IRK

INTERNETOWA

REJESTRACJA

KANDYDATÓW

     

 

 Stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

 

Stacjonarne 2-letnie studia II stopnia


OPIS

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jakie student powinien uzyskać wynosi 121.

Absolwent kierunku studiów kulturoznawstwo powinien dysponować rzetelną, szeroką wiedzą z zakresu antropologii kultury, filozofii kultury, interpretacji tekstów kultury, teorii sztuki, metod badań kulturoznawczych, metod badań terenowych i rynku kultury, a także umiejętnością praktycznego jej wykorzystania, zarówno w pracy w sektorze kultury, jak i w badaniach naukowych oraz krytyce sztuki. Powinien posiadać umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych, przeprowadzenia krytycznej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, formułowania i wyrażania własnych poglądów w istotnych sprawach społecznych i światopoglądowych, wykazując się niezależnością i kreatywnością myślenia.

Absolwent kierunku kulturoznawstwo jest przygotowany do aktywnego i samodzielnego wykonywania pracy w różnego rodzaju placówkach kultury, instytucjach i organizacjach, takich jak: ośrodki informacji kulturalnej, odpowiednie instytucje oświatowe, kulturalne i artystyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, muzea; w instytucjach upowszechniających kulturę filmową, audiowizualną, w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, kinach; w administracji państwowej i terenowej, w samorządach lokalnych - w zakresie organizacji i zarządzania kulturą oraz organizacjach pozarządowych; w szkołach – po ukończeniu kursu pedagogicznego.
Absolwent kierunku kulturoznawstwo ma wykształcone umiejętności kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego i jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych umiejętności na jednej z 3 specjalności.

Specjalności:


•    Filmoznawstwo – medioznawstwo: opis sylwetki absolwenta
Absolwent specjalności powinien znać i rozumieć specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, w zakres której wchodzi film oraz nowoczesne media i technologie cyfrowe. Celem kształcenia na specjalności: filmoznawstwo-medioznawstwo jest wyedukowanie absolwenta przygotowanego do pracy w zawodzie krytyka filmowego, dziennikarza filmowego i telewizyjnego zajmującego się problematyką filmową, a także nauczyciela specjalizującego się w problematyce filmowej i medioznawczej. Absolwent po ukończeniu studiów będzie świadomy znaczenia nowych mediów w kulturze i ich wpływu na rzeczywistość społeczną, będzie również potrafił tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.
Po ukończeniu kształcenia na specjalności filmoznawstwo – medioznawstwo student będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu historii filmu polskiego i powszechnego, jego teorii i analizy. Wyposażony zostanie również w podstawy warsztatu krytyka filmowego, a także przyswoi rozległe i uporządkowane wiadomości na temat związków filmu z innymi mediami oraz innymi dziedzinami sztuki. Oprócz wiedzy teoretycznej, student zdobędzie umiejętności praktyczne, dzięki uczestnictwu w warsztatach i projekcjach filmowych.
 
•    Kultura Podlasia: opis sylwetki absolwenta
Ukończenie specjalności zapewnia: wyposażenie absolwenta w podstawową historyczną i teoretyczną wiedzę o kulturze regionu, umiejętność racjonalnej analizy tradycyjnej kultury materialnej i duchowej, znajomość swoistości etnicznej, językowej i religijnej regionu z uwzględnieniem jego pogranicznego charakteru, sprawność w popularyzowaniu i racjonalnym pielęgnowaniu wartości kultury regionalnej i narodowej, europejskiej i światowej, sprawność w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
Absolwent specjalności Kultura Podlasia może podjąć pracę zawodową w instytucjach i organizacjach, mających za zadanie prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz szeroko rozumianej kultury regionu, np.: w ośrodkach kultury regionalnej i odpowiednich działach administracji; w placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklor czy sztuka nieprofesjonalna); w muzealnictwie regionalnym i w skansenach; w redakcjach i instytucjach informacyjnych; w centrach badań opinii publicznej; w reklamie, marketingu i public relations.
 
•    Komunikowanie w mediach cyfrowych: opis sylwetki absolwenta
Specjalność – mając charakter uniwersytecki – daje studentom wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy przede wszystkim w instytucjach reprezentujących przemysł kreatywny – w redakcjach portali internetowych, agencjach marketingowych, agencjach reklamowych i PR, w działach promocji instytucji kultury, a także w działach promocji rożnego rodzaju podmiotów biznesowych.
Absolwent specjalności komunikowanie w mediach cyfrowych będzie dysponował szeroką wiedzą z zakresu najnowszych technologii informatycznych umożliwiających komunikację z różnymi grupami odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności nawiązywania kontaktów medialnych (za pośrednictwem technik internetowych), będzie umiał skonstruować tekst przeznaczony do różnorodnych adresatów: podmiotów indywidualnych, jak i grup zbiorowych w modelu biznesowym. Absolwent specjalności, dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie studiów, będzie predestynowany do pracy w instytucjach związanych ze sferą biznesu, a także z instytucjach zarządzających dorobkiem kultury – w placówkach kulturalnych czy w odpowiednich działach zajmujących się kulturą  organów administracji rządowej i samorządowej.  
 

Wybór specjalności na podstawie wypełnionej deklaracji.


 
Przedmioty objęte planem studiów

Przedmioty obowiązkowe:
•    Język obcy
•    Specjalistyczny warsztat językowy
•    Ochrona własności intelektualnej
•    Technologia informacyjna
•    Filozofia kultury
•    Teoria sztuki
•    Antropologia kultury
•    Metody badań kulturoznawczych
•    Antropologia codzienności
•    Metody badań terenowych i rynku kultury
•    Antropologia mediów
•    Antropologiczne problemy w literaturze
•    Interpretacja tekstów kultury
 
Przedmioty specjalnościowe – Filmoznawstwo-medioznawstwo:
•    Media mobilne i social media w kulturze
•    Przegląd teorii filmowych
•    Historia filmu polskiego
•    Historia filmu powszechnego
•    Teoria telewizji
•    Dźwięk i muzyka w filmie
•    Zagadnienia filmu współczesnego
•    Intermedialne projekty kulturalne
 
Przedmioty specjalnościowe – Kultura Podlasia:

  • Wybrane zagadnienia z historii regionu
  • Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Podlasiu
  • Kultura tradycyjna regionu
  • Polityka kulturalna w regionie – strategia i planowanie
  • Marketing terytorialny
  • Warsztaty etnograficzne I
  • Warsztaty etnograficzne II
  • Etnolingwistyczna specyfika regionu
  • Turystyka kulturowa
  • Kultura współczesna w regionie


Przedmioty specjalnościowe – Komunikowanie w mediach cyfrowych:
•    Sztuki wizualne i performatywne
•    Marketing internetowy
•    Komunikacja społeczna
•    Reklama w mediach cyfrowych
•    Filozofia nowych mediów
•    Public relations w mediach cyfrowych
•    Zachowania komunikacyjne w nowych mediach
•    Film i fotografia w nowych mediach
•    Kreatywne pisanie/dziennikarstwo internetowe
 
Przedmioty do wyboru: konwersatoria
Seminarium magisterskie
 
Link  do planów studiów dla danego kierunku/specjalności obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021.
 Specjalność Filmoznawstwo-medioznawstwo
 Specjalność Kultura Podlasia
 Specjalność Komunikowanie w mediach cyfrowych

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie