II rok I stopnia spec. media i komunikowanie

Student specjalności media i komunikowanie zobowiązany jest zaliczyć jeden warsztat spośród dwóch proponowanych.

ZAPISY NA WARSZTATY ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2021 R. OD GODZ. 8.00 DO 04.10.2021 R. DO GODZ. 12.00

 

Warsztaty dziennikarskie: warsztat internetowy, prasowy

Laboratorium 30 g

Prowadzący: mgr Jarosław Sołomacha

 

Warsztaty będą polegały na nauce pisania artykułów do internetu i wydań papierowych. Część teoretyczna (prezentacja, szkolenie) + praktyczna.

Część warsztatów zostanie poświęcona także roli wideo w internecie. Ten blok będzie polegał na szkoleniu teoretycznym i bloku praktycznym - czyli filmowanie za pomocą telefonu komórkowego.

 

 

Warsztaty dziennikarskie: warsztat radiowy / podcastowy

Laboratorium 30 g

Prowadzący: dr Wojciech Siwak

Celem przedmiotu „Warsztaty dziennikarskie” jest zapoznanie studentów z praktycznym aspektami pracy dziennikarza w obszarach: prasy, radia, telewizji, internetu, a także pracy dziennikarskiej i informacyjno-kreatywnej w obszarze nowych mediów (youtuber, blogger, podcaster, etc.). Zajęcia laboratoryjne, wybierane przez studentów zgodnie z proponowanymi obszarami koncentrują się na jednym lub kilku z wymienionych powyżej obszarów. Efektem końcowym jest przygotowanie pracy/projektu dziennikarskiego w oparciu o zgromadzoną literaturę przedmiotu, warsztaty koncepcyjne i realizacyjne oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem współczesnych technologii edycji tekstu oraz technologii zapisu i produkcji obrazu i dźwięku.

Warsztat radiowy/podcastowy zapoznaje studentów z praktycznym przygotowaniem radiowych form dziennikarskich. Studenci poznają specyfikę wybranych gatunków, jak wywiad, sonda, dyskusja, program informacyjny, program autorski, reportaż, a także postradiowych form streamingowych, jak podcast. Zajęcia laboratoryjne poświęcone są praktycznym ćwiczeniom poszczególnych form (pomysł, scenariusz, dobór materiałów) oraz nagraniom dźwiękowym, ich edycji, montażowi i przygotowaniu do emisji. W trakcie zajęć studenci realizują wybrane przez siebie wstępne projekty ćwiczeniowe w obrębie omawianych gatunków oraz przygotowują końcowy projekt zaliczeniowy w wybranym przez siebie obszarze gatunkowym. 

Tematyka zajęć

 1. Radio dawniej i dziś. Modele radia, zasięg, instytucje i korporacje radiowe. Gatunki radiowe i typy programów radiowych. Ewolucja radia – zmiany techniczne, nowe gatunki, nowe sposoby emisji
 2. Ramówka i formaty radia. Playlisty i bloki tematyczne
 3. Struktura informacji w radiu
 4. Język radia – podstawy wypowiedzi radiowej. Dobre praktyki i błędy językowe
 5. Nagrywanie i edycja materiałów dźwiękowych. Programy do edycji i montażu dźwięku: Audacity (stand alone), Bandlab (online)
 6. Wywiad radiowy. Typy wywiadów. Przygotowanie do zbierania materiałów. Przeprowadzenie wywiadu
 7. Sonda uliczna. Specyfika nagrań w terenie. Przeprowadzenie sondy ulicznej
 8. Program informacyjny. Ćwiczenia lektorskie
 9. Dyskusja. Ćwiczenia z prowadzenia/nagrania programu z kilkoma uczestnikami
 10. Program autorski. Planowanie audycji. Praca nad scenariuszem. Dobór materiału. Playlisty i komentarze
 11. Reportaż radiowy. Typy reportażu. Mistrzowie reportażu radiowego. Scenariusz reportażu
 12. Podcast I. Specyfika i typy podcastów. Scenariusz podcastu. Przygotowanie materiału
 13. Podcast II. Montaż podcastu i przygotowanie do emisji
 14. Omówienie projektów zaliczeniowych I
 15. Omówienie projektów zaliczeniowych II

Literatura:

 1. Boniecka B. Panasiuk J., Ustność - potoczność w audycjach radiowych, [w:] Boniecka B. Panasiuk J., (red.), O języku audycji radiowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 213-232.
 2. Grobel L., Sztuka wywiadu. Lekcje Mistrza, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2006 (fragmenty)
 3. Jędrzejewski S., Radio publiczne w Europie. Program, finansowanie, technologia, audytorium, Poltext, Warszawa 2015, rozdział V: Perspektywy rozwojowe radia, s. 155-216.
 4. Jędrzejewski S., Radio w świecie cyfrowym, [w:] M. Jeziński (red.), Nowe media a media tradycyjne. Prasa, reklama, internet, Toruń 2009, s. 44-56.
 5. Jędrzejewski S., Technologia programu radiowego, [w:] Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Bielsko-Biała 2007, s. 348-360.
 6. McLeish R., Produkcja radiowa, tłum. Agata Sadza. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, rozdziały: Wywiad, Sonda uliczna, s. 93-123.
 7. Stachyra G., Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 2017, Nr 1 (68), s. 29-41


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-RomanowskaKostaszuk Romanowska K
Współczesny polityczny teatr romantyczny. Realizacje, dyskusje, kontrowersje.

 

Książka Moniki Kostaszuk-Romanowskiej zapowiada się jako ważne wydarzenie we współczesnej refleksji nie tylko nad teatrem, ale i nad rodzimą kulturą, której istotną część stanowi „paradygmat romantyczny”. Waga tej publikacji wynika nie tylko z oczywistych kompetencji, wiedzy i talentów (także pisarskich) Autorki, ale też z odwagi, z jaką w monografii naukowej wkracza na pole minowe współczesnych zjawisk teatralnych, oraz z wyrazistości tez, które formułuje. Podejrzewam, że wiele badaczek nie odważyłoby się na związane z tym ryzyko, wycofując się w obszary bezpieczniejsze, albo też ograniczając do teatrograficznych wyliczeń i ostrożnych wypisów z recenzji. Pani Kostaszuk-Romanowska tymczasem tworzy mocną, autorską analizę i interpretację zjawisk, które miały miejsce w tyle co zakończonej dekadzie. Nie czekając, aż temat się „ucukruje” i „uleży”, podejmuje próbę rzetelnej, naukowej analizy mającej dowieść mocno i klarownie sformułowanych, ważnych tez dotyczących teatru i życia społecznego w Polsce lat 2010–2020. (…) Lektura jej książki jest jak wędrówka za przewodniczką, która wie, gdzie i dlaczego idzie, i jest świetnie przygotowana, by pokazać interesujące ją obiekty z przyjętej perspektywy.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Kosińskiego (UJ)

Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH