Kontakt: +48 (85) 745 72 68

Pracownicy:

Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB - kierownik Zakładu

Dr hab. Edward Kulikowski, prof.UwB

Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB

Dr Ewa Kępa

Dr Wojciech Siwak

Dr Tomasz Adamski

Mgr Anna Maria Korzińska

Mgr Joanna Mytnik

Mgr Dorota Pękacka

Mgr Irena Szawiel

Mgr Mariola Wojtkiewicz.

 

Zakład Kulturoznawstwa kontynuuje działalność Zakładu Wychowania Estetycznego, powstałego w 1978 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszym kierownikiem Zakładu był dr Stanisław Malewski, później funkcję tę sprawowała prof. zw. dr hab.  Jolanta Brach-Czaina; za jej kadencji w 1995 roku Zakład zmienił nazwę na obecną. Od 2015 roku Zakładem kieruje dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB. W kwietniu 2017 roku, gdy powstał Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki, Zakład Kulturoznawstwa wszedł w jego skład, a dr hab. Katarzyna Citko została Wicedyrektorem Instytutu (od 1 lutego 2018 roku).

Badania naukowe:

Pracownicy Zakładu Kulturoznawstwa prowadzą badania z dziedziny antropologii kultury, estetyki, teorii i historii poszczególnych sztuk (film,  muzyka, teatr, literatura współczesna),

a także studiów nad płcią w kulturze (gender studies), nowych technologii multimedialnych i medioznawstwa oraz w zakresie przemian w sferze aksjologicznej w społeczeństwach postmodernistycznych. Oprócz pracowników naukowo-dydaktycznych, w Zakładzie pracują dydaktycy: artyści oraz metodycy muzyki kształcący animatorów kultury i nauczycieli.

W 2016 roku pracownicy Zakładu zamknęli temat badawczy w ramach BST: Terapeutyczny wymiar współczesnej kultury i sztuki – i rozpoczęli badania w ramach nowego tematu: Tradycja versus ponowoczesność. Przemiany w kulturze i sztuce XXI wieku.

Zainteresowania badawcze pracowników zakładu:

Badania naukowe prowadzone przez zespół Zakładu Kulturoznawstwa w latach 2008–2016 związane były z terapeutycznym (i autoterapeutycznym) wymiarem współczesnej kultury i sztuki, od roku 2017 z przemianami w kulturze i sztuce XXI wieku, a ostatnio również z problematyką wartości i wartościowania w kulturze i sztuce współczesnej. Badania mają charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy, gdyż związane są ze szczegółowymi zagadnieniami badawczymi podejmowanymi przez poszczególnych pracowników: ■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. uwb – historia i teoria filmu (film polski, film hiszpański, kino meksykańskie); analiza i interpretacja filmu; zagadnienia emocji w sztuce, zwłaszcza filmowej, problematyka wartości oraz sacrum i profanum w sztuce, zwłaszcza filmowej ■ Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uwb – socjologia i antropologia mediów (analiza seriali nowej generacji oraz badanie fenomenu konwergencji mediów); socjologia i antropologia przedmiotów (np. badanie symbolicznych znaczeń samochodu w kulturze współczesnej); socjologia płci i seksualności, socjologia rodziny, socjologia i antropologia ciała; krytyczna analiza dyskursu ■ dr Ewa Kępa – gender studies; interdyscyplinarne studia nad kulturą współczesną; problematyka tożsamości kulturowej; autoetnografia; badanie strategii twórczych związanych z tradycyjnymi technikami rękodzielniczymi i ich wykorzystaniem w ponowoczesnych praktykach kulturowych ■ Dr Tomasz Adamski – historia filmu i fotografii; film w kulturze; kino skandynawskie, zwłaszcza szwedzkie ■ Dr Wojciech Siwak – analiza nowych mediów w kontekście przemian współczesnej kultury; sztuka i edukacja; badania kultury popularnej i nowych cyfrowych technologii ■ Mgr Anna Korzińska – socjologia kultury; pedagogika kultury; kultura popularna; antropologia kultury, kultura małych przedsiębiorstw ■ Mgr Joanna Mytnik – analiza i interpretacja filmu, filmoterapia.

Kluczowe osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników Zakładu:

Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. uwb

Jej książka Filmowy świat Pedra Almodóvara. Universum emocji, Białystok, 2007, napisana dzięki stypendium hiszpańskiego msz „Becas mae” i kwerendzie pobytowej w Madrycie, była zgłoszona w 2008 roku do nagrody ministerialnej. Jest autorką i współautorką 6 książek w dziedzinie kulturoznawstwa oraz ponad 50 artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych i czasopismach, w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Katarzyna Citko oprócz pracy naukowej pisze również poezje; jest autorką 4 tomików wierszy: Zielnik niedokończony, Łódź, 1991; Ptasie pismo, Białystok, 2004; Post tenebras Lux, Białystok, 2014 (literacka nagroda im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz Mazurski 2015” za najlepszy tom roku); Tryptyk z trzema sonetami, Warszawa, 2016.

Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uwb

W 2008 roku brał udział w międzynarodowym projekcie badawczo-wdrożeniowym „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina (The Flexible Worker – The Partnership Family)” realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Unii Europejskiej equal (2007–2008). W latach 2013–2014 uczestniczył w projekcie „Rodziny z wyboru w Polsce” finansowanym ze środków budżetowych na naukę (grant „Idea Plus”). Był członkiem zespołu zajmującego się analizą dyskursu i opracował trzy raporty. Jest autorem dwóch książek Obraz mężczyzny w polskich mediach, Gdańsk 2003 oraz Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach , Warszawa 2013. Opublikował –  głównie w języku polskim, a także angielskim, niemieckim i rosyjskim ponad 50 artykułów naukowych oraz kilka o charakterze popularnonaukowym. Jego artykuły ukazały się w pracach zwartych, a także w periodykach naukowych, takich jak: Studia Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo” „Studia Humanistyczne AGH”, „Rocznik Lubuski”, „Folia Sociologica. Acta Universitatis Lodziensis”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Problemy Rodziny”, „Creativity. Theories – Research – Applications”.

Dr hab. Edward Kulikowski, prof. uwb

Od 1977 roku do chwili obecnej jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku, autorem wielu opracowań chóralnych wykonywanych przez zespół. Z Chórem pod jego batutą nagrano wiele audycji radiowych i telewizyjnych w Polsce, Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Grecji. Wydał 4 płyty kompaktowe z pieśniami polskimi oraz muzyką sakralną (Polskie kolędy i pastorałki, Musica Sacra i, Musica Sacra ii oraz Pieśni Polskie). Ma na swoim koncie laury zdobyte na wielu koncertach i festiwalach w całej Europie. Współpracując od 1983 roku z Operą i Filharmonią Podlaską, przygotował i poprowadził wiele koncertów a cappella i oratoryjnych, m.in. J. S. Bacha – Oratorium na Boże Narodzenie, G. F. Haendla Te Deum Laudamus, J. Haydna Msza Nelsońska, J. Haydna Msza Terezjańska, L. van Beethovena Msza C-dur, F. Schuberta Msza G-dur, Ch. Gounoda Msza cecyliańska, W. A. Mozarta Msza c-moll kv 427 „Wielka”, W. A. Mozarta – Msza Koronacyjna C-dur kv 317. Wspólnie z dyrygentami Filharmonii Białostockiej (obecnie Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki) przygotował wiele dzieł oratoryjnych m.in. Requiem W. A. Mozarta, G. Verdiego, J. Brahmsa oraz G. Faure, Missa pro Pace W.Kilara, Stabat Mater A. Dvořaka, ii Symfonia G. Mahlera, Carmina Burana C. Orffa, a także Carmen G. Bizeta i ix Symfonię L. van Beethovena. W 2012 roku Chór Akademicki uwb został laureatem lxv Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka za propagowanie muzyki polskiej, pieśni patriotycznych i muzyki sakralnej.  W 2017 roku dr hab. Edward Kulikowski przygotował do druku i opublikował w 2018 roku (na 100-lecie uzyskania niepodległości przez Polskę) autorskie aranżacje polskich pieśni patriotycznych.

Dr Tomasz Adamski

Jest reżyserem filmowym, twórcą i współtwórcą filmów dokumentalnych: Tandemem przez pogranicze (2012), Wielki Łapiak (2013), Pieśni rzeki (2013) oraz krótkometrażowych: Człowiek ryba (2013), Człowiek ptak (2013). Zrealizował także, współpracując z innymi twórcami, etiudy dokumentalne: Searching for hell: Rosja (2014) oraz Searching for hell: Vardo (2015), a także cykl filmów dokumentalno-promocyjnych Spacer z Ambasadorem realizowanych dla msz w  Zagrzebiu, Lizbonie, Kijowie (2013/2014). Nakręcił także dokumentalny film o Polakach pracujących dla onz w Afryce (Sudan Południowy), Turcji (Stambuł) i usa (Nowy Jork, 2015). Jest współautorem książki: Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej. Idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne, wraz z: Anną Józefowicz, Jarosławem Chacińskim i Elżbietą Krysztofik-Gogol, Toruń 2015 oraz autorem artykułów naukowych z zakresu filmoznawstwa.

Dr Wojciech Siwak

Jest wykładowcą, ale również muzykiem. W latach 2009–2013 zrealizował projekt muzyczny los academicos, łączący twórczość muzyczną wykładowców i studentów białostockich uczelni (koncerty m.in. na Dniach Wydziału Pedagogiki i Psychologii, uroczystościach akademickich i konferencjach naukowych, festiwalach oraz w białostockich klubach muzycznych). W 2014 roku przygotował i wykonał w Auli Wydziału Pedagogiki i Psychologii autorski koncert muzyki elektroakustycznej Siwak & Siwak – Electronic– Acoustic Project, złożony z własnych kompozycji.

Mgr Irena Szawiel

Jest śpiewaczką-wokalistką. Od 1991 roku ściśle współpracuje z Filharmonią w Białymstoku. W ramach tej współpracy uczestniczyła w koncertach recitalowych „Letniego Divertimento”, organizowała autorskie audycje muzyczne dla dzieci i młodzieży, dawała liczne recitale. Występowała w kraju i za granicą – w Niemczech, na Litwie, w Norwegii. W swoim repertuarze posiada utwory klasyczne, pieśni musicalowe i kilkaset piosenek, śpiewanych w językach: polskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, czeskim, niemieckim, angielskim, norweskim, fińskim, włoskim, francuskim. W 2014 roku nagrała płytę cd Romanse Rosyjskie z zespołem „Jo-Anna”.

Mgr Mariola Wojtkiewicz

Jest reżyserem w teatrze studenckim, autorką przedstawień Monologi Waginy według prozy Eve Ensler, Dzień KobietTiramisu według tekstów Joanny Owsianko, przedstawienia Mury zamiast mostów, przedstawienia Opery przedmieścia na podstawie Opery za trzy grosze Bertolta Brechta oraz spektaklu muzycznego Niepokój – Niepewność, zrealizowanego w oparciu o aranżacje piosenek Agnieszki Osieckiej. We współpracy z Wydziałem Filologicznym prowadzi warsztaty teatralne dla licealistów z Białegostoku i okolic.

Organizacja przez pracowników Zakładu wydarzeń artystycznych:

■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. uwb – wieczory autorskie promujące tomiki wierszy i albumy, m.in.: Biblioteka Publiczna w Mońkach (2013, 2015), Centrum im. Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku (2016) ■ Dr Tomasz Adamski – cykl warsztatów filmowych w domu dziecka w Krasnem, w wyniku których powstał film dokumentalny oraz teledysk (Współautorzy: Krzysztof Kiziewicz, Dagmara Sowa, Paweł Chomczyk) (2014–2016) ■ Dr Wojciech Siwak – warsztaty multimedialne Odkrywanie obrazu i dźwięku dla dzieci ze szkół podstawowych w ramach projektu efs: „Kraina Małych Odkrywców – Uniwersytet Dziecięcy ii”, Fundacja gama, Dąbrowa Białostocka (grudzień 2012).

Projekty i granty badawcze:

■ Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uwb – (2013–2014) uczestniczył w projekcie „Rodziny z wyboru w Polsce” finansowanym ze środków budżetowych na naukę (grant „Idea Plus”).

Nagrody i medale o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

■ Dr hab. Edward Kulikowski, prof. uwb – otrzymał wiele nagród, m.in. Cum Eximia Lauda – Medal uwb, Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta rp, Zasłużony dla Uniwersytetu w Białymstoku (2013), Gloria Artis – Srebrny Medal Ministra Kultury rp (2016), Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta rp (2017) ■ Dr Wojciech Siwak – (9 września 2010) Srebrny Krzyż Zasługi – Prezydent rp (2010), Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Prezydent rp (2016) ■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB - Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Prezydent rp (2017)

Pełnione funkcje:

 

Na Uniwersytecie w Białymstoku:

■ Dr hab. Edward Kulikowski, prof. uwb – dyrygent Chóru Akademickiego uwb ■ Dr Wojciech Siwak – Członek Senatu Uniwersytetu w Białymstoku – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych (2 kadencje, 2007–2012, 2012–2015) ■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. uwb – wiceprzewodnicząca nszz „Solidarność” uwb (2010–2014); członek Zarządu nszz „Solidarność” uwb (2014–2018).

 

Na wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB:

■ Dr hab. Edward Kulikowski, prof. uwb – kierownik Zakładu Kulturoznawstwa (2008–2013) ■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. uwb – kierownik Zakładu Kulturoznawstwa (2013–), wicedyrektor Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki (2017-) ■ Dr Ewa Kępa – funkcja opiekuna programów stypendialnych Erasmus+ i most na międzywydziałowym kierunku kulturoznawstwo oraz Wydziałowego Koordynatora Erasmus+ na kierunku pedagogika (2013–2016).

Funkcje pełnione w czasopismach naukowych:

■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. uwb – członek Komitetu Naukowego międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories – Research – Applications” (www.creativity.uwb.edu.pl) wydawanego przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii uwb ■ Dr Ewa Kępa – redaktor tematyczny Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych wydawanego przez Wydawnictwo humanica Instytutu Studiów Kobiecych.

Członkostwo w zespołach i towarzystwach naukowych:

 

■ Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze: dr hab. Edward Kulikowski, prof. uwb; dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. uwb (członek Komisji Rewizyjnej w latach 2013–2017 i 2017-2021); dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uwb; dr Ewa Kępa; dr Tomasz Adamski; dr Wojciech Siwak; mgr Anna Korzińska ■ Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych: dr hab. Edward Kulikowski, prof. uwb; dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. uwb (Wiceprezes 2015–); dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uwb; dr Ewa Kępa (członek Zarządu); dr Tomasz Adamski; dr Wojciech Siwak (członek Komisji Rewizyjnej 2015–); mgr Anna Korzińska; mgr Mariola Wojtkiewicz.