Decyzja nr 4/2020 Dyrektora Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18.09.2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia w Instytucie Studiów Kulturowych w semestrze zimowym 2020/2021

 

W związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz Zarządzeniem nr 75 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 08 września 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku oraz biorąc pod uwagę obowiązujące zasady reżimu sanitarnego związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 postanawiam, co następuje:

 • §1

Wszystkie zajęcia dydaktyczne w Instytucie Studiów Kulturowych w semestrze zimowym 2020/2021 realizowane są w formie stacjonarnej – kontakt bezpośredni.

 • §2

Zajęcia w budynku Instytutu są realizowane z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Liczba osób przebywających jednocześnie w danym czasie, w danym pomieszczeniu dydaktycznym nie może przekraczać maksymalnej liczby osób określonej w informacji umieszczonej na drzwiach każdego pomieszczenia dydaktycznego. Prowadzący zajęcia dydaktyczne ma obowiązek przed ich rozpoczęciem policzyć osoby przebywające w pomieszczeniu dydaktycznym.

Studenci zobligowani są do dezynfekowania rąk przy każdorazowym wejściu do budynku oraz do noszenia maseczek w budynku ISK. Studenci zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących wymogów bezpieczeństwa w przeciwnym razie prowadzący zajęcia dydaktyczne może je zawiesić lub odwołać. Kontynuacja zajęć dydaktycznych może nastąpić po usunięciu przyczyn naruszenia obowiązujących wymogów bezpieczeństwa. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do wietrzenia sali po każdych przeprowadzonych zajęciach.

 • §3

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie kontaktu bezpośredniego, w czasie rzeczywistym zgodnie ze szczegółowym rozkładem zajęć.

 • §4

Prowadzenie zajęć w formach, o których mowa w§ 1, zapewnia osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów dla danych zajęć.

 • § 5

Nauczyciel akademicki prowadzi zajęcia w siedzibie Instytutu Studiów Kulturowych/Uczelni, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego będącego własnością Uczelni.

 • § 6

Dyrektor Instytutu Studiów Kulturowych w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę (na pisemny wniosek prowadzącego zajęcia dydaktyczne, złożony w terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze) na realizację zajęć dydaktycznych poza siedzibą Instytutu/Uczelni, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego będącego własnością prowadzącego zajęcia.

 • § 7

Kształcenie zdalne odbywa się z wykorzystaniem narzędzi informatycznych rekomendowanych przez Rektora UwB. Zajęcia w formie zdalnej są prowadzone przy wykorzystaniu narzędzi i oprogramowania zapewniających wielostronną komunikację, w ramach której uczestnicy zajęć mogą wypowiadać się w ich toku.

 • § 8

1.Do obowiązków studenta należy:

1) udział w zajęciach w formie bezpośredniego kontaktu w czasie rzeczywistym zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć,

2) wykonywanie testów/zadań i innych form weryfikujących realizację efektów uczenia się z zachowaniem terminów i innych wymagań wskazanych przez prowadzącego zajęcia.

2.Studenci mogą korzystać z materiałów dydaktycznych przekazywanych im przez prowadzących zajęcia wyłącznie na potrzeby użytku osobistego. Niedozwolone jest rozpowszechnianie, opracowywanie i publiczne udostępnianie materiałów dydaktycznych, w tym materiałów audiowizualnych i linków do tych materiałów, pod rygorem nałożenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku. Niedozwolone jest również rozpowszechnianie wizerunku prowadzącego zajęcia utrwalonego w materiałach dydaktycznych, pod rygorem nałożenia kary dyscyplinarnej, o której mowa w Regulaminie Studiów Uniwersytetu w Białymstoku.

 • § 9

Konsultacje dla studentów prowadzone są przez nauczycieli akademickich w formie bezpośredniego kontaktu lub w formie zdalnej raz w tygodniu i trwają jedną godzinę dydaktyczną (45 minut). Konsultacje w formie kontaktu bezpośredniego wymagają wcześniejszego uzgodnienia ich terminu między studentem a nauczycielem akademickim w celu uniknięcia gromadzenia się przed konsultacjami zbyt wielu osób jednocześnie.

 • § 10

1.Nauczyciel akademicki prowadzący konsultacje w formie zdalnej prowadzi je w siedzibie Instytutu Studiów Kulturowych, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego będącego własnością Uczelni.

2.Dyrektor Instytutu Studiów Kulturowych w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę (na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego, złożony w terminie najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w danym semestrze) na przeprowadzenie konsultacji poza siedzibą Instytutu, z wykorzystaniem sprzętu elektronicznego będącego własnością nauczyciela akademickiego.

 • §11

Pracownicy prowadzący zajęcia w formie zdalnej zobowiązani są do złożenia raportu końcowego wedle wzoru obowiązującego w roku akademickim 2019/2020 dostępnego na stronie kulturoznawstwo.uwb.edu.pl.

 • §12

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 października 2020 r.

Dyrektor Instytutu Studiów Kulturowych
Uniwersytetu w Białymstoku

Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB

 

Decyzja do pobrania

 

w uwb kolor male2


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH