IRK

INTERNETOWA

REJESTRACJA

KANDYDATÓW

     

 

 Stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

 

Stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Kulturoznawstwo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Czas trwania: 3 lata

Limit miejsc: 60

Język wykładowy: polski

Zapisy od 2020-06-05 do 2020-08-13 23:59:59


OPIS

Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1875. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jakie student powinien uzyskać wynosi 183.


Absolwent kierunku studiów kulturoznawstwo powinien posiadać uporządkowaną wiedzę szczegółową w niektórych obszarach studiowanej dyscypliny: - wiedzę z zakresu historii i teorii kultury, komunikacji kulturowej, historii sztuki, teatrologii, filmoznawstwa i wiedzy o mediach, regionalistyki a także wiedzę o współczesnym życiu kulturalnym i instytucjach kultury. Powinien on dysponować znajomością podstawowych mechanizmów ekonomiki kultury, procedur pozyskiwania środków finansowych na kulturę, w tym – środków unijnych, podstaw marketingu w kulturze oraz współczesnych form i sposobów informacji o kulturze i promocji kultury. Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien posiadać umiejętności posługiwania się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla nauk o kulturze w typowych sytuacjach profesjonalnych.

Absolwent kierunku kulturoznawstwo jest przygotowany do pracy w: instytucjach upowszechniania kultury, urzędach, redakcjach medialnych, muzeach, kinach, agencjach reklamowych, agencjach public relations, organizacjach pozarządowych, szkołach (konieczne przygotowanie pedagogiczne).
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.    
Studia licencjackie mają orientację praktyczną, ponieważ są zorientowane na konkretne specjalności:
 
• Media i komunikowanie: opis sylwetki absolwenta
Studia w ramach specjalności pozwalają zapoznać się z wiedzą teoretyczną z zakresu: antropologii mediów, teorii telewizji, sztuki nowych mediów oraz komunikacji – medialnej i międzykulturowej, reklamy i public relations.
 
Absolwent specjalności zdobędzie także praktyczne umiejętności w trakcie zajęć warsztatowych. Będą one dotyczyły zachowań komunikacyjnych w moderowaniu relacji instytucji z mediami, wykorzystywanych np. w pracy rzecznika prasowego a także nowych technologii informacyjnych, stosowanych w agencjach reklamowych, agencjach public relations i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury audiowizualnej.
 
To wszystko umożliwi absolwentom pracę w charakterze rzecznika prasowego instytucji. Będą także przygotowani do pracy w zakresie upowszechniania i promocji kultury audiowizualnej: w wydawnictwach, redakcjach pism, radiu, telewizji, kinach, ośrodkach kultury, instytucjach samorządowych i pozarządowych, agencjach reklamy i public relations.
 
• Reklama i public relations. opis sylwetki absolwenta
Studia w ramach specjalności pozwalają zapoznać się z zagadnieniami marketingu, narzędziami i technikami badań marketingowych, strategiami perswazyjnymi stosowanymi w reklamie i public relations, funkcjonowaniem systemu mediów w Polsce, a także regulacjami prawnymi dotyczącymi dziennikarstwa i własności intelektualnej.

W trakcie studiów słuchacze poznają również zasady obowiązujące w strategiach komunikacyjnych w reklamie i public relations, nabywając jednocześnie umiejętności ich praktycznego zastosowania. To wszystko ma umożliwić absolwentom pracę w charakterze specjalistów od komunikacji marketingowej, zwłaszcza w sferze reklamy i public relations, we wszelkiego rodzaju organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach.
 
Wybór specjalności na podstawie wypełnionej deklaracji.

Przedmioty objęte planem studiów

Przedmioty obowiązkowe:
•    Historia kultury
•    Komunikacja kulturowa
•    Mitologie europejskie
•    Podstawy komunikacji międzykulturowej
•    Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa
•    Historia sztuki
•    Kultura krajów sąsiednich
•    Semiotyka kultury
•    Wybrane zagadnienia z historii filozofii
•    Kulturowe konteksty historii literatury
•    Język a kultura
•    Teoria kultury współczesnej
•    Słowo w kulturze
•    Socjologia kultury
•    Kultura audiowizualna
•    Teatr i widowiska
•    Kultura Podlasia
•    Film w kulturze
•    Muzyka w kulturze
•    Formy animacji kultury
•    Diagnostyka potrzeb kulturalnych
•    Problemy kultury popularnej
•    Formy animacji kultury
•    Zarządzanie i marketing w instytucjach kultury
•    Metody analizy i interpretacji dzieła: filmowego, plastycznego, teatralnego, literackiego
•    Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie
•    Warsztaty: teatralne, fotograficzne, etnograficzne - do wyboru
•    Metodologia badań kulturoznawczych
•    Technologia informacyjna
•    Wychowanie fizyczne
•    Ochrona własności intelektualnej
•    Język obcy

  • Warsztat humanisty,Przedmioty specjalnościowe – media i komunikowanie:

•    Podstawy antropologii mediów
•    Język w mediach
•    Laboratorium kultury cyfrowej
•    Telewizja w kulturze
•    Analiza przekazów audiowizualnych
•    Zachowania komunikacyjne
•    Komunikacja medialna
•    Komunikacja międzykulturowa
•    Reklama i public relations
•    Sztuka nowych mediów
•    Praktyczna stylistyka

Przedmioty specjalnościowe – reklama i public relations:


•    Teoria i historia reklamy
•    Podstawy marketingu
•    Antropologia kultury w badaniach marketingowych
•    Komunikowanie wizualne w reklamie i public relations
•    Teoria i historia public relations
•    Muzyka w reklamie
•    Socjologia w badaniach marketingowych
•    Psychologia w badaniach marketingowych
•    Praktyczna stylistyka języka polskiego
•    Media w Polsce
•    Seminarium warsztatowe – reklama
•    Seminarium warsztatowe – public relations
•    Metody autoprezentacji
•    Prawo prasowe i autorskie

Przedmioty do wyboru: konwersatoria
Praktyki zawodowe
Seminarium licencjackie

Link  do planów studiów dla danego kierunku/specjalności obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021.
Specjalność Media i komunikowanie
Specjalność Reklama i public relations

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie