Studia pierwszego stopnia trwają 6 semestrów. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1830.

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 183.


Studia pierwszego stopnia - licencjackie mają orientację praktyczną, co znajduje odzwierciedlenie w proponowanych specjalnościach (do wyboru):

  • Media i komunikowanie;
  • Reklama i public relations.

Program studiów opiera się na 3 składnikach: przedmioty ogólne, kierunkowe i specjalizacyjne. Przedmioty ogólne (wybrane zagadnienia z historii filozofii, historia kultury, socjologia kultury, komunikacja kulturowa) służą orientacji ogólno-humanistycznej, przedmioty kierunkowe (teoria kultury, kultura audiowizualna, animacja kultury) wskazują preferowane zakresy wiedzy o kulturze, a specjalizacyjne mają praktyczny charakter.

Inne, istotne obszary wiedzy o kulturze, znajdujące miejsce w naszym programie to: problematyka kultury współczesnej, kultury audiowizualnej, kultury popularnej, kultury regionalnej, kultury zjednoczonej Europy. Perspektywicznym kierunkiem zaznaczonym w naszym programie studiów kulturoznawczych jest problematyka kulturalna Europy Środkowej i Wschodniej.


komunikowanie1

MEDIA I KOMUNIKOWANIE

Studia w ramach specjalizacji pozwalają zapoznać się z wiedzą teoretyczną z zakresu: antropologii mediów, teorii telewizji, sztuki nowych mediów oraz komunikacji – medialnej i międzykulturowej, reklamy i public relations.

Absolwent specjalizacji zdobędzie także praktyczne umiejętności w trakcie zajęć warsztatowych. Będą one dotyczyły zachowań komunikacyjnych w moderowaniu relacji instytucji z mediami, wykorzystywanych np. w pracy rzecznika prasowego a także nowych technologii informacyjnych, stosowanych w agencjach reklamowych, agencjach PR i instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury audiowizualnej.

To wszystko umożliwi absolwentom pracę w charakterze rzecznika prasowego instytucji. Będą także przygotowani do pracy w zakresie upowszechniania i promocji kultury audiowizualnej: w wydawnictwach, redakcjach pism, radiu, telewizji, kinach, ośrodkach kultury, instytucjach samorządowych i pozarządowych, agencjach reklamy i public relations.

 

reklama

REKLAMA I PUBLIC RELATIONS

Studia w ramach specjalizacji pozwalają zapoznać się z zagadnieniami marketingu, narzędziami i technikami badań marketingowych, strategiami perswazyjnymi stosowanymi w reklamie i PR, funkcjonowaniem systemu mediów w Polsce, a także regulacjami prawnymi dotyczącymi dziennikarstwa i własności intelektualnej.


W trakcie studiów słuchacze poznają również zasady obowiązujące w strategiach komunikacyjnych w reklamie i PR, nabywając jednocześnie umiejętności ich praktycznego zastosowania. To wszystko ma umożliwić absolwentom pracę w charakterze specjalistów od komunikacji marketingowej, zwłaszcza w sferze reklamy i PR, we wszelkiego rodzaju organizacjach, instytucjach i przedsiębiorstwach.

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie