KArolin Wierel1

 

Ukazała się debiutancka książka pracownika kulturoznawstwa, dr Karoliny Wierel pt.: Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu wieku XX i XXI.

Publikacja jest podsumowaniem dekady badań nad rolą motywu Księgi w twórczości postapokaliptycznej, który to w przedstawionym materiale analitycznym pełni rolę symboliczną i jest pojęciem/narzędziem, dzięki któremu możliwe jest krytyczne ujęcie „kultury wyczerpania”, w której obecnie żyją twórcy i odbiorcy twórczości postapo.

Temat rozprawy ukształtował się z połączenia zainteresowań badawczych kilku obszarów kulturowych, tradycyjnego i ważnego dla kultury Zachodu motywu Księgi oraz nowego spojrzenia na temat kultury jaki proponuje posthumanizm i tzw. „nowa humanistyka”. Dr Karolina Wierel wyjaśnia, że dwa źródła kształttowały jej wyobraźnię badawczą spotykając się w nurcie kultury postapokaliptycznej. W celu zawężenia obszaru badawczego skupiła się na postapokaliptycznej twórczości literackiej i filmowej, pomijając obszar komiksów, gier fabularnych i komputerowych.

Bogata twórczość literacka i filmowa nurtu postapo wymagała kolejnego ograniczenia ram czasowych, czego efektem jest przyjęcie cezury twórczości powstałej w latach dziewięćdziesiątych wieku XX do roku 2013. Granica roku 2013 wynika z przekonania o tym, że tendencje millenarystyczne w twórczości literackiej i filmowej istotnie wpływają na wyobraźnię twórców tekstów kultury, co najmniej do końca roku 2013. Data końcowa jest także datą publikacji oryginału ostatniej części trylogii MaddAddam Margaret Atwood.

 

Gratulujemy naszej Koleżance z Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki wytrwałości i liczymy na kolejną interdyscyplinarną publikację jej autorstwa, na którą czekamy z wielką niecierpliwością.

 

Poniej zamieszczamy spis treści i fragment recenzji prof. Grzegorza Gedlewskiego.


Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich i filmowych przełomu wieku XX i XXI.

Spis treści:

 

Wstęp. 1

Rozdział pierwszy. 9

Człowiek w świecie nie-antropocentrycznym (posthumanizm, transhumanizm, humanistyka nie-antropocentryczna, humanistyka afirmatywna) 9

I Utopia człowieczeństwa - przekraczanie granic rzeczywistości 15

II Animalia, czyli krótka historia pewnej hybrydy. 43

III Świat rzeczy – uniwersum człowieka (humanistyka nie-antropocentryczna) 76

IV Organizmy transgeniczne - od biowładzy do ekologii 82

Rozdział drugi 95

Imaginarium Księgi 95

I Kompleks omnipotencji jako energia twórcza kultury zapisana w Księdze. 95

II Typologia Księgi 114

Rozdział trzeci 168

Księga jako motyw transmedialny. 168

I Kultury jako wspólnoty tekstowe (tuxtual comunites) 169

II Księga jako przestrzeń komunikacji międzygatunkowej 188

Rozdział czwarty. 195

 Imaginarium świata „po końcu”. 195

I Literackie źródła wyobraźni postapokaliptycznej 197

II Teksty Księgi – motyw Księgi w dystopiach literackich przełomu XX i XXI wieku: ………………………………………………………………………….259

III Obrazy Księgi – filmowe postapokalipsy przełomu XX i XXI wieku: 306

Zakończenie: Jeżeli słowo jest dźwiękiem…... 346

Bibliografia………………………………………………………………………… 349

Filmografia. 371

Dyskografia…………………………………………………………………………367

 

Fragment recenzji prof. Grzegorza Gedlewskiego, IKP UW:

 

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten wątek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).

 


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH