Organizacja roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 11

Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 15 lutego 2022 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie w Białymstoku

 

 

Na podstawie § 98 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, co następuje:

 • § 1

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2022/2023:

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2022

26.02.2023

w tym:

   

zajęcia dydaktyczne

01.10.2022

22.12.2022

uroczysta inauguracja roku akademickiego dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.10.2022

dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2022

02.11.2022

wakacje zimowe

23.12.2022

06.01.2023

zajęcia dydaktyczne c.d. w trybie zdalnym

07.01.2023

06.02.2023

sesja egzaminacyjna semestru zimowego

07.02.2023

19.02.2023

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

20.02.2023

26.02.2023

SEMESTR LETNI

27.02.2023

30.09.2023

w tym:

   

zajęcia dydaktyczne

27.02.2023

05.04.2023

wakacje wiosenne

06.04.2023

11.04.2023

zajęcia dydaktyczne c.d.

12.04.2023

23.06.2023

dni wolne od zajęć dydaktycznych

17.04.2023

02.05.2023

09.06.2023

sesja egzaminacyjna semestru letniego

24.06.2023

07.07.2023

wakacje letnie

08.07.2023

30.09.2023

praktyki zawodowe

08.07.2023

22.09.2023

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

10.07.2023

16.07.2023

 • § 2
 1. Wszystkie indywidualne rozstrzygnięcia i decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2022/2023  należy  podjąć  w  okresie  od  17.07.2023  r. do 31.07.2023 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wszystkie indywidualne rozstrzygnięcia i decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2022/2023, w stosunku do studentów realizujących praktyki zawodowe w okresie wakacji letnich, należy podjąć w terminie 21 dni po zakończeniu praktyk, nie później niż do 25.09.2023 r.
 3. Studenci realizujący praktyki zawodowe na ostatnim roku studiów powinni

zrealizować praktyki do 30.06.2023 r.

 • § 3

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu studiów wskazuje się następujące dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć:

 • w czwartek 10.11.2022 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek,
 • w środę 07.06.2023 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na poniedziałek.
 • § 4

Dodatkowo w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno- Informatyczny wskazuje się, że:

 • w poniedziałek 10.10.2022 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na poniedziałek,
 • poniedziałek 6.02.2023 r. pozostawia się do dyspozycji dyrektora filii na ewentualne odpracowanie zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się z powodu ustalenia dni lub godzin rektorskich oraz godzin dziekańskich w semestrze zimowym.
 • § 5

Postanowienia niniejszego Zarządzenia stosuje się odpowiednio do szkół doktorskich

i studiów doktoranckich.

 • § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2022 r.


Zarządzenie nr 50
Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 29 września 2022 r.


zmieniające Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2022/2023
w Uniwersytecie w Białymstoku


§ 1

Wprowadza się następujące zmiany w Zarządzeniu nr 11 Rektora Uniwersytetu
w Białymstoku z dnia 15 lutego 2022 r. w sprawie organizacji roku akademickiego
2022/2023 w Uniwersytecie w Białymstoku:

po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

§ 1a

1. W okresie od 01.10.2022 r. do 22.12.2022 r. odbywają się, przede wszystkim,
zajęcia dydaktyczne wymagające realizacji w siedzibie uczelni.

2. W okresie od 07.01.2023 r. do 06.02.2023 r. odbywają się zajęcia dydaktyczne
realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie