dr Tomasz Adamski

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

krance swiata 2

 

Etapy edukacji i kariery naukowej:

1994-1997 – II Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

1997-2002 – studia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunku Pedagogika Kulturoznawcza

2004 – Zatrudnienie na stanowisku asystenta na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

2014 – obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Łódzkim

2016 – zatrudnienie na stanowisku asystenta na Wydziale Pedagogiki i Psychologii

 

Aktualna lista publikacji (lata 2013 – 2018):

 1. Od Wiktoryny do Gertrudy – portrety bohaterek kobiecych w wybranych filmach Carla Theodora Dreyera, w: Filmowe czytanie kultury, pod red A. Kisielewska, Białystok 2007
 1. Jak kocha mężczyzna klasy B, czyli miłość po fińsku wg Aki Kaurismakiego, w: Antropologia miłości T.II, Miłość mężczyzny. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji pod red B. Płonka Syroka, J. Stacherzak, Wrocław 2008
 1. Artystów gry z kultura, czyli sztuka jako prowokacja, w: Kultura współczesna. Tearia, interpretacje praktyka, nr 3, Warszawa 2008
 1. Jednostka kontra społeczeństwo – przypadki bohaterów najnowszego kina szwedzkiego, w: Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, pod red M. kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz, Białystok 2009
 1. Filmowe portrety ojca w najnowszym kinie skandynawskim, w: Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim, pod red K Arcimowicz i K. Citko, Białystok 2009
 1. Od pieprzonego Amal po globalny świat – krytyka społeczna za pomocą portretów rodzinnych w filmach Lukasa Moodyssona, w: Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, pod red W. Muszyński, Toruń 2010
 1. Tęsknota za dzieciństwem w twórczości Ingmara Bergmana, w: Tęsknota. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji (Antropologia emocji T. III) pod red B. Płonka Syroka i J. Radziszewska, Wrocław 2010
 1. Motywy autobiograficzne w filmowej twórczości Ingmara Bergmana, w: Autobiografizm w kulturze współczesnej, pod red K. Citko i M. Morozewicz, Białystok 2012
 1. Portrety bohaterów filmowych we współczesnym kinie szwedzkim, w: Przegląd humanistyczny 1(430), Warszawa 2012

 

 1. Zgorszenie jako strategia walki szwedzkich artystów filmowych ze społeczeństwem, w: Studia de Cultura IV, Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, pod red B. Skowronek, Kraków 2012

 

 1. 11. „Szwedzki grzech” – czyli jak kochają dziecięcy bohaterowie filmów szwedzkich,w: Antropologia miłości T. V, Miłość idealna, miłość dziecka, pod red. B. Płonka –Syroka, A. Szlagowska, A. Syroka, K. Marchel, Arboretum, Wrocław 2013.
 1. 12.   Mężczyźni którzy nienawidzą kobiet, czyli co można zrobić z ciałem kobiety. Rozważania na przykładzie najnowszego filmu szwedzkiego, w:  Antropologia miłości T VI, Miłość sprzedajna, pod red. B. Płonka –Syroka, K. Marchel, A Syroka, Arboretum, Wrocław 2014.
 1. 13.   Przejście na szwedzką stronę, czyli postać obcego w szwedzkich immigrant movies. w: Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, pod red. A. Kisielewska, Wydawnictwo UwB, Białystok 2014.
 1. 14.  „Dlaczego zrobiono to mojej Pippi?”, czyli szwedzki film zaangażowany społecznie, w: Pogranicze. Studia społeczne Tom: XXVI, Białystok 2015.
 1. 15.    "Fikcyjne pulpety", "Kurzy śpiewak" i inne "Dziwadła", w: Sztuka i nie-sztuka - rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej, pod red. A Kisielewski, Wydawnictwo UwB, Białystok 2015.
 1. 16.     Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej. Idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne, Autorzy:  A. Józefowicz, J. Chaciński, E. Krysztofik-Gogol, T. Adamski, Adam Marszałek, Toruń 2015.
 1. 17.     Vardo chce lśnić. Przypadek północnego norweskiego miasteczka,w:  Glamour - magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, pod red A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska, Wydawnictwo UwB, Białystok 2016.
 1. 18.     Co mają wspólnego Szwedzi z zespołem Aspergera? Analiza w oparciu o wybrane, szwedzkie produkcje filmowe, w: Kino, film, psychologia, pod red A. Ogonowska, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017.
 1. 9.   Nordic noir jako zwierciadło aksjologiczne postawione przed szwedzkim społeczeństwem, w: Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach, Autorzy: K. Citko, K. Arcimowicz, E. Kępa, T. Adamski, Veda 2017.
 1. 10.   Searching for hell. Transmedialna podróż w poszukiwaniu piekła. rozważania o transmedialności w oparciu o wybrane przykłady filmowe, w: О. А. Воробьева i in. (red.) Актуал ьные пробле мы дизайна и дизайн-образования, минск, 2017.

Tekst dostępny pod linkiem:

elib.bsu.by/bitstream/123456789/187950/1/2017design.pdf

Konferencje (lata 2013 – 2018):

Wybrane konferencje:

 1. W stronę socjologii mediów. Tematy (nie)obecne, Olsztyn, Uniwersytet warmińsko-Mazurski, Maj 2017
 2. Aktualne problemy „dizajnu”, Białoruski Państwowy Uniwersytet w Mińsku, maj 2017
 3. Kino film Psychologia, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, czerwiec 2016
 4. Glamour. Magia czy mistyfikacja, Uniwersytet w Białymstoku, listopad 2015
 5. Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok, kwiecień 2014
 6. Antropologia miłości. Miłość sprzedajna, Wrocław, Zakład Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego i Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz Fundacja Humanitas et Scientia, listopad 2013

Zainteresowania naukowo – badawcze:

Zainteresowania naukowo badawcze związane są z kulturoznawstwem, nauką o sztuce, filmoznawstwem, a na poziomie bardziej szczegółowym z kinematografią skandynawską, a szczególnie kinem szwedzkim.

Staże naukowe:

Granty:

Pełnione funkcje:

Opiekun praktyk na Wydziale Filologicznym oraz Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

Opiekun Koła naukowego Animacji Cooltury.

Sekretarz Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach.

Zajęcia dydaktyczne:

 1. Formy Animacji kultury (30 godz.)
 2. Film w kulturze (30 godz. – dwie grupy)
 3. Film i fotografia w mediach cyfrowych (30 godz. razy trzy grupy)
 4. Seminarium licencjackie (60 godzin)
 5. Historia filmu Polskiego (15 godz.)
 6. Historia filmu Powszechnego (30 godz.)
 7. Metodyka Animacji Kultury (15 godz.)
 8. Edukacja Kulturalna (15 godz.)
 9. Film workshop (15 godz. Erasmus)
 10. Photography workshop (15 godz. Erasmus)
 11. Diagnoza oddziaływania mediów (15 godz)
 12. Etyczne podstawy mediów (15 godz.)
 13. Warsztat filmowy (30 godz.)
 14. Warsztat fotograficzny (30 godz)
 15. Kultura filmowa (15 godz)
 16. Metodyka animacji kultury (45 godz)

 

Inne informacje:

Jestem również autorem wielu filmów realizowanych w Polsce i zagranicą (m.in. Sudan Południowy, Turcja, Kazachstan, Rosja, Gruzja, Stany Zjednoczone, Białoruś, Łotwa, Litwa).

Jestem również animatorem kultury związanym z białostockim środowiskiem filmowym, jak również autorem licznych prelekcji popularyzujących wiedzę filmoznawczą.

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH