studia I stopnia I rok

I r. I st. – opisy konwersatoriów semestr zimowy 2021/2022

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty do wyboru –

jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2021 R. OD GODZ. 8.00 DO 04.10.2021 R. DO GODZ. 12.00

 

Student wybiera jeden przedmiot spośród dwóch proponowanych.

 1. Ks dr. Marek Kowalczuk

Bogowie i ludzie na Starożytnym Bliskim Wschodzie

Celem tego wykładu jest zaprezentowanie mitologii ludów Starożytnego Bliskiego Wschodu, obejmując Sumerów, Egipcjan, Akadyjczyków oraz mieszkańców Ugarit. Jednocześnie pragnę przedstawić, w jaki sposób ta tradycja literacka wyrażała światopogląd wymienionych ludów.

 

 1. Dr hab. Anna Cieślewska

Migracja a rozwój

Celem zajęć jest pokazanie powiązania między migracją –dobrowolną oraz przymusową a rozwojem społeczeństw. Dyscyplinarny charakter kursu pozwala na zrozumienie tematyki migracji w szerokiej perspektywie procesów politycznych, społecznych i gospodarczych, które mają miejsce we współczesnym świecie

Główne cele kursu:

● Zapoznanie studentów ze współczesnymi scenariuszami migracji międzynarodowej i wewnętrznej w perspektywie porównawczej.
●  Zapoznanie studentów z dyskusją na temat migracji pomiędzy różnymi aktorami społecznymi takimi jak: decydenci, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, media i ich wpływ na opinię publiczną.
● Wyjaśnienie kategorii takich jak migranci przymusowa i dobrowolna.
● Omówienie czym jest ekonomia migracji, przepływy finansowe, przekazy pieniężne.
● Dyskusja nad stylem życia, rodzinami oraz tożsamością migrantów.
● Rola religii i duchowości w życiu migrantów.
● Zarys kluczowych studiów przypadku migracji i rozwoju;

 

studia I stopnia II rok

II r. I st. – opisy konwersatoriów sem. zimowy 2021/22

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć cztery przedmioty –

dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2021 R. OD GODZ. 8.00 DO 04.10.2021 R. DO GODZ. 12.00

Do wyboru dwa przedmioty spośród czterech proponowanych:

 1. Prof. Edward Kulikowski

Wybrane zagadnienia z historii muzyki

 

- Muzyka w świecie antycznym

- Wpływ przemian  meliczno – rytmicznych  i harmonicznych na rozwój muzyki

- Znaczenie agogiki, dynami i  artykulacji  w interpretacji dzieła muzycznego

-.Styl, forma i treść w muzyce

- Monodyczne i polifoniczne formy w średniowiecznej muzyce religijnej

- Średniowieczna– muzyka świecka

- Muzyka w epoce renesansu

- Polska muzyka w epoce średniowiecza i renesansu

- Formy taneczne w muzyce.

- Rola instrumentów muzycznych w rozwoju muzyki

- Koloryt muzyki wokalnej

- Muzyka na Boże Narodzenie

- Polska muzyka ludowa

- Muzyka w procesie kształcenia i wychowania

 1. Dr Barbara Olech

 

W kręgu kultury i tradycji żydowskiej

 

            Przedmiotem konwersatorium będzie szeroko rozumiana tradycja i kultura żydowska. Omówione zostaną najważniejsze święta żydowskie, ich znaczenie dla kultury – także polskiej (przykłady literackie, fragmenty filmów). Przedstawione zostaną także najważniejsze nurty judaizmu (w tym chasydyzm). Odrębnym zagadnieniem będzie muzyka żydowska (w tym religijna – kantoralna,  niguny oraz klezmerska i sefardyjska).

 1. Dr Karolina Radłowska

Wiedza i magia ludowa

Celem zajęć jest przybliżenie tematyki z zakresu wiedzy ludowej, magii i religii oraz wzajemnej relacji między tymi obszarami. Podczas spotkań omówione zostaną cechy religjności ludowej oraz klasyczne działy wiedzy ludowej takie jak: kosmogonia, astronomia, meteorologia, wiedza przyrodnicza (fauna i flora), oraz medycyna a także wiedza związana z określonymi umiejętnościami z zakresu kultury materialnej i twórczości artystycznej.

 

 1. Mgr Grzegorz Makal

Dziedzictwo kultury prawosławnej na Podlasiu

Syria, Grecja, Serbia na Podlasiu?
Celem zajęć jest prezentacja mniej znanych elementów kultury prawosławnej w naszym regionie i ukazanie wielokulturowego charakteru Podlasia.

 

 

studia I stopnia III rok

III r. I st. – opisy konwersatoriów sem. zimowy 2021/22

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty –

dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2021 R. OD GODZ. 8.00 DO 04.10.2021 R. DO GODZ. 12.00

Do wyboru dwa spośród trzech proponowanych:

 1. Mgr Stanisław Derehajło

Instytucje kultury na Podlasiu: zarządzanie i pozyskiwanie funduszy

 

 1. Dr Kamil Lipiński

Sztuka powojenna i współczesna Ameryki Łacińskiej

Przedmiotem niniejszych zajęć będzie problematyka przemian, jakie zaszły w kulturze artystycznej Ameryki Łacińskiej po drugiej wojnie światowej ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych tendencji omawiających problemy społeczne i polityczne. Z drugiej strony strony, będziemy zastanawiać się nad formalną charakterystyką najważniejszych ruchów poszukując wernakularnych cech wyrażających ich wewnętrzną specyfikę, jak odpowiadających na wpływy z zewnątrz sztuki europejskiej i amerykańskiej.

 1. Ks dr Włodzimierz Misijuk

Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności

Podczas konwersatorium rozpatrywane będą wybrane problemy dotyczące człowieka i społeczności ludzkich żyjących we współczesnym świecie. Po wspólnym ustaleniu listy zagadnień, poszczególne wyzwania omawiane będą w punktu widzenia chrześcijańskiej etyki i teologii, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy prawosławnego chrześcijaństwa. W zakres tematu wchodzą m.in. kwestie związane z rodziną i społeczeństwem, bioetyka, środowisko naturalne.

studia II stopnia I rok

I r. II st. – opisy konwersatoriów sem. zimowy 2021/22

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty do wyboru –

dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2021 R. OD GODZ. 8.00 DO 04.10.2021 R. DO GODZ. 12.00

 

Do wyboru dwa przedmioty spośród trzech proponowanych:

 

 1. Prof. Anna Kieżuń

Tematy kultury w mistrzowskich opowiadaniach

W ramach zajęć konwersatoryjnych proponuję czytanie mistrzowskich opowiadań pisarzy polskich dawnych i współczesnych z wykorzystaniem  przede wszystkim kontekstów kulturowych, antropologicznych, a także filozoficznych i historycznych. Przyjmujemy, że dzieło literackie – w zgodzie z tzw. zwrotem kulturowym w humanistyce – jest źródłem wiedzy o człowieku i kulturze, inaczej mówiąc jest słownym obrazem kulturowego wymiaru egzystencji człowieka. Literatura ma silne związki z antropologią kultury i dlatego może interesować badacza kultury. Literatura może być postrzegana „w kategoriach dokumentu kultury”, ale zdecydowanie pozostaje osobną, oryginalną sztuką słowa i dzięki swoistości języka, konwencji ułatwia „zrozumienie ludzkiego zachowania i jego motywacji w odniesieniu do zakorzenionych w tradycji sposobów istnienia” (V. Petrarca).  Tyle o punkcie wyjściowym konwersatorium, na którym pokusimy się o własną antologię opowiadań.

          Przedmiotem literackim będą wybrane, wybitne, choć niekoniecznie powszechnie znane, opowiadania takich pisarzy, jak B. Prus, E. Orzeszkowa, H. Sienkiewicz, M. Dąbrowska, I. Iwaszkiewicz, B. Schulz, O. Tokarczuk, I. Amiel, A. Stasiuk (lista utworów zostanie uzgodniona). Przyjrzymy się, w jaki sposób klasycy i współcześni twórcy posługują się trafnym, skondensowanym słowem w celu odkrycia głębokich treści rzeczywistości kulturowej człowieka poszczególnego i uniwersalnego (tematy wywoławcze: miłość i namiętność, śmierć, czas, melancholia i przemijanie, dzieciństwo, młodość, starość, historia i codzienność, pamięć i tożsamość – w zależności od inwencji poznawczej i interpretacyjnej uczestników konwersatorium). Krótkie formy prozatorskie w perspektywie dorobku literackiego i kulturowego są warte uważnego czytania w momencie zbiorowego upomnienia się o powszechną kulturę słowa.

 1. Ks. Dr hab. Andrzej Proniewski

Początki międzykulturowości Europy

 1. Pojęcie kultury i jej znaczenie w życiu społecznym
 2. Specyfika kultury chrześcijańskiej
 3. Biblia w kulturze europejskiej
 4. Obecność filozofii greckiej w kulturze europejskiej
 5. Rzymski porządek prawny
 6. Myśl patrystyczna
 7. Kultura monastyczna
 8. Kształtowanie się modelu wychowania
 9. Powstanie pierwszych uniwersytetów
 10. Kulturotwórcza rola języka
 11. Cechy charakterystyczne starożytności chrześcijańskiej
 12. Między starożytnością a średniowieczem
 13. Cechy charakterystyczne myśli średniowiecznej
 14. Greckie mysterion i sacramentum jako dwa typy kultury europejskiej
 15. Wiek XIII w kulturze europejskiej

 

 1. Dr hab. Sławomir Raube, prof. UwB

Filozofia współczesna i kultura

Zakres  zajęć obejmuje główne nurty i szkoły funkcjonujące w szeroko pojętej filozofii współczesnej. Jednak ich prezentacja będzie skonfrontowana z wielkimi przemianami kulturowymi, do których doszło w ciągu ostatnich dwóch stuleci (z uwzględnieniem oczywiście XXI wieku). Zatem zostanie ukazany proces inspirowania przemian kulturowych poprzez idee filozoficzne, które znajdowały odzwierciedlenie w sferze naukowej, technologicznej, społeczno-politycznej oraz artystycznej. Podjęte zostaną także kwestie związane z tzw. rewolucją cyfrową i jej konsekwencje dla życia jednostek .

 

studia II stopnia II rok

II r. II st. – opisy konwersatoriów sem. zimowy 2021/22

 

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć

jeden przedmiot do wyboru w semestrze zimowym.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2021 R. OD GODZ. 8.00 DO 04.10.2021 R. DO GODZ. 12.00

 

Do wyboru jeden spośród dwóch proponowanych:

 

 1. Dr Kamil Lipiński

Sztuka po przełomie cyfrowym

Tematyka zajęć dotyczyć będzie zmiany paradygmatycznej współczesnej kultury związanej z przejściem sztuki w stronę mediów cyfrowych, lokacyjnych, symulacji. Dzisiejsza digitalizacja krystalizuje szereg nowych kierunków i problemów, do których można zaliczyć funkcjonowanie kina i sztuki w epoce reprodukcji, recyklingu, virtual reality, second life'u. Celem tych zajęć będzie zastanowienie się nad rozwojem współczesnej sztuki biorąc pod uwagę przewartościowania estetyczne i wyłonienie się sztuki post-cyfrowej, jaka odzwierciedla nadejście nowych technik komputerowej kreacji.

 1. Mgr Karol Więch

Postawa moralna wobec wojny w wybranych polskich i zagranicznych produkcjach filmowych.

W ramach konwersatorium zostaną omówione wybrane filmy przedstawiające różne oblicza wojny. Wśród analizowanych filmów znajdą się niezależne produkcje dokumentalne, jak i filmy należące do kina głównego nurtu. Celem konwersatorium jest próba przyjrzenia się zjawisku wojny z kulturowej perspektywy – jak była przedstawiana i rozumiana przez reżyserów, kto był adresatem filmów, jak może być odczytywana dzisiaj. Poza materiałem audiowizualnym uczestnicy konwersatorium zaznajomią się z literaturą przedmiotu, umożlwiającą lepsze zrozumienie moralnego wymiaru działań wojennych i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

 

 


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH