Organizacja roku akademickiego 2019/20

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 30 kwietnia 2020 r.

zmieniające Zarządzenie nr 19 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku

z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku

 

 

Na podstawie § 98 ust. 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku i art. 79 ust. 7 i 8 ustawy z   dnia   16   kwietnia   2020   r.   o   szczególnych   instrumentach   wsparcia   w   związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r., poz. 695) zarządzam, co następuje:

  • § 1

W Zarządzeniu  nr  19  Rektora  Uniwersytetu  w  Białymstoku  z  dnia  18  czerwca  2019  r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Uniwersytecie w Białymstoku wprowadza się następujące zmiany:

  • § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2019/2020:

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2019

16.02.2020

w tym:

   

zajęcia dydaktyczne

01.10.2019

22.12.2019

uroczysta inauguracja roku akademickiego dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.10.2019

 

wakacje zimowe

23.12.2019

08.01.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

09.01.2020

03.02.2020

sesja egzaminacyjna semestru zimowego

04.02.2020

16.02.2020

SEMESTR LETNI

17.02.2020

30.09.2020

w tym:

   

zajęcia dydaktyczne

17.02.2020

08.04.2020

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.02.2020

01.03.2020

wakacje wiosenne

9.04.2020

14.04.2020

zajęcia dydaktyczne c.d.

od 15.04.2020 - termin zakończenia zajęć dydaktycznych nie później niż do 19 lipca 2020, wskazuje dziekan wydziału/dyrektor instytutu dla każdego kierunku i formy studiów osobno, zapewniając realizację wszystkich zajęć dydaktycznych niezbędnych do osiągniecia efektów uczenia się wynikających z programu studiów dla danego roku studiów.

dni wolne od zajęć dydaktycznych

17.04.2020

20.04.2020

21.04.2020

 

sesja egzaminacyjna semestru letniego

rozpoczyna się, po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danej jednostce, i trwa przez dwa następujące po sobie tygodnie, które wskazuje dziekan wydziału/dyrektor instytutu dla każdego kierunku i formy studiów osobno, w okresie  15  czerwca  2020  r.  –  2  sierpnia

2020 r.

wakacje letnie

rozpoczynają się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej semestru letniego dla danego kierunku  i  formy  studiów   i   trwają   do 30 września 2020 r.

praktyki zawodowe

rozpoczynają się po zakończeniu sesji egzaminacyjnej semestru letniego dla danego kierunku  i  formy  studiów   i   trwają   do 20 września 2020 r.

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

rozpoczyna się najwcześniej po 7 dniach od zakończenia sesji egzaminacyjnej semestru letniego w danej jednostce i trwa przez dwa następujące po sobie tygodnie, które wskazuje dziekan wydziału/dyrektor instytutu dla każdego kierunku  i  formy  studiów  osobno, w okresie 6 lipca 2020 r. – 15 września 2020 r.

  • § 2 otrzymuje brzmienie:

„1.  Wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2019/2020 należy podjąć do 30.09.2020r., z zastrzeżeniem ust. 2.

  1. 2. Studenci realizujący praktyki zawodowe na ostatnim roku studiów powinni zrealizować praktyki do 31.08.2020 r.”
  • § 2

Dziekan wydziału/dyrektor instytutu ogłaszają terminy, o których mowa w § 1, na stronie internetowej jednostki w formie komunikatu oraz przekazują niezwłocznie informację wraz komunikatem rektorowi.

  • § 3

Postanowienia § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do dyrektorów szkół doktorskich i kierowników studiów doktoranckich.

  • § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie