dr Wojciech Siwak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

dr Siwak

Dr Wojciech Siwak

Starszy wykładowca

Kulturoznawca, medioznawca, muzyk. Członek Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego i Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych.

Autor książki "Estetyka rocka" (Semper, Warszawa 1993) oraz tekstów o współczesnej kulturze popularnej, kulturze nowych technologii i współczesnych mediach audialnych.

Jego zainteresowania naukowe to: antropologia dźwięku, sztuka dźwięku i studia nad kulturą audialną, analiza nowych mediów w kontekście przemian współczesnej kultury, sztuki i edukacji, zastosowania nowych technologii w edukacji kulturalnej i artystycznej oraz badania kultury popularnej (zwłaszcza muzyki popularnej) i nowych cyfrowych technologii. 

Prowadzi zajęcia na kierunku kulturoznawstwo z zakresu antropologii dźwięku, sztuki dźwięku, zastosowań najnowszych technologii informacyjnych w kulturze i sztuce, komunikacji medialnej, intermedialnych projektów kulturalnych, muzyki w reklamie, sztuki nowych mediów, teorii telewizji, antropologii codzienności, edycji obrazu i dźwięku oraz seminaria licencjackie i magisterskie. Prowadzi też zajęcia w języku angielskim dla studentów zagranicznych i studentów UwB w ramach programu Socrates-Erasmus oraz programów międzynarodowych dotyczące teorii i praktyki nowych mediów, m.in. dla studentów z Chin. Realizował wykłady zagraniczne (Hiszpania, Universitad Publica de Navarra, Pamplona 2006; Białoruś, Białoruski Uniwersytet Państwowy, Mińsk 2017) oraz wykłady i warsztaty w ramach Erasmus Intensive Programme „Spicy” dla studentów z Belgii, Holandii i Finlandii (2013). Zajęcia prowadzi metodą blended-learning, wykorzystując własną platformę e-learningową, media społecznościowe i aplikacje mobilne.

W latach 2009–2013 realizował projekt muzyczny Los Academicos, łączący twórczość muzyczną wykładowców i studentów białostockich uczelni (koncerty m.in. na Dniach Wydziału Pedagogiki i Psychologii, uroczystościach akademickich i konferencjach naukowych, festiwalach oraz w białostockich klubach muzycznych). W 2014 roku przygotował i wykonał w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii autorski koncert muzyki elektroakustycznej Siwak & Siwak – Electronic– Acoustic Project, złożony z własnych kompozycji.

Jest certyfikowanym metodykiem e-learningu i autorem kursów online. Od kilkunastu lat uczestniczy w międzynarodowych projektach artystycznych i edukacyjnych realizowanych online.

Członek Senatu UwB (2007-2015) oraz Rady Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB (2007-2015), zastępca Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej UwB (2015-2019)

Współautor projektów studiów na UwB w językach obcych: Pedagogy – Creavity, Art, Media (2014) i Cultural Animation (2018)

Odznaczony odznaką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2006), Srebrnym Krzyżem Zasługi (2010) i Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2016).

Jego pasja to gra na różnych instrumentach strunowych (banjo, gitara rezofoniczna dobro, mandolina, ukulele) i instrumentach elektronicznych oraz praca w domowym studio nagraniowym.

Wybrane publikacje:

Książki:

Estetyka rocka, Semper, Warszawa 1993

Artykuły i rozdziały w monografiach:

 1. Hasłowe pragnienia w muzyce rockowej, [w:] Estetyka pragnień, red. J. Brach Czaina, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1988, s. 73-100.
 2. Ekspresja twórców i odbiorców w muzyce rockowej, [w:] Twórczy odbiór sztuki, red. J. Brach-Czaina, Wydawnictwa Filii UW w Białymstoku, Białystok 1992, s. 33-54.
 3. Interpretacja tekstów rockowych jako składnika wielowarstwowej struktury symbolicznej, [w:] Estetyka i hermeneutyka, red. F. Chmielowski,  Wydawnictwa UJ, Kraków 1990. s. 109-114.
 4. Dźwięk w kulturze audiowizualnej - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, [w:] Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, Trans Humana, Białystok 1997, s. 79-103.
 5. Wirtualna rzeczywistość - ucieczka czy wyzwolenie, [w:] Kultura i sztuka u progu XXI wieku, red. S. Krzemień-Ojak, Trans Humana, Białystok 1997, s. 43-53.
 6. Hipertekstualna podróż po wirtualnych światach, [w:] Intermedialność w kulturze końca XX wieku, seria „Kultura i przyszłość”, red. A. Gwóźdź i S. Krzemień-Ojak, Trans Humana, Białystok 1998, s. 143-161.
 7. Tożsamość a media globalne - wirtualne tożsamości cyberprzestrzeni, [w:] Kultury tradycyjne a kultura globalna. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M.Sobecki, Trans Humana, Białystok 2001.
 8. Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Nowe media w komunikacji społecznej XX wieku, red. M. Hopfinger, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002, s. 153-177.
 9. Muzyka etniczna w globalnej kulturze - wędrówka tożsamości? [w:] Region - Tożsamość - Edukacja, (red.) J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Trans Humana, Białystok 2005.
 10. E-learning a edukacja artystyczna – możliwości i ograniczenia, [w:] Współczesne problemy kształcenia na odległość, red. T. Lewowicki, B. Siemieniecki, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008, s. 266-277.
 11. Sampling jako prowokacja. O kulturze remiksu i cyfrowej kradzieży, [w:] Artystów gry z kulturą, red. A. Kisielewski, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, s. 171-186.
 12. Kultura 2.0 jako przestrzeń współczesnej młodzieży, [w:] Bajkowski T., Sawicki K. (red.), Młodzież – kultura – tożsamość, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2012, s. 249-274.
 13. Autobiografizm w sieci – autobiografia jako baza danych, [w:] Citko K., Morozewicz M., (red.), Autobiografizm w kulturze współczesnej, Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, Białystok 2012, (język polski, 40000 znaków, 1 ark. wyd.)
 14. Historia muzycznej popkultury Białegostoku, cz. I. Lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte, czyli między swojskością a miejskością, [w:] Kisielewski A. (red.), Sztuka i nie-sztuka. Rozważania o kulturze artystycznej, kulturze popularnej i kulturze najszerzej pojętej,  Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, s. 99-121
 15. Cyfrowe posiadanie, pobieranie i udostępnianie oraz bogowie cyfrowych światów, [w:] Burszta W.J., Kisielewski A. (red.), Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015, s. 253-274.
 16. Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki i edukacji,  „Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji”, Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, nr 11/2016, s. 355-388.
 17. Problemy edukacji w erze cyborgów. Spojrzenie z dystansu, „Parezja”. Czasopismo Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, 2017, nr 1
 18. Sound design i produkcja muzyczna a tworzenie wirtualnej audiosfery. O potrzebie integracji wizualnego i audialnego designu (Sound design and music production; creation of a virtual audio-sphere. The necessity of the visual and audio design integration), [w:] Актуальные проблемы дизайна и дизайн-образования : сб. науч. ст. по материалам I Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 26-28 апр. 2017 г. / редкол. : О. А. Воробьева (отв. ред.) [и др.]. - Минск : Изд. центр БГУ, 2017. — 247 с., c. 172-181