Studia podyplomowe "Menadżer kultury"

rekrutacja od semestru zimowego w roku akademickim 2022/2023


Studia przygotowują do pracy menadżera kultury w instytucjach kultury i przy organizacji wydarzeń kulturalnych. Program studiów wyposaża słuchacza w ogólną wiedzę kulturoznawczą (zwłaszcza dotyczącą procesów dokonujących się w kulturze współczesnej), wiedzę specjalistyczną dotyczącą takich dziedzin jak np. zarządzanie, marketing czy komunikacja w kulturze cyfrowej, a także w zróżnicowane umiejętności praktyczne użyteczne w organizowaniu działalności instytucji kultury i przygotowywaniu wydarzeń kulturalnych. Studia mają formę niestacjonarną. Rozpoczynają się od października 2022 r. Zjazdy odbywają się 2 razy w miesiącu (piątki w godzinach popołudniowych oraz soboty).


Czas trwania: dwa semestry – 168 godz.  

Zasady naboru: kolejność zgłoszeń

Wymagania dotyczące wykształcenia kandydata: ukończone co najmniej studia wyższe I stopnia.

NIE POBIERAMY OPŁATY REKRUTACYJNEJ

Opłaty: 4000 zł – za dwa semestry (w 4 ratach po 1000 zł. każda)

Kierownik studiów: dr Tomasz Adamski mail. t.adamski@uwb.edu.pl


KONTAKT:

Sekretariat studiów: mgr Ewa Czykwin

mail: e.czykwin@uwb.edu.pl    tel. 85 745-72-86

Dane teleadresowe: 15-328 Białystok, ulica Świerkowa 20, pokój B8

Plan studiów podyplomowych "Menadżer kultury"

 

Część III. Opis procesu prowadzącego do uzyskania efektów uczenia się.        
Harmonogram realizacji programu studiów podyplomowych.   
L.P. NAZWA ZAJĘĆ KOD
ZAJĘĆ
USOS
punkty ECTS Egzamin / Zaliczenie Liczba godzin zajęć
RAZEM WYK ĆWI KON LAB SEM ZAJĘCIA
TERENOWE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Antropologia kultury 430-SPK-1ANK 2 egzamin  20 20          
2 Kultura Podlasia 430-SPK-1KPO 2 zaliczenie 10   10        
3 Polityka kulturalna państwa 430-SPK-1PKP 1 zaliczenie 6   6        
4 Prawo autorskie 430-SPK-1PRA 1 zaliczenie 4   4        
5 Źródła finansowania kultury i pozyskiwanie funduszy 430-SPK-1ZFK 2 zaliczenie 10   10        
6 Placówka kultury - organizacja i zarzadzanie 430-SPK-1PLK 2 zaliczenie 10   10        
7 Potrzeby kulturalne i odbiorcy kultury 430-SPK-1PKO 2 zaliczenie 10   10        
8 Partnerstwo publiczno-prywatne 430-SPK-1PPP 1 zaliczenie 6   6        
9 Planowanie strategiczne w pracy menadżera kultury 430-SPK-1PMK 2 zaliczenie 10   10        
10 Organizacja wydarzeń kulturalnych 430-SPK-1OWK 2 zaliczenie 20   20        
11 Współczesny marketing w kulturze 430-SPK-1WMK 2 egzamin 20 10 10        
12 Strategie komunikowania w pracy menadżera kultury 430-SPK-1SKM 2 zaliczenie 10   10        
13 Nowe technologie w pracy menadżera kultury 430-SPK-1NTM 2 zaliczenie 10   10        
14 Praca dyplomowa 430-SPK-1SEMM 10 zaliczenie 20         20  
15 Bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia - szkolenie 430-SPK-1BHP - zaliczenie 2 2          
OGÓŁEM   33   168 32 116     20