Kontakt: +48 (85) 745 74 66

Pracownicy:

Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB – kierownik Zakładu

Dr hab. Sławomir Raube, prof. UwB

Dr Monika Kostaszuk-Romanowska

Dr Karolina Wierel

Mgr Maja Rogala

Mgr Karol Więch,

Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami kontynuuje działalność powstałego w 1998 roku na Wydziale Filologicznym UwB Zakładu Wiedzy o Kulturze. Pierwszym kierownikiem Zakładu, usytuowanego pierwotnie w strukturze Instytutu Filologii Polskiej, był prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. Od 2010 roku Zakładem kieruje dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB. W październiku 2011 roku, gdy utworzono na UwB studia na kierunku kulturoznawstwo prowadzone przez dwa wydziały: Filologiczny (Zakład Wiedzy o Kulturze) i Pedagogiki i Psychologii (Zakład Kulturoznawstwa), Zakład Wiedzy o Kulturze stał się samodzielną jednostką na Wydziale, która organizowała pracę dydaktyczną na kulturoznawstwie. W związku ze zmianą struktury organizacyjnej Wydziału Filologicznego, na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z marcu 2017 roku, nastąpiła zmiana nazwy Zakładu Wiedzy o Kulturze na Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami. W kwietniu 2017 roku, gdy powstał Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki, Zakład Studiów nad Kulturą i Mediami wszedł w skład Instytutu. Zakład prowadził (systematycznie, począwszy od 1997 r.) cykl konwersatoriów otwartych dla studentów i pracowników Wydziału Filologicznego pod nazwą Kultura i przyszłość oraz cykl ogólnopolskich konferencji poświęconych rozważaniom nad nowymi zjawiskami w kulturze i kierunkami jej przemian.

Przy Zakładzie Studiów nad Kulturą i Mediami istnieje Koło Naukowe Kulturoznawców „KulSTRUKtura”

Profil badawczy Zakładu obejmuje kilka dziedzin: kultura audiowizualna, komunikacja kulturowa, antropologia kultury, antropologia mediów, pogranicza filozofii i kultury, nowa humanistyka, kultura Podlasia.

Główne obszary zainteresowań badawczych pracowników Zakładu to:

 1. Antropologia mediów i semiotyka przekazów medialnych; ze szczególnym uwzględnieniem

- kulturowych badań nad serialami telewizyjnymi

- historii kina polskiego w kontekście kulturowym

- historii telewizji polskiej w kontekście kulturowym

 1. Wzajemne przenikanie się idei filozoficznych i rzeczywistości kulturowej, zarówno w kontekście współczesności, jak i w wymiarze historyczno-kulturowych przemian dziejów ludzkich, oddziaływania zmian technologicznych i gospodarczych na sieć relacji kulturowych;
 2. Performatywność w kulturze;
 3. Antropologia teatru,  w szczególności współczesnego teatru polskiego;
 4. Motyw Księgi i "końca" w kulturze, współczesne figury wyobraźni;
 5. Komunikacja zapośredniczona przez nowe media;
 6. Media niezależne, w szczególności tworzone w okresie PRL-u
 7. Fotografia jako medium kultury;
 8. Kultura Podlasia.

Wybrane publikacje pracowników Zakładu:

Książki:

 • Alicja Kisielewska, Polskie tele-sagi – mitologie rodzinności, Rabid, Kraków 2009.
 • Sławomir Raube, Metafizyka i etyka Samuela Clarke’a, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010.
 • Sławomir Raube, Nietrwałość, niepewność, smutek. Szkice o literaturze i filozofii kultury, Wydawnictwo Prymat, Białystok 2016.
 • Karolina Wierel, Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw księgi w literackich i filmowych przekazach przełomu XX i XXI wieku, Wyd. UwB, Białystok 2017.

Książki pod redakcją:

 • PRL-owskie re-sentymenty, pod red. A. Kisielewskiej, A. Kisielewskiego, M. Kostaszuk-Romanowskiej, Wyd. Naukowe Katedra, Gdańsk 2017.
 • Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy, pod red. A. Kisielewskiej, A. Kisielewskiego, M. Kostaszuk-Romanowskiej, Wyd. Prymat, Białystok 2017.
 • Mity, legendy i historie. Białostocka Wszechnica Kulturoznawcza 2011-2014. Część II, red. A. Kisielewski, A. Kisielewska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
 • Glamour – magia czy mistyfikacja? Dawny urok w nowym wymiarze, red. A. Kisielewska, M. Kostaszuk-Romanowska, A. B. Strawińska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
 • Na stykach kultur i mediów: Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem, pod red. Alicji Kisielewskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014.
 • Spektakle zmysłów, red. A. Wieczorkiewicz, M. Kostaszuk-Romanowska, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2010.
 • Wizje kultury własnej, obcej i wspólnej w sytuacji kontaktu, red. M. Kostaszuk-Romanowska, A. Wieczorkiewicz, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, Białystok 2009.

Publikacje w pismach naukowych:

 • Alicja Kisielewska, Miejsce i obraz – gry z miejscem w telewizji polskiej, „Kultura Współczesna”, 2013, nr 5.
 • Alicja Kisielewska, Granice telewizyjnych światów a tożsamość kulturowa, „Idea. Studia nad Strukturą i Rozwojem Pojęć Filozoficznych”, 2015, XXVII.
 • Alicja Kisielewska, Fabularyzacje rzeczywistości w PRL-owskich serialach telewizyjnych – przemoc kulturowa w czasie wolnym, „Studia Kulturoznawcze” 2016, s. 99-113.
 • Alicja Kisielewska, Polski serial telewizyjny jako kulturowa opowieść, „Czas Kultury” 2018, nr 1.
 • Karolina Wierel, Po co nam postapokalipsy? Kultura postapokaliptyczna na początku XXI wieku z perspektywy kultur Zachodu, „Przegląd Humanistyczny” 2017 nr 1 (456).
 • Karolina Wierel, Postapokaliptyczna wizja człowieka w trylogii Dmitrija Głuchowskiego: Metro 2033, Metro 2034, Metro 2035, „Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska”, sectio FF, 2016, nr 2, vol. XXXIV.
 • Sławomir Raube, Locke’s Ethics in An Essay Concerning Human Understanding, „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 16(29), 2010, s. 79-88.
 • Sławomir Raube, Człowieczeństwo zbuntowane i granice nihilizmu. Jednostka i wspólnota w refleksji Alberta Camusa, „Archeus. Studia z bioetyki i antropologii filozoficznej”, 13, 2012, s. 187-202.
 • Sławomir Raube, Powracający mit. Idea regresu w filozofii kultury Ernsta Cassirera, „Kultura i Wartości”, 2(10), 2014, s. 21-34.
 • Sławomir Raube, Sztuka jako symboliczna interpretacja świata w filozofii Cassirera, „Idea. Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, XVII, 2015, s. 105-115.
 • Monika Kostaszuk-Romanowska, Narracje architektury czasów postmodernizmu, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2010 nr 1.
 • Monika Kostaszuk-Romanowska, Polska współczesna krytyka teatralna – próba diagnozy, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury”, XIV, Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2014.
 • Monika Kostaszuk-Romanowska, Teatr bieżącej interwencji w rozpoznaniu teoretycznym, „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2014, nr 5.
 • Monika Kostaszuk-Romanowska, Teatr bieżącej interwencji w praktyce, w: „Białostockie Studia Literaturoznawcze” 2015, nr 6.
 • Maja Rogala, O wspólnocie stołu w filmach Tam gdzie rosną poziomki i Siódma pieczęć Ingmara Bergmana, „Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne”, 2017, nr 4.  

 

Organizacja przez Zakład ogólnopolskich konferencji naukowych:

Sztuka XXI wieku (1995), Warszawa; Współorganizatorzy: Instytut Kultury (Warszawa), Centrum Sztuki Współczesnej (Warszawa), Zespół Wiedzy o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej (Zakład Wiedzy o Kulturze powstał w 1998 r.), Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku;

Kultura XXI wieku (1995), Warszawa; Współorganizatorzy: Instytut Kultury (Warszawa), Zespół Wiedzy o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej (Zakład Wiedzy o Kulturze powstał w 1998 r.), Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku;

Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. Perspektywy – zagrożenia – szanse (1996), Supraśl k. Białegostoku; organizator: Zespół Wiedzy o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej (Zakład Wiedzy o Kulturze powstał w 1998 r.), Filia Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku;

Intertekstualność – intermedialność – interdyskursywność. Kultura słowa i obrazu w dobie mediów elektronicznych (1997), Supraśl k. Białegostoku; Organizatorzy: Zespół Wiedzy o Kulturze Instytutu Filologii Polskiej Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, Zespół Historii i Teorii Filmu Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Śląskiego.

Słowo w kulturze mediów (1998), Białowieża; Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze IFP.

Przyszłość języka (2000), Białystok; Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze IFP.

Kultura – telewizja – seryjność – serial (2002), Tykocin k. Białegostoku; Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze IFP.  

Na stykach kultur i mediów. Między prowincjonalizmem a kosmopolityzmem (2012), Białystok; Organizatorzy: Zakład Wiedzy o Kulturze Wydział Filologiczny, Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ.

Glamour – magia czy mistyfikacja (2014), Białystok; Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze Wydział Filologiczny.

Przyszłość kultury. Od diagnozy do prognozy - pamięci Profesora Sława Krzemienia-Ojaka (2014), Białystok; Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze Wydział Filologiczny

PRL-owskie re-sentymenty (2016), Białystok; Organizator: Zakład Wiedzy o Kulturze Wydział Filologiczny.

Rzeczy, znaki i obrazy. Kultura symboliczna w późnej nowoczesności (2016); Organizatorzy: Zakład Edukacji Wizualnej (Wydział PiP), Zakład Wiedzy o Kulturze (Wydział Filologiczny), Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytet SWPS.

Rozum, racjonalności, symboliczność i jej odmiany. Kultura symboliczna w późnej nowoczesności, (2017), Organizatorzy: Zakład Edukacji Wizualnej (Wydział PiP), Zakład Wiedzy o Kulturze (Wydział Filologiczny), Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytet SWPS.

 

Działalność dydaktyczna:

Działalność dydaktyczna pracowników Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami na kierunku kulturoznawstwo koncentruje się na przedmiotach, które są zbieżne z reprezentowanymi przez nich dyscyplinami naukowymi i zainteresowaniami badawczymi. Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB prowadzi wykłady z antropologicznych podstaw kulturoznawstwa, kultury audiowizualnej i komunikacji kulturowej, a także ćwiczenia z antropologii mediów; Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB jest organizatorką i osobą odpowiedzialną za działalność specjalności media i komunikowanie na studiach pierwszego stopnia. Profesor Sławomir Raube prowadzi wykłady z wstępu do filozofii, filozofii kultury, konwersatoria z historii filozofii, logiki i semiotyki kultury. Dr Monika Kostaszuk-Romanowska prowadzi ćwiczenia z przedmiotu teatr i widowiska, z teorii kultury, konwerstorium z metod analiz i interpretacji dzieła teatralnego. Dr Karolina Wierel prowadzi ćwiczenia z antropologii kultury, słowa w kulturze, filozofii kultury, problemów organizacji kultury w zjednoczonej Europie, problemów kultury popularnej, teorii kultury współczesnej, metodologii badań kulturoznawczych. Mgr Maja Rogala prowadzi ćwiczenia z kultury Podlasia i antropologicznych podstaw kulturoznawstwa. Mgr Karol Więch prowadzi ćwiczenia z komunikacji kulturowej, kultury audiowizualnej, komunikacji medialnej, zachowań komunikacyjnych w nowych mediach, filozofii nowych mediów.

Przedmioty nauczania realizowane  przez pracowników Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami:

Antropologiczne podstawy kulturoznawstwa

Komunikacja kulturowa

Kultura audiowizualna

Telewizja w kulturze

Antropologia mediów

Antropologia kultury

Słowo w kulturze

Problemy organizacji kultury w zjednoczonej Europie

Filozofia kultury

Problemy kultury popularnej

Metodologia badań kulturoznawczych

Interpretacja tekstów kultury

Teoria kultury współczesnej

Kultura Podlasia

Historia filozofii

Wstęp do filozofii

Logika i semiotyka kultury

Komunikacja medialna

Analiza przekazów audiowizualnych

Zachowania komunikacyjne w nowych mediach

Filozofia nowych mediów

Teoria kultury

Pełnione funkcje:

 

Na Wydziale Filologicznym:

Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB

- Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki (od 1.02. 2018)

- Kierownik Zakładu Studiów nad Kulturą i Mediami (od 2010)

- Członkini Wydziałowej Komisji ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (2010-2016)

 

Funkcje pełnione w czasopismach naukowych:

Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB

- Recenzentka czasopism naukowych: „Prace Kulturoznawcze”, „Studia Kulturoznawcze”, „Media, Kultura, Komunikacja Społeczna”

 

Członkostwo w zespołach i towarzystwach naukowych:

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2009-2013)

 Członkini Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (od 2009-)

Członkini Rady Programowej Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego (2014-2017)

Prezes Oddziału PTK w Białymstoku (od 2010-)

 

Inne:

Dr hab. Alicja Kisielewska, prof. UwB

Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Województwa Podlaskiego Olimpiady Wiedzy o Mediach