Z podpisanym LA oraz wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy udać się do koordynatora wydziałowego (lista i kontakt w zakładce " Erasmus+") w celu uzyskania podpisów oraz akceptacji wyjazdu. Następnie kompletne dokumenty należy dostarczyć do DWM.
- studenci, których praktyka będzie odbywała się w języku angielskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim, niemieckim lub niderlandzkim będą musieli przed wyjazdem i po powrocie wypełnić test językowy on-line. Chętne osoby w trakcie pobytu mogą również wziąć udzial w kursie językowym on-line.

- praktyki realizowane z programu Erasmus+ mogą być rozliczane także jako praktyki zawodowe, po ustaleniu szczegółów z opiekunem praktyk (dr Tomaszem Adamskim) i koordynatorem programy Erasmus+ na kulturoznawstwie (dr Ewą Kępą).

kontakt: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Dokumenty do pobrania i informacje szczegółowe znajdą Państwo na stronie UwB:
https://www.uwb.edu.pl/formularze
https://www.uwb.edu.pl/lista-firm-i-instytucji
https://www.uwb.edu.pl/oferty-praktyk


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie