Na podstawie § 17 ust. 4 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku w związku z wprowadzeniem w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii w Polsce ustalam następujące zasady funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku:

  § 1

 1. Jednostki administracji centralnej nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik jednostki administracji centralnej może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adresy e-mail do poszczególnych jednostek administracji centralnej i pracowników są dostępne na stronie internetowej uwb.edu.pl w zakładce struktura lub poprzez wyszukiwarkę kontakt.
 3. Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni, w tym sprawozdawczość i zobowiązania finansowe, takie jak np. wynagrodzenia, stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
 4. Dokumenty inne niż finansowe, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania należy przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG) na adres e-mail działu/sekcji lub pracownika właściwego działu/sekcji. Proszę zadbać, aby potrzebne podpisy i pieczątki były czytelne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z bieżącymi zasadami.
 5. Dokumenty papierowe należy przesyłać wyłącznie pocztą wewnętrzną poprzez kancelarię ogólną.
 6. Wstęp do budynków Uniwersytetu mają jedynie pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Uniwersytetu w Białymstoku.
 7. Dziekani wydziałów, dyrektorzy instytutów i dyrektor filii oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych UwB zobowiązani są do zorganizowania funkcjonowania swoich jednostek zgodnie z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego.
 8. Zobowiązuję wszystkich pracowników do śledzenia dalszych komunikatów dotyczących funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku na stronie głównej uwb.edu.pl.

  § 2

 1. Traci moc Komunikat Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w Białymstoku
 2. Komunikat wchodzi w życie w z dniem podpisania.

w uwb kolorMAŁE


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH