Studia drugiego stopnia stacjonarne trwają 4 semestry.

Liczba godzin zajęć wynosi 800.
Liczba punktów ECTS wynosi 121.

Studia kulturoznawcze drugiego stopnia są przeznaczone dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych studiów licencjackich. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej.

Oprócz uzyskania rozszerzonej wiedzy z zakresu: antropologii kultury, filozofii kultury, teoria sztuki, metod badań kulturoznawczych, metod badań terenowych i rynku kultury, interpretacji tekstów kultury, studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych umiejętności na jednej z czterech specjalizacji:

Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 będą odbywać się na następujące specjalizacje:

 • Komunikowanie w mediach cyfrowych
 • Filmoznawstwo
 • Krytyka sztuki

W roku akademickim 2022/2023 nie przewidujemy naboru na specjalizację Kultura Podlasia.


Oferta specjalizacyjna wynika z kilku uwarunkowań:

Po pierwsze ze specyfiki interdyscyplinarnych badań prowadzonych przez białostockie środowisko kulturoznawcze.

Po drugie – proponowane specjalizacje wpisują się, jak zakładamy, w potrzeby lokalnego rynku pracy.

Po trzecie studenci w ramach studiów poznają warsztat krytyka sztuki, a także najnowsze trendy w sztuce współczesnej i system instytucji sztuki wraz ze mechanizmami jego funkcjonowania.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego i samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach i organizacjach związanych z kulturą.

Ponadto ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego i jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program studiów opiera się na 3 składnikach:

 • przedmioty ogólne,
 • kierunkowe i
 • specjalizacyjne

Przedmioty ogólne: Ochrona własności intelektualnej, Język obcy, Technologia informacyjna, Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty kierunkowe: Filozofia kultury, Teoria sztuki, Metody badań kulturoznawczych, Antropologia mediów, Metody badań terenowych i rynku kultury, Antropologia kultury, Antropologia codzienności, Antropologiczne problemy w literaturze, Interpretacja tekstów kultury, konwersatoria do wyboru, objazdy naukowe

 

Przedmioty specjalizacyjne:

Komunikowanie w mediach cyfrowych: Sztuki wizualne i performatywne, Marketing internetowy, Komunikacja społeczna, Reklama w mediach cyfrowych, Filozofia nowych mediów, Public relations w mediach cyfrowych *, Zachowania komunikacyjne w nowych mediach, Film i fotografia w mediach cyfrowych, Kreatywne pisanie/Dziennikarstwo internetowe

 

Krytyka sztuki: Metody badań sztuk wizualnych, Historia sztuki XX wieku, Współczesne instytucje sztuki i rynek sztuki, Interpretacja dzieła sztuki – warsztaty krytyczne cz. I-III, Problemy sztuki najnowszej, Krytyka sztuki w XX i XXI w., Organizacja i promocja wydarzeń artystycznych, Antropologia sztuki

 

FilmoznawstwoMedia mobilne i social media w kulturze *, Przegląd teorii filmowych, Historia filmu polskiego, Historia filmu powszechnego, Teoria telewizji, Dźwięk i muzyka w filmie, Zagadnienia filmu współczesnego, Intermedialne projekty kulturalne

 

Czego nauczysz się podczas studiów

 

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

 Specjalizacja – mając charakter uniwersytecki – daje studentkom i studentom wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy przede wszystkim w instytucjach reprezentujących przemysł kreatywny – w redakcjach portali internetowych, agencjach marketingowych, agencjach reklamowych i PR, w działach promocji instytucji kultury, a także w działach promocji rożnego rodzaju podmiotów biznesowych.

FILMOZNAWSTWO

 Absolwentka/absolwent specjalizacji powinien znać i rozumieć specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, w zakres której wchodzi film oraz nowoczesne media i technologie cyfrowe. Celem kształcenia na specjalizacji filmoznawstwo–medioznawstwo jest wyedukowanie przyszłych krytyków filmowych,  dziennikarzy filmowych i telewizyjnych zajmujących się problematyką filmową, a także nauczycieli specjalizujących się w problematyce filmowej i medioznawczej. Absolwent/absolwentka po ukończeniu studiów będzie świadomy znaczenia nowych mediów w kulturze i ich wpływu na rzeczywistość społeczną, będzie również potrafił tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.

KRYTYKA SZTUKI: Studia mają dać przede wszystkim kompetencje językowe – czyli umiejętność sprawnego pisania o sztuce, a tym samym umiejętność pisania jako taką, co dzisiaj jest rzadką umiejętnością na rynku pracy. Ze względu na kompetencje językowe absolwenci tej specjalności będą mogli pracować w coraz dynamiczniej rozwijającej się sferze mediów elektronicznych. Studia dają także podstawę do zawodowego zajmowania się sztuką współczesną w tradycyjnych środkach masowego komunikowania, a także w takich instytucjach, jak galerie, muzea, domy kultury, pozwalając na uprawianie zawodu dziennikarza – specjalisty od kultury artystycznej, głównie sztuk wizualnych – jak również organizatora i animatora życia artystycznego.


Czym możesz się zajmować po danych studiach

Absolwent specjalizacji Komunikowanie w mediach cyfrowych dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie studiów, będzie predestynowany do pracy w instytucjach związanych ze sferą biznesu, a także z instytucjach zarządzających dorobkiem kultury – w placówkach kulturalnych czy w odpowiednich działach zajmujących się kulturą organów administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent specjalizacji krytyka sztuki zostaje przygotowany do zawodowego zajmowania się sztuką współczesną w tradycyjnych środkach masowego komunikowania, a także w takich instytucjach, jak galerie, muzea, domy kultury, pozwalając na uprawianie zawodu dziennikarza – specjalisty od kultury artystycznej, głównie sztuk wizualnych – jak również organizatora i animatora życia artystycznego.

Po ukończeniu kształcenia na specjalizacji Filmoznawstwo student będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu historii filmu polskiego i powszechnego, jego teorii i analizy. Wyposażony zostanie również w podstawy warsztatu krytyka filmowego, a także przyswoi rozległe i uporządkowane wiadomości na temat związków filmu z innymi mediami oraz innymi dziedzinami sztuki. Oprócz wiedzy teoretycznej, student zdobędzie umiejętności praktyczne, dzięki uczestnictwu w warsztatach i projekcjach filmowych.

OGŁOSZENIA STUDENCKIE

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie

 

 

 

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH