Stypendia i pomoc materialna

terminy 000197


Uwaga Studenci!
W środę, 1 grudnia 2021 roku zostanie uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i zapomogi. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.
Obie wyżej wymienione tury będą otwarte do 30 czerwca 2022 roku.
Przypominamy, że przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi w systemie.


 

Komunikat nr 28 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 18 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2021/2022


 

Wszystkie wnioski na statusie "cofnięty do poprawy", "cofnięty do uzupełnienia" oraz "poprawiany", studenci będą mogli poprawiać do dnia 05.11.2021 r. do godz. 23.59.

Wnioski wydrukowane należy złożyć do 08.11.2021 r.

 

 

 

Komunikat nr 26 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie szczegółowego harmonogramu czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2021/2022

 

 0001


Od 21.10.2021 została uruchomiona tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium i pomocy materialnej. Otwarta jest również tura wnioskowania o stypendium dla osób niepełnosprawnych.

 

UWAGA !!!!!

Wnioski o stypendium socjalne w wersji papierowej należy składać dopiero po uzyskaniu akceptacji oświadczenia o dochodach w systemie USOSweb. Oprócz wniosku i oświadczenia z systemu, należy złożyć wszystkie oświadczenia studenta i członków rodziny (szczególnie z 27 – obowiązkowy dla każdego pełnoletniego członka rodziny).

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb wraz z załącznikami: skan lub zdjęcie oraz złożone w instytucie w wersji papierowej.

W przypadku stypendium socjalnego wszystkie załączniki proszę dołączyć do oświadczenia o dochodach. Składamy w oryginale: wniosek, oświadczenie o dochodach  oraz oświadczenia studenta i członków rodziny szczególnie o dochodach nieopodatkowanych.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w
USOSweb oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.

Ze względu na zasady reżimu sanitarnego wnioski proszę wrzucać do skrzynki, która znajduje się przy wejściu do budynku Instytutu Studiów Kulturowych.

Student nie może pobierać stypendium w następujących przypadkach:

- ukończył studia I stopnia i studiuje ponownie na kolejnym kierunku na I stopniu

- ukończył studia II stopnia lub jednolite magisterskie

- studiuje dłużej niż 6 lat

- pobiera stypendium na innym kierunku studiów (student wskazuje jeden kierunek, na którym pobiera stypendium)

 

 

 

Harmonogram wypłat stypendiów w roku akademickim 2021/22

 


Komunikat nr 40 Rektora Uniwersytetu w Białymstokuz dnia 20 listopada 2020 r.w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającej do ubiegania się o stypendium socjalne, wysokości stawek stypendiów, zwiększenia stypendium oraz zapomogi w roku akademickim 2020/2021


 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Uniwerystetu zawierajacej szczegółowe informacje o
stypediach i kredytach studenckich

 

 

Ważne zmiany dotyczące trybu składania wniosków stypendialnych!

Od roku akademickiego 2019/2020 wnioski będą składane za pomocą systemu USOS Web. Taka możliwość zostanie uruchomiona w późniejszym czasie, wszelkie terminy zostaną ujęte w harmonogramie ubiegania się o świadczenia. Proszę o śledzenie ogłoszeń.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669) od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy regulamin świadczeń stypendialnych dla studentów (do pobrania niżej).

Nowa ustawa wprowadza m.in. następujące bardzo ważne zmiany:

art. 88 ust 4

Rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. 528zł), jeżeli nie dołączy do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny.

Zgodnie z interpretacją MNiSW w przypadku studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w ustawie o pomocy społecznej (na dzień dzisiejszy jest to kwota 528,00 zł - z zastrzeżeniem, że kwota może ulec zmianie, gdyż jest ona określana w drodze rozporządzenia), który ubiega się o stypendium socjalne – jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny. Zaświadczenie to musi być aktualne, aby mogło przyczyniać się do wyjaśnienia sprawy, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jeżeli wnioskodawca nie dołączy takiego zaświadczenia, rektor albo komisja stypendialna lub odwoławcza komisja stypendialna ma obowiązek co do zasady odmówić przyznania stypendium socjalnego takiemu studentowi. Obowiązek przedłożenia zaświadczenia dotyczy odpowiednio również cudzoziemców mogących ubiegać się o stypendium socjalne.

Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na treść zaświadczenia - sama informacja iż student nie korzysta/korzysta z pomocy OPS nie jest wystarczająca. Treść zaświadczenia jest ściśle określona przez ustawę, po raz kolejny przypominamy, iż musi to być zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny.

art. 93 ust. 2 pkt 1

Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–4 i art. 359 ust. 1 przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

MNiSW wskazuje, iż doprecyzowano kwestię okresu, w jakim przysługują studentowi uczelniane świadczenia po¬mocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia. Przede wszystkim, przysługują one na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Oznacza to, że łączny okres, w którym dana osoba może otrzymywać świadczenia w ramach studiów – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane – nie może przekroczyć 6 lat. Termin ten biegnie również wówczas, gdy osoba znajduje się na urlopie od zajęć, ale pozostaje na studiach.

W przypadku przerwania studiów i ponownego ich podjęcia, liczenie wskazanego okresu jest kontynuowane, a nie rozpoczyna się od nowa. Pozwoli to przeciwdziałać zjawisku wielokrotnego rekrutowania się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia tylko w celu uzyskania świadczeń pomocy materialnej.

Kolejno, uczelniane świadczenia pomocy materialnej oraz stypendium Ministra za znaczące osiągnięcia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny – niezależnie, kiedy został on uzyskany i na jakim kierunku. Prawa do tych świadczeń pozbawiona jest także osoba posiadająca tytuł zawodowy licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia. Wskazane obostrzenia dotyczą także tytułów zawodowych uzyskanych za granicą.

Proszę o aktualizację adresów e-mail oraz sprawdzanie folderu SPAM skrzynek mailowych, ponieważ mogą tam trafiać wiadomości wysyłane w sprawach stypendiów.


Kontakt w sprawie stypendiów i pomocy materialnej:

mgr Ewa Czykwin

Adres: ul.Świerkowa 20, 15-328 Białystok

tel. 85 745 72 86

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Regulamin świadczeń

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

INSTRUKCJA SKŁADANIA OŚWIADCZENIA O DOCHODACH

INSTRUCJA SKŁADANIA WNIOSKU O ZAPOMOGĘ

Pobierz: Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Pobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych

Pobierz: Załączniki do stypendium socjalnego