Propozycje seminarium licencjackiego na rok akademicki 2022/2023

ZAPISY NA SEMINARIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS W DNIACH

13.06.2022 R. OD GODZ. 8.00 DO 14.06.2022 R. DO GODZ. 10.00.

 

Kierunek: Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I˚

 1. Osoba prowadząca: dr Barbara Olech – 430-KS1-3SEML2

Tematyka seminarium: Kultura i tożsamość na pograniczu

Tematyka seminarium skupia się wokół trzech – szeroko rozumianych – kategorii. Prymarną jest pogranicze (zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i filozoficznym, estetycznym, narodowym, religijnym, językowym). Tak rozumiane zwraca uwagę na dokonywane wybory, labilność postaw, dynamizm zachowań.

Przykładowy krąg zagadnień:

 1. Życie kulturalne Białegostoku (instytucje, wydarzenia, stowarzyszenia itp.).
 2. Życie kulturalne Podlasia (instytucje, wydarzenia, stowarzyszenia itp.).
 3. Pamięć kulturowa (zwłaszcza regionu północno-wschodniego).
 4. Filmowy obraz Podlasia.
 5. „Swojskość” i „tutejszość” w repertuarze Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki (na wybranych przykładach).
 6. Karnawalizacja życia (festiwale, konkursy).
 7. Turystyka kulturowa, regionalne produkty.
 8. Ekologia a kultura.
 9. Stereotypy etniczne, narodowe, religijne (Polak, Litwin, Żyd, Białorusin).
 10. Kultura w lokalnych mediach (wybory, prezentacja, komentarze).
 11. Topos wędrowca (także w wymiarze mentalnym – w poszukiwaniu własnych korzeni; projekty odkrywające lokalną przeszłość).
 12. „Niedojrzałość” jako bycie pomiędzy dzieckiem a dorosłym (np. moda, programy telewizyjne, blogi).
 13. Kultura konsumpcji.
 14. Swój/obcy, prywatne/publiczne – fenomen kulturowy portali społecznościowych.
 15. Polsko-żydowskie związki literackie i kulturowe.
 16. Żydzi Białegostoku – ślady kultury materialnej i niematerialnej.
 17. Żydzi Podlasia – kulturowe relikty minionej przeszłości.
 18. „Ludomania” – tęsknota za minionym.
 19. Zespoły folklorystyczne Podlasia (od Litwinów po Tatarów).
 20. Lokalność a globalizacja.
 21. Kultura w przestrzeni ulic.
 22. Kulturotwórcza rola stowarzyszeń (III sektor).

Na seminarium akceptowane są – po uzgodnieniu - własne pomysły tematów, wynikające z indywidualnych zainteresowań i pasji studentów.

Serdecznie zapraszam.

Barbara Olech

 

 1. Osoba prowadząca: dr Ewa Kępa – 430-KS1-3SEML3

Tematyka seminarium: Twórczość codzienna jako praktyka kulturowa

Na seminarium zapraszam wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi twórczego praktykowania codzienności. Będziemy koncentrować się na odkrywaniu nieoczywistych znaczeń kulturowych zapisanych w różnych przejawach życia codziennego. Interesować nas będą zarówno działania podejmowane w sferze prywatnej jak i publicznej, w obszarze sacrum i profanum, w mieście, na wsi, w świecie rzeczywistym i w cyberprzestrzeni. Podejmowane analizy kulturoznawcze staną się podstawą do napisania prac dyplomowych.

 

 

 1. Osoba prowadząca: ks. dr Marek Ławreszuk – 430-KS1-3SEML6

Założenia:

Zajęcia pozwolą na wybór i przygotowanie prac dyplomowych z zakresu religioznawstwa, kultury religii, filozofii religijnej, w szczególności dotyczącej religii chrześcijańskiej. Tematyka zajęć dotyczy: historii i współczesności wybranych religii i ruchów religijnych; wpływu religii na rozwój kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultur regionalnych i wielokulturowości; obrzędowością religijną i jej relacją z życiem społecznym; religijności w sztuce; badań statystycznych nad współczesną religijnością, duchowością; wpływu prawd wiary na społeczeństwo.

W ramach zajęć prowadzone będą analizy źródeł i literatury przedmiotu, zostaną opracowane założenia metodologiczne prac dyplomowych. Zajęcia pozwolą na indywidualne przygotowanie prac dyplomowych.

Zakres tematów:

- charakterystyka wybranych religii i ruchów religijnych: doktryna, prawo religijne, praktyka, obrzędowość, duchowość, księgi symboliczne, historia. Analiza pojedynczych religii lub analiza porównawcza.

- wpływ religii na rozwój kultury i religijność w sztuce: idee religijne a koncepcje społeczne, religijność i sztuka (ikonografia, malarstwo, poezja, literatura), symbolika religijna i jej obecność w sztuce współczesnej, wpływ życia społecznego na rozwój obrzędowości, zjawisko inkulturacji (obustronne).

- badania jakościowe: ankiety, badania statystyczne, metody monograficzne ukazujące współczesną duchowość, religijność oraz wpływ i relacje na życie społeczne.

 

 

 

 1. Osoba prowadząca: dr Karolina Wierel – 430-KS1-3SEML7

Tematyka seminarium: Krajobrazy wyobraźni w tekstach kultury popularnej (od narracji do supersystemów)

Zapraszam na seminarium studentki i studentów, którzy interesują się różnymi tekstami kultury popularnej i poszukują źródeł wyobraźni popkultury. Interdyscyplinarna analiza szeroko rozumianych tekstów kultury dotyczyć będzie różnych obszarów kulturoznawstwa tj.: historia kultury, antropologia kultury, mitologia, semiotyka kultury, antropologia słowa, antropologia mediów po problemy kultury popularnej z odniesieniami do innych dziedzin nauki.

 Głównym celem seminarzystek i seminarzystów będzie ugruntowanie umiejętności wyrażania konstruktywnej krytyki tekstów kultury w formie pisemnej z wykorzystaniem jakościowych metod badawczych i analiza danych (deskreserach) oraz konsolidacja wyobraźni antropologicznej w procesie analizy i interpretacji tychże tekstów kultury popularnej.

Propozycje problemów badawczych:

- sposoby reprezentacji światów fikcyjnych w tekstach kultury popularnej

- cechy dystynktywne wyobraźni popkulturowej

- przemiany sposobów kreowania wyobrażeń światów fabularnych

- tematy humanistyki zaangażowanej i ich reprezentacje

- analiza i interpretacja tekstów kultury popularnej w kontekście ich hybrydyczności/ interseksualność

- analiza fabuł tekstów

kultury współczesnej – ujęcie w perspektywie historii kultury  (literatura, filmy, seriale, gry komputerowe, sztuki wizualne i performatywne, takie jak teatr, wystawy, festiwale i koncerty).

Wskazane zagadnienia są tylko propozycją zagadnień badawczych.

W trakcie seminarium przestawiona zostaną także techniki konstruowania pracy licencjackiej (zasady, formatowanie, stawianie tez i argumentacji, aspekty merytoryczne, konstruowanie odsyłaczy, bibliografii, filmografii i netnografii).

 

SEMINARIA3


OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH