Studia II stopnia (2-letnie)

Studia drugiego stopnia stacjonarne trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć wynosi 800.
Liczba punktów ECTS wynosi 120.

Studia kulturoznawcze drugiego stopnia są przeznaczone dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych studiów licencjackich. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej. Oprócz uzyskania rozszerzonej wiedzy z zakresu: antropologii kultury, filozofii kultury, teoria sztuki, metod badań kulturoznawczych, metod badań terenowych i rynku kultury, interpretacji tekstów kultury, studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych umiejętności na jednej z 3 specjalizacji:

  • Komunikowanie w mediach cyfrowych;
  • Kultura Podlasia;
  • Filmoznawstwo – medioznawstwo.


Oferta specjalizacyjna wynika z kilku uwarunkowań. Po pierwsze ze specyfiki interdyscyplinarnych badań prowadzonych przez białostockie środowisko kulturoznawcze. Po drugie różnorodność kulturowa Podlasia oparta na tradycji spotkania kultur wymaga prowadzenia badań nad kulturą regionu i przygotowywania specjalistów do pracy w lokalnych instytucjach kultury. Po trzecie – proponowane specjalizacje wpisują się, jak zakładamy, w potrzeby lokalnego rynku pracy.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego i samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach i organizacjach związanych z kulturą. Ponadto ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego i jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).


komcyfrowe1

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH
 
Specjalizacja – mając charakter uniwersytecki – daje studentom wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy przede wszystkim w instytucjach reprezentujących przemysł kreatywny – w redakcjach portali internetowych, agencjach marketingowych, agencjach reklamowych i PR, w działach promocji instytucji kultury, a także w działach promocji rożnego rodzaju podmiotów biznesowych.
Absolwent specjalizacji komunikowanie w mediach cyfrowych będzie dysponował szeroką wiedzą z zakresu najnowszych technologii informatycznych umożliwiających komunikację z różnymi grupami odbiorców, zarówno indywidualnych, jak zbiorowych. Będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności nawiązywania kontaktów medialnych (za pośrednictwem technik internetowych), będzie umiał skonstruować tekst przeznaczony do różnorodnych adresatów: podmiotów indywidualnych, jak i grup zbiorowych w modelu biznesowym. Absolwent specjalizacji, dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie studiów, będzie predestynowany do pracy w instytucjach związanych ze sferą biznesu, a także z instytucjach zarządzających dorobkiem kultury – w placówkach kulturalnych czy w odpowiednich działach zajmujących się kulturą organów administracji rządowej i samorządowej.
 
 
filmoznawstwo1
FILMOZNAWSTWO-MEDIOZNAWSTWO
 
Absolwent specjalizacji powinien znać i rozumieć specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, w zakres której wchodzi film oraz nowoczesne media i technologie cyfrowe. Celem kształcenia na specjalizacji filmoznawstwo–medioznawstwo jest wyedukowanie absolwenta przygotowanego do pracy w zawodzie krytyka filmowego, dziennikarza filmowego i telewizyjnego zajmującego się problematyką filmową, a także nauczyciela specjalizującego się w problematyce filmowej i medioznawczej. Absolwent po ukończeniu studiów będzie świadomy znaczenia nowych mediów w kulturze i ich wpływu na rzeczywistość społeczną, będzie również potrafił tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.
Po ukończeniu kształcenia na specjalizacji filmoznawstwo–medioznawstwo student będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu historii filmu polskiego i powszechnego, jego teorii i analizy. Wyposażony zostanie również w podstawy warsztatu krytyka filmowego, a także przyswoi rozległe i uporządkowane wiadomości na temat związków filmu z innymi mediami oraz innymi dziedzinami sztuki. Oprócz wiedzy teoretycznej, student zdobędzie umiejętności praktyczne, dzięki uczestnictwu w warsztatach i projekcjach filmowych.
 
 
podlasie
KULTURA PODLASIA
 
Ukończenie specjalizacji zapewnia:
a) wyposażenie absolwenta w podstawową historyczną i teoretyczną wiedzę o kulturze regionu,
b) umiejętność analizy tradycyjnej kultury materialnej i duchowej,
c) znajomość swoistości etnicznej, językowej i religijnej regionu z uwzględnieniem jego pogranicznego charakteru,
d) sprawność w popularyzowaniu i racjonalnym pielęgnowaniu wartości kultury regionalnej i narodowej, europejskiej i światowej,
e) sprawność w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
Absolwent specjalizacji kultura Podlasia może podjąć pracę zawodową w instytucjach i organizacjach, mających za zadanie prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz szeroko rozumianej kultury regionu, np.: w ośrodkach kultury regionalnej i odpowiednich działach administracji; w placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklor czy sztuka nieprofesjonalna); w muzealnictwie regionalnym i w skansenach; w redakcjach i instytucjach informacyjnych; w centrach badań opinii publicznej; w reklamie, marketingu i public relations.