Erasmus logo

Studenci kulturoznawstwa! Możecie marzyć o podróżowaniu, albo wziąć udział w rekrutacji do programu Eramsus+ i zrealizować marzenia!

Zapraszamy do udziału w europejskim programie wymiany studentów Erasmus+.

Uwaga: Istnieje możliwość realizowania studiów w formie zdalnej pozostając w miejscu swojego zamieszkania (wówczas, tzn. w przypadku nauki bez wyjazdu do jednostki przyjmującej, uczestnikowi mobilności nie przysługuje stypendium).

Student ubiegający się o wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+:

 • powinien być zarejestrowany jako student Uniwersytetu w Białymstoku,
 • powinien w momencie wyjazdu być studentem co najmniej drugiego roku studiów pierwszego stopnia ,
 • nie może realizować wyjazdu w ostatnim semestrze każdego ze stopni studiów.

Obecnie współpracujemy z następującymi uczelniami:

Łączny czas trwania wyjazdów w ramach programu Erasmus+ (studia oraz praktyki) nie może przekroczyć:

 • 12 miesięcy na studiach pierwszego i 12 miesięcy na studiach drugiego stopnia
 • Limit miesięcy możliwych do wykorzystania na danym poziomie studiów obejmuje również wcześniejsze wyjazdy w ramach programu LLP-Erasmus.

Stypendium miesięczne osób wyjeżdżających na studia zagraniczne w roku akademickim 2021/22 jest obliczane indywidualnie dla poszczególnych krajów. Wysokość stypendium zostaje ustalona w następujących kwotach miesięcznych, w zależności od kraju wyjazdu:

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania520 EUR

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 500 EUR

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była republika Jugosławii i Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja450 EUR

Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów.

Etapy rekrutacji:

Etap I: ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW (w języku polskim).

- CV z informacjami dotyczącymi edukacji, odbytych praktyk, działalności naukowej;

- formularza zgłoszeniowego dla studentów (SMS) (do pobrania na stronie https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms)

- dokumentu poświadczającego średnią ocen z dotychczasowego toku studiów (z dziekanatu). Proszę napisać do p. Ewy Czykwin z prośbą o wystawnie takiego zaświadczenia.

Do osób, które złożą komplet dokumentów, zostaną wysłane zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Etap II: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest w języku angielskim i w języku polskim. Podczas rekrutacji sprawdzana będzie znajomość języka obcego pozwalająca na swobodną komunikację oraz motywacje studenta do wyjazdu.

W przypadku wyjazdu do UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA prosimy o dokument poświadczający znajomość języka włoskiego – certyfikat bądź zaświadczenie ze szkoły językowej lub o deklarację nauki języka włoskiego w czasie poprzedzającym wyjazd na uczelnię przyjmującą.

W przypadku wyjazdu na KATHOLISCHE UNIVERSITAT EICHSTÄTT-INGOLSTADT studenci powinni posiadać kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego oraz niemieckiego.

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o złożenie dokumentów nie później niż do 28.04.2021 r. (ŚRODA) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej informacji udziela koordynator programu Erasmus+ na kierunku kulturoznawstwo UwB: dr Ewa Kępa, kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokumenty do pobrania i szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie UwB: https://uwb.edu.pl/studenci-polscy-wyjazdy-na-studia-sms

SPOTKANIE INFORMACYJNE ODBĘDZIE SIĘ 20 KWIETNIA 2021 r. (WTOREK) o godzinie 17.00 NA PLATFORMIE MS TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3bc7cfe81f97431c8e486148719d12ef%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=cf15d780-05bb-42fd-9f43-ad9f1f9c5c62&tenantId=76762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH