dr Wojciech Siwak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Siwak

Dr Wojciech Siwak

Starszy wykładowca

Kulturoznawca, medioznawca, muzyk. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych.

Autor książki "Estetyka rocka" (Semper, Warszawa 1993) oraz tekstów o współczesnej kulturze popularnej, kulturze nowych technologii i współczesnych mediach audialnych.

Jego zainteresowania naukowe to: antropologia dźwięku, sztuka dźwięku i studia nad kulturą audialną, analiza nowych mediów w kontekście przemian współczesnej kultury, sztuki i edukacji, zastosowania nowych technologii w edukacji kulturalnej i artystycznej oraz badania kultury popularnej (zwłaszcza muzyki popularnej) i nowych cyfrowych technologii. 

Prowadzi zajęcia na kierunku kulturoznawstwo z zakresu antropologii dźwięku, sztuki dźwięku, zastosowań najnowszych technologii informacyjnych w kulturze i sztuce, komunikacji medialnej, intermedialnych projektów kulturalnych, muzyki w reklamie, sztuki nowych mediów, teorii telewizji, antropologii codzienności, edycji obrazu i dźwięku oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Prowadzi też zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych i studentów UwB w ramach programu Socrates-Erasmus oraz programów międzynarodowych dotyczące teorii i praktyki nowych mediów, m.in. dla studentów z Chin. Realizował wykłady zagraniczne (Hiszpania, Universitad Publica de Navarra, Pamplona 2006; Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk 2017) oraz wykłady i warsztaty w ramach Erasmus Intensive Programme „Spicy” dla studentów z Belgii, Holandii i Finlandii (2013). Zajęcia prowadzi metodą blended-learning, wykorzystując własną platformę e-learningową, media społecznościowe i aplikacje mobilne.

W latach 2009–2013 realizował projekt muzyczny Los Academicos, łączący twórczość muzyczną wykładowców i studentów białostockich uczelni (koncerty m.in. na Dniach Wydziału Pedagogiki i Psychologii, uroczystościach akademickich i konferencjach naukowych, festiwalach oraz w białostockich klubach muzycznych). W 2014 roku przygotował i wykonał w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii autorski koncert muzyki elektroakustycznej Siwak & Siwak – Electronic– Acoustic Project, złożony z własnych kompozycji.

Jest certyfikowanym metodykiem e-learningu i autorem kursów online. Od kilkunastu lat uczestniczy w międzynarodowych projektach artystycznych i edukacyjnych realizowanych online.

Członek Senatu UwB (2007-2015) oraz Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB (2007-2015), zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UwB (2015-2019)

Współautor projektów studiów na UwB w językach obcych: Pedagogy – Creavity, Art, Media (2014) i Cultural Animation (2018)

Odznaczony odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2010) i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2016).

Jego pasja to gra na różnych instrumentach strunowych (banjo, gitara rezofoniczna dobro, mandolina, ukulele) i instrumentach elektronicznych oraz praca w domowym studio nagraniowym.

Wybrane publikacje:

Książki:

Estetyka rocka, Semper, Warszawa 1993

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Hasłowe pragnienia w muzyce rockowej, [w:] Estetyka pragnień, red. J. Brach Czaina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s. 73-100.
 2. Ekspresja twórców i odbiorców w muzyce rockowej, [w:] Twórczy odbiór sztuki, red. J. Brach-Czaina, Wydawnictwa Filii UW w Białymstoku, Białystok 1992, s. 33-54.
 3. Interpretacja tekstów rockowych jako składnika wielowarstwowej struktury symbolicznej, [w:] Estetyka i hermeneutyka, red. F. Chmielowski,  Wydawnictwa UJ, Kraków 1990. s. 109-114.
 4. Dźwięk w kulturze audiowizualnej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, [w:] Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, Trans Humana, Białystok 1997, s. 79-103.
 5. Wirtualna rzeczywistość - ucieczka czy wyzwolenie, [w:] Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, Trans Humana, Białystok 1997, s. 43-53.
 6. Hipertekstualna podróż po wirtualnych światach, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, seria „Kultura i przyszłość”, red. A. Gwóźdź i S. Krzemień-Ojak, Trans Humana, Białystok 1998, s. 143-161.
 7. Tożsamość a media globalne - wirtualne tożsamości cyberprzestrzeni, [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M.Sobecki, Trans Humana, Białystok 2001.
 8. Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 153-177.
 9. Muzyka etniczna w globalnej kulturze - wędrówka tożsamości? [w:] Region - Tożsamość - Edukacja, (red.) J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 2005.
 10. E-learning a edukacja artystyczna – możliwości i ograniczenia, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 266-277.
 11. Sampling jako prowokacja. O kulturze remiksu i cyfrowej kradzieży, [w:] Artystów gry z kulturą, red. A. Kisielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 171-186.
 12. Kultura 2.0 jako przestrzeń współczesnej młodzieży, [w:] Bajkowski T., Sawicki K. (red.), Młodzież – kultura – tożsamość, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2012, s. 249-274.
 13. Autobiografizm w sieci – autobiografia jako baza danych, [w:] Citko K., Morozewicz M., (red.), Autobiografizm w kulturze współczesnej, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2012, (język polski, 40000 znaków, 1 ark. wyd.)
 14. Historia muzycznej popkultury Białegostoku, cz. I. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, czyli między swojskością a miejskością, [w:] Kisielewski A. (red.), Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej,  Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 99-121
 15. Cyfrowe posiadanie, pobieranie i udostępnianie oraz bogowie cyfrowych światów, [w:] Burszta W.J., Kisielewski A. (red.), Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, s. 253-274.
 16. Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki i edukacji,  „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 11/2016, s. 355-388.
 17. Problemy edukacji w erze cyborgów. Spojrzenie z dystansu, „Parezja”. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1
 18. Sound design i produkcja muzyczna a tworzenie wirtualnej audiosfery. O potrzebie integracji wizualnego i audialnego designu (Sound design and music production; creation of a virtual audio-sphere. The necessity of the visual and audio design integration), [w:] Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования : сб. науч. ст. по материалам I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-28 апр. 2017 г. / редкол. : О. А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. - Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 247 с., c. 172-181

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 

Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich
i filmowych przełomu XX i XXI wieku
(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH