Dostępność cyfrowa

Instytut Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej kulturoznawstwo.uwb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa oraz BiP są częściowo zgodne z Ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronach znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących i niedosłyszących. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.


Oświadczenie sporządzono dnia 01.03.2021 r.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Data utowrzenia strony: 20.06.2015 r.

Data deklaracji cyfrowej: 01.03.2021 r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą odpowiedzialną za dostępność cyfrową na stronie internetowej kulturoznawstwo.uwb.edu.pl jest Karol Więch. Preferowaną formą kontaktu jest kontakt online na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer sekretariatu Instytutu Studiów Kulturowych telefon: +48 85 745 74 66.

Za pośrednictwem obu kanałów komunikacyjnych można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej dostępności cyfrowej: www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa.

 

Deklaracja architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście od ul. Świerkowej budynek B oraz dodatkowe wejście przez  budynek C Wydziału Nauk o Edukacji, wejście do Auli widowiskowej im. J.Korczaka wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich. Do głównego wejścia prowadzą schody oraz jest podjazd dla wózków wraz z poręczą. W środku naprzeciwko wejścia znajduję się winda-platforma ,która  wyposażona jest w  lustro naprzeciwko ściany z wewnętrznym panelem sterującym. Kabina jest dobrze oświetlona. Wewnętrzny panel sterujący jest oznaczony alfabetem Braille’a. Winda-platforma  wyposażona jest w informację głosową o przyjeździe windy i o numerze piętra, na którym się znajduje.

Przy wejściu do budynku brak różnicy poziomów. Przed wejściem do budynku jest zmienna faktura, w postaci wewnętrznych wycieraczek.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia od ul. Świerkowej budynek A Wydział Nauk o Edukacji.

Instytut znajduje się na parterze budynku, który posiada trzy kondygnacje. Brak progów na poszczególnych poziomach. Ciągi komunikacyjne, mają odpowiednią szerokość, umożliwiającą dwukierunkowy ruch. Wyposażenie korytarzy nie utrudnia poruszania się. Na korytarzach znajdują się miejsca odpoczynku. Wejścia do sal wykładowych i pomieszczeń Instytutu oznaczone są piktogramem.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się w budynku C dojazd windą – platformą, przejazd przez łącznik do budynku  Auli widowiskowej im.J. Korczaka,  toaleta jest na każdym piętrze budynku. Drzwi toalet oznaczone piktogramem.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.