Organizacja roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie nr 34 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 14 maja 2020 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 w Uniwersytecie w Białymstoku

 

 

Na podstawie § 98 ust. 2 Statusu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, co następuje:

 • § 1

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2020/2021:

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2020

28.02.2021

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.10.2020

22.12.2020

uroczysta inauguracja roku akademickiego dzień wolny od zajęć dydaktycznych

07.10.2020

wakacje zimowe

23.12.2020

08.01.2021

zajęcia dydaktyczne c.d.

09.01.2021

03.02.2021

sesja egzaminacyjna semestru zimowego

04.02.2021

21.02.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

22.02.2021

28.02.2021

SEMESTR LETNI

01.03.2021

30.09.2021

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.03.2021

31.03.2021

wakacje wiosenne

01.04.2021

06.04.2021

zajęcia dydaktyczne c.d.

07.04.2021

21.06.2021

sesja egzaminacyjna semestru letniego

22.06.2021

04.07.2021

wakacje letnie

05.07.2021

30.09.2021

praktyki zawodowe

05.07.2021

24.09.2021

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

12.07.2021

18.07.2021

 • § 2
 1. Wszystkie indywidualne rozstrzygnięcia i decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2020/2021 należy podjąć w okresie od 19.07.2021 r. do 01.08.2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Wszystkie indywidualne rozstrzygnięcia i decyzje w stosunku do studentów realizujących praktyki zawodowe w okresie wakacji letnich, należy podjąć w terminie 21 dni po zakończeniu praktyk, nie później niż do 27.09.2021 r.
 3. Studenci realizujący praktyki zawodowe na ostatnim roku studiów powinni zrealizować praktyki do 30.06.2021 r.
 • § 3

W celu zapewnienia pełnej realizacji programu studiów ustala się:

 • w poniedziałek 30.11.2020 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na środę,
 • we wtorek 22.12.2020 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na środę,
 • w środę 02.06.2021 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na czwartek,
 • dzień 4.02.2021 r. pozostawia się do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych na ewentualne odpracowanie zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się z powodu ustalenia dni lub godzin rektorskich oraz godzin dziekańskich w semestrze zimowym,
 • dzień 22.06.2021 r. pozostawia się do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych na ewentualne odpracowanie zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się z powodu ustalenia dni lub godzin rektorskich oraz godzin dziekańskich w semestrze letnim.
 • § 4

W Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny:

 • 11.03.2021 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych,
 • 03.06.2021 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z rozkładem zajęć na środę.
 • § 5

Postanowienia  niniejszego  Zarządzenia  stosuje  się  odpowiednio  do  szkół  doktorskich i studiów doktoranckich.

 • § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r.

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Prof. dr hab. Robert W. Ciborowski

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie