Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru 2022/2023 - opisy

 

II rok I stopnia

II r. I st. – opisy konwersatoriów sem. zimowy 2022/23

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć cztery przedmioty – dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 14.06.2022 R. OD GODZ. 8.00 DO 15.06.2022 R. DO GODZ. 12.00

Do wyboru dwa przedmioty spośród czterech proponowanych na semestr zimowy:

 1. Dr Karolina Radłowska

Wiedza i magia ludowa

Celem zajęć jest przybliżenie tematyki z zakresu wiedzy ludowej, magii i religii oraz wzajemnej relacji między tymi obszarami. Podczas spotkań omówione zostaną cechy religjności ludowej oraz klasyczne działy wiedzy ludowej takie jak: kosmogonia, astronomia, meteorologia, wiedza przyrodnicza (fauna i flora), oraz medycyna a także wiedza związana z określonymi umiejętnościami z zakresu kultury materialnej i twórczości artystycznej.

 

 1. Dr Kamil Lipiński

Teoria postkolonialna i sztuka nowych mediów

Celem niniejszych zajęć będzie przybliżenie najważniejszych kontekstów związanych z napięciem pomiędzy kolonializmem a postkolonializmem w teoretycznych dyskursach dotyczących przemieszczania ludności, kultury wernakularnej, marginalizacji społecznej, problemów rasowych, orientalizmu i egzotyki w sztuce nowych mediów. Problematyka poruszana na tych zajęciach oscylować będzie wokół przeobrażeń doświadczenia, reprezentacji, estetyki transkulturowej, subaltern studies, estetyki migracyjnej, estetyki dekolonialnej. Podejmiemy się poszukiwań case studies, celem odzwierciedlenia wybranych zagadnień teoretycznych za pośrednictwem praktycznych ilustracji w sztukach audiowizualnych i w filmie.

 1. Dr hab. Marek Kowalczuk

Spotkanie kultur: judaizm, chrześcijaństwo pierwotne i świat grecko-rzymski

 

Od czasu pojawienia się na Bliskim Wschodzie kultury hellenistycznej weszła ona w dia­log z kulturą judaistyczną a później z tworzącym się chrześcijaństwem, czego przejawy znaj­dujemy już na kartach Biblii. Dialog ten nie zawsze przebiegał w sposób spokojny, jednak jego rezultaty w istotny sposób wpłynęły na formowanie się kultury europejskiej. W tym wykładzie pragnę przestawić dzieje spotkania różnych wizji świata, analizując teksty helleni­styczne, judaistyczne i chrześcijańskie z okresu od III w. p.n.e., do III w. n.e.

 1. M. Rosik, Kościół a Synagoga, Wrocław 2016.
 2. F. Manns, Jerusalem, Antioche, Rome. Jalons pour une theologie de l’Eglise de la circoncision, Milano 2009.
 3. M. Wojciechowski, Wpływy greckie w Biblii, Kraków 2012.
 4. W. Chrostowski, Między Synagogą a Kościołem, Kraków 2015.

 

 1. Mgr Maja Rogala

Wiedza o fotografii

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych  zagadnień dotyczących fotografii ( historia, teoria, estetyka). Zostanie też omówiona polska fotografia stanowiąca znaczący wkład w fotografię światową. Przedmiotem refleksji będzie też fotografia między innymi  socjologiczna, chłopska, wernakularna i rodzinna. Celem zajęć jest także  teoretyczne przygotowanie uczestniczących w nich  studentów do umiejętnego wykorzystania wiedzy w praktyce zawodowej .


II r. I st. – opisy konwersatoriów semestr letni 2022/23

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć cztery przedmioty – dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach
14.06.2022 r. od godz. 8.00 do 15.06.2022 r. do godz. 12.00.

Do wyboru dwa przedmioty spośród czterech proponowanych w semestrze letnim:

 1. mgr Małgorzata Anna Charyton

„Stres” w ujęciu antropologii kulturowej

Jedno z najpopularniejszych pojęć we współczesnej kulturze – „stres” – tworzy rozbudowany system sprzecznych znaczeń. Sprawdzimy jaką interpretację nadają mu nowe nurty antropologii kulturowej.

Zajęcia będą łączyły elementy prezentacji z dyskusją. Zastosujemy perspektywę porównawczą, przeprowadzimy krytykę klasycznych ujęć stosowanych w biologii czy psychiatrii, a także liczne analizy przypadku. Sięgniemy do przykładów z całego świata – od kultury ludowej Podlasia i badań wśród szeptuch (syndrom nerw-kołtun), przez tzw. Kresy Wschodnie, kraje arabskie (złe oko), kultury Dalekiego Wschodu i Ameryki Łacińskiej (ataque de nervios, susto), aż po współczesne metafory w kulturze Zachodu (nacisk, napięcie, rozbicie, awaria, wyczerpanie, wybuch).

Konwersatorium pomoże wykształcić dystans do popularnego, ale wieloznacznego pojęcia. Zbuduje świadomość związanych z nim zjawisk obecnych dziś w kulturze. Pokaże w jaki sposób i dlaczego „stres” staje się wyrazem nierówności społecznych i relacji władzy, bezpieczną metaforą doświadczanego cierpienia i wskaźnikiem kondycji człowieka we współczesnym świecie.

 1. Dr Maciej Białous

Event studies

Event studies to interdyscyplinarny obszar wiedzy skupiający się na organizowanych przez ludzi wydarzeniach (eventach). Przedmiot ma na celu przybliżenie rozmaitych aspektów refleksji nad eventami – m. in. kulturowego, społecznego, ekonomicznego, prawnego, geografii społecznej i innych. Zakres tematyczny i oparcie się na konkretnych przykładach sprawi, że kurs może być przydatny zarówno dla osób chcących badać kulturę jak i zawodowo organizować ofertę kulturalną.

 1. Dr Barbara Olech

W kręgu kultury i tradycji żydowskiej

Przedmiotem konwersatorium będzie szeroko rozumiana tradycja i kultura żydowska. Omówione zostaną najważniejsze święta żydowskie, ich znaczenie dla kultury – także polskiej (przykłady literackie, fragmenty filmów). Przedstawione zostaną także najważniejsze nurty judaizmu (w tym chasydyzm). Odrębnym zagadnieniem będzie muzyka żydowska (w tym religijna – kantoralna,  niguny oraz klezmerska i sefardyjska).

 1. Dr Monika Kostaszuk-Romanowska

Oblicza islamu

Konwersatorium pomyślane jest jako forma spotkania ze współczesną kulturą islamu. Poza przedstawieniem podstawowych zagadnień, które ją identyfikują, w trakcie cyklu zajęć zaplanowano dyskusje nad zjawiskami obyczajowymi i społecznymi charakterystycznymi dla krajów tego kręgu kulturowego. Zestaw tematów obejmuje takie problemy, jak rola religii w kulturze islamskiej, status kobiety i dziecka, model małżeństwa i rodziny, a także problem zderzenia kultur, a więc kwestia konfrontacji islamu z kulturą zachodnią i procesem globalizacji. Punktem wyjścia do analizy przeobrażeń dokonujących się dziś w społeczeństwach islamskich będą teksty źródłowe i materiały filmowe.

 

III rok I stopnia

III r. I st. – opisy konwersatoriów sem. zimowy 2022/23

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty –

dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 14.06.2022 R. OD GODZ. 8.00 DO 15.06.2022 R. DO GODZ. 12.00

Do wyboru dwa spośród czterech proponowanych w semestrze zimowym:

 1. Mgr Stanisław Derehajło

Instytucje kultury na Podlasiu: zarządzanie i pozyskiwanie funduszy

 

 1. Dr Sebastian Kochaniec

Gry wideo w perspektywie refleksji kulturowej. Ujęcie porównawcze

Celem zajęć jest wprowadzenie studentów w tematykę gier wideo: wskazanie na problemy teoretyczne związane z badaniem gier, ich na gatunki. Zajęcia łączą w sobie elementy konwersatorium i warsztatów interpretacyjnych. Spotkania poświęcone są różnym zjawiskom tekstowym i artystycznym zakorzenionym w grach wideo. Ich omawianie odbywa się w perspektywie porównawczej – w odniesieniu do tradycyjnych (analogowych) utworów i praktyk kulturowych. Kurs pomaga zrozumieć specyfikę zjawisk tekstowych przynależących do cyfrowej sfery kultury jaką są gry wideo, zdobyć nowe narzędzia interpretacyjne i zapoznać się ze stanem badań na temat nowych mediów.

Szczególnie uważnie będziemy przyglądać się grom wideo oraz ich wpływowi na kulturę współczesną pod kątem obecnych w grach aspektach posthumanizmu.

Na koniec semestru studenci przygotują prace pisemne, w których wykorzystają wiedzę i umiejętności nabyte w czasie trwania kursu.

 1. Dr Barbara Olech

Miejsce kultury w programach i działaniach trzeciego sektora (NGO – organizacji pozarządowych)

Przedmiotem konwersatorium będzie miejsce i rola kultury w programach i działaniach organizacji pozarządowych. W ramach zajęć przeanalizujemy sposoby promowania kultury przez poszczególne podmioty, formy animacji, zasięg oddziaływania, projektowane grupy docelowe działań. Przyjrzymy się i przeanalizujemy działalność niektórych stowarzyszeń.

 1. Mgr Karol Więch

Media w służbie moralności. Audiowizualna reprezentacja wzorców postępowania w czasie wojny.

 W ramach 30 godzinnego konwersatorium zostaną omówione wybrane przykłady produkcji audiowizualnych potraktowanych jako aksjologiczna forma wypowiedzi na temat wojny. Szczególny akcent zostanie położony na kino polskie i zagraniczne. Wśród analizowanych filmów znajdą się niezależne produkcje dokumentalne, jak i filmy należące do kina głównego nurtu.
Celem konwersatorium jest próba przyjrzenia się zjawisku wojny z kulturowej perspektywy – jak była przedstawiana i rozumiana przez reżyserów, kto był adresatem filmów, jak może być odczytywana dzisiaj, jak wyglądał ich wpływ na decyzje polityczne i kulturowe widzów.

Poza materiałem audiowizualnym uczestnicy konwersatorium zaznajomią się z literaturą przedmiotu, umożliwiającą lepsze zrozumienie moralnego wymiaru działań wojennych i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

 


 

 

III r. I st. – opisy konwersatoriów semestr letni 2022/23

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty – dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach
14.06.2022 r. od godz. 8.00 do 15.06.2022 r. do godz. 12.00.

 

Do wyboru jeden przedmiot spośród dwóch proponowanych w semestrze letnim:

 

 1. Dr Karolina Wierel

Nowa humanistyka: posthumanizm, transhumanizm, humanistyka afirmatywna

Kryzys nauki w połowie wieku XX w obszarze Zachodu, a przede wszystkim wyczerpanie się energii kulturotwórczej zachodniej humanistyki, doprowadziły do powstania nowego sposobu myślenia o pojęciach kluczowych dla nauki, takich jak: człowiek, świat, natura, życie. Redefinicja zakresu zainteresowań humanistyki doprowadziła do zmiany pojmowania dotychczasowych osiągnięć nauki pod koniec wieku XX i do powstania nowego nurtu w nauce, który nazywany bywa „nową humanistyką”.

            W ramach konwersatorium będziemy dyskutowali nad przyczynami kryzysu kultury w wieku XX i XXI, jak i nad pomysłami przezwyciężenia impasu twórczego naukowców i artystów w obszarze kultur Zachodu. Przyjrzymy się nurtom myślowym na Zachodzie w ramach antyhumanizmu, posthumanizmu, transhumanizmu, postsekularyzmu i nowego materializmu. Owe tendencje myślowe w nauce wspólnie mogą być nazwane właśnie „nową humanistyką”.

            W celu zapoznania się z czynnikami współtworzącymi nową humanistykę będziemy dyskutowali o twórczości literackiej i filmowej fantastyki naukowej, fantasy i postapokaliptyki i katastrofizmu.  W dyskusji sięgniemy również do zjawiska przenikania ekologii, ekonomii, technologii i psychologii do dyskursów prowadzonych w obrębie myśli humanistycznej.

W celu przybliżenia przyczyn zmian w ramach „tradycyjnie” pojmowanej humanistyki podejmiemy próby analizy między innymi Frankensteina albo Nowego Prometeusza M.Shelley i filmowej adaptacji Igrzysk Śmierci, jak i filmu Nie patrz w górę Adama McKay.

 1. Dr Ewa Kępa

Antropologia wizualna – wybrane zagadnienia

Współcześnie dominującym środkiem przekazu staje się obraz. W trakcie zajęć studenci zdobędą podstawowe umiejętności niezbędne do jego opisu i analizy. Tematyka konwersatorium obejmie wybrane zagadnienia z zakresu antropologii wizualnej. W ramach zajęć, wychodząc od tekstów teoretycznych, będziemy dyskutować i podejmować interpretację materiału badawczego, który stanowić będą między innymi: filmy, fotografie, dzieła sztuki czy reklamy. Interesować nas będzie zarówno sfera przedstawień wizualnych, czyli celowo tworzonych obrazów, na przykład w obszarze reklamy czy mass mediów, jak i wszelkie naocznie postrzegalne przejawy życia społecznego – chociażby ubiór przechodniów na ulicy. Przeprowadzać będziemy tak zwany „trening wyobraźni wizualnej” polegający na interpretacji zdjęć zastanych, by w dalszej kolejności tworzyć własne indywidualne projekty fotograficzne w postaci fotoeseju. Przedmiotem naszych zainteresowań będzie to, co sfotografowane oraz to, co możliwe do sfotografowania. Fotografia jako obiekt poznania i jako środek poznania. Zdobyte w trakcie warsztatów umiejętności stanowić będą podstawę dalszych działań badawczych podejmowanych przez studentów w przyszłości.

II rok II stopnia

II r. II st. – opisy konwersatoriów sem. zimowy 2022/23

 

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć

jeden przedmiot do wyboru w semestrze zimowym.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 14.06.2022 R. OD GODZ. 8.00 DO 15.06.2022 R. DO GODZ. 12.00

 

Do wyboru jeden spośród dwóch proponowanych w semestrze zimowym:

 

 1. Dr Kamil Lipiński

Sztuka po przełomie cyfrowymTematyka zajęć dotyczyć będzie zmiany paradygmatycznej współczesnej kultury związanej z przejściem sztuki w stronę mediów cyfrowych, lokacyjnych, symulacji. Dzisiejsza digitalizacja krystalizuje szereg nowych kierunków i problemów, do których można zaliczyć funkcjonowanie kina i sztuki w epoce reprodukcji, recyklingu, virtual reality, second life'u. Celem tych zajęć będzie zastanowienie się nad rozwojem współczesnej sztuki biorąc pod uwagę przewartościowania estetyczne i wyłonienie się sztuki post-cyfrowej, jaka odzwierciedla nadejście nowych technik komputerowej kreacji.

 1. Prof. Katarzyna Citko

Niepokój, niepewność, groza. Medialne obrazy świata współczesnego

 

 

         Świat współczesny budzi niepokój, następują w nim szybkie zmiany powodujące niepewność jutra, zagrożenia związane z egzystencją człowieka wydają się narastać. Ludzie doświadczają kruchości i skończoności życia, nieprzewidywalności oraz niemożności kontrolowania, a nawet przewidywania przyszłości. Cywilizacja nie przyniosła świetlanego rozwoju społeczeństw, narastają konflikty, toczą się wojny, szerzy się terroryzm, totalitaryzm, mnożą się niebezpieczne ideologie. Wśród cywilizacyjnych źródeł narastającego niepokoju wymienić można konflikty zbrojne, katastrofy i kryzysy ekologiczne, globalne kryzysy finansowe, które wywołują biedę i ubóstwo, głód, bezrobocie, migracje wielkich grup społecznych i narodowościowych.

Wszystkim tym zagadnieniom przypatrują się media. Ukazują ich wizerunek, objaśniają, komentują, ale nierzadko też manipulują bądź nakręcają spiralę strachu.

Na zajęciach przyjrzymy się medialnym wizerunkom świata współczesnego, szczególnie tym, które wywołują w odbiorcach poczucie niepokoju, niepewności jutra, a nawet grozy. Poddamy analizie doniesienia prasowe, wiadomości telewizyjne i portali informacyjnych, obrazy filmowe i serialowe, media społecznościowe, blogi, gry komputerowe. Zastanowimy się, w jakim kierunku zdąża informacja przekazywana przez współczesne multimedia zdezorientowanemu, niepewnemu jutra odbiorcy: rzetelnego przekazywania wiadomości, szukania sensacji i newsów czy świadomego manipulowania w celu osiągnięcia konkretnych zamierzeń?

 

 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie