Organizacja roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 1 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 stycznia 2021 r.

w sprawie organizacji roku akademickiego 2021/2022 w Uniwersytecie w Białymstoku

 

 

Na podstawie § 98 ust. 2 Statusu Uniwersytetu w Białymstoku zarządzam, co następuje:

 • § 1

Ustala się następującą organizację roku akademickiego 2021/2022:

SEMESTR ZIMOWY

01.10.2021

27.02.2022

w tym:

zajęcia dydaktyczne

01.10.2021

22.12.2021

uroczysta inauguracja roku akademickiego dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.10.2021

wakacje zimowe

23.12.2021

07.01.2022

zajęcia dydaktyczne c.d.

08.01.2022

06.02.2022

sesja egzaminacyjna semestru zimowego

07.02.2022

20.02.2022

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

21.02.2022

27.02.2022

SEMESTR LETNI

28.02.2022

30.09.2022

w tym:

zajęcia dydaktyczne

28.02.2022

13.04.2022

wakacje wiosenne

14.04.2022

19.04.2022

zajęcia dydaktyczne c.d.

20.04.2022

22.06.2022

dni wolne od zajeć dydaktycznych

25.04.2022
02.05.2022

sesja egzaminacyjna semestru letniego

23.06.2022

05.07.2022

wakacje letnie

06.07.2022

30.09.2022

praktyki zawodowe

06.07.2022

23.09.2022

poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

11.07.2022

17.07.2022

 • § 2
 1. Wszystkie indywidualne rozstrzygnięcia i decyzje dotyczące zaliczenia roku akademickiego 2021/2022 należy podjąć w okresie od 18.07.2022 r. do 31.07.2022 r.,

  z zastrzeżeniem ust. 2.

  1. 2. Wszystkie indywidualne rozstrzygnięcia i decyzje w stosunku do studentów realizujących praktyki zawodowe w okresie wakacji letnich, należy podjąć w terminie 21 dni

  po zakończeniu praktyk, nie później niż do 26.09.2022 r.

  1. 3. Studenci realizujący praktyki zawodowe na ostatnim roku studiów powinni zrealizować praktyki do 30.06.2022 r.

  • § 3

  W celu zapewnienia pełnej realizacji programu studiów ustala się:

  1) we wtorek 21.12.2021 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na czwartek,

  2) w środę 20.04.2022 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na poniedziałek,

  3) w środę 22.06.2022 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na czwartek, z zastrzeżeniem § 4 pkt 4,

  4) dzień 4.02.2022 r. pozostawia się do dyspozycji kierowników jednostek organizacyjnych na ewentualne odpracowanie zajęć dydaktycznych, które nie odbyły się z powodu ustalenia dni lub godzin rektorskich oraz godzin dziekańskich w semestrze zimowym, z zastrzeżeniem § 4 pkt 2.

  • § 4

  Ponadto w Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie, Wydział Ekonomiczno-Informatyczny:

  1) 2.11.2021 r. oraz 11.03.2022 r. są dniami wolnym od zajęć dydaktycznych,

  2) w piątek 4.02.2022 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na wtorek,

  3) w czwartek 16.06.2022 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na czwartek,

  4) w środę 22.06.2022 r. zrealizowane zostaną zajęcia dydaktyczne przewidziane rozkładem zajęć na piątek.

  • § 5

  Postanowienia niniejszego Zarządzenia stosuje się odpowiednio do szkół doktorskich i studiów doktoranckich.

  • § 6

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie