Studia II stopnia (2-letnie)

Studia drugiego stopnia stacjonarne trwają 4 semestry.

Liczba godzin zajęć wynosi 800.
Liczba punktów ECTS wynosi 121.

Studia kulturoznawcze drugiego stopnia są przeznaczone dla absolwentów kierunków z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych studiów licencjackich. Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego uczestnictwa w rozmaitych formach działalności kulturalnej.

Oprócz uzyskania rozszerzonej wiedzy z zakresu: antropologii kultury, filozofii kultury, teoria sztuki, metod badań kulturoznawczych, metod badań terenowych i rynku kultury, interpretacji tekstów kultury, studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych umiejętności na jednej z czterech specjalizacji:

Rekrutacja w roku akademickim 2022/2023 będą odbywać się na następujące specjalizacje:

  • Komunikowanie w mediach cyfrowych
  • Filmoznawstwo
  • Krytyka sztuki

W roku akademickim 2022/2023 nie przewidujemy naboru na specjalizację Kultura Podlasia.


Oferta specjalizacyjna wynika z kilku uwarunkowań:

Po pierwsze ze specyfiki interdyscyplinarnych badań prowadzonych przez białostockie środowisko kulturoznawcze.

Po drugie – proponowane specjalizacje wpisują się, jak zakładamy, w potrzeby lokalnego rynku pracy.

Po trzecie studenci w ramach studiów poznają warsztat krytyka sztuki, a także najnowsze trendy w sztuce współczesnej i system instytucji sztuki wraz ze mechanizmami jego funkcjonowania.

Absolwent jest przygotowany do aktywnego i samodzielnego wykonywania pracy w instytucjach i organizacjach związanych z kulturą.

Ponadto ma wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego i jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Program studiów opiera się na 3 składnikach:

  • przedmioty ogólne,
  • kierunkowe i
  • specjalizacyjne

Przedmioty ogólne: Ochrona własności intelektualnej, Język obcy, Technologia informacyjna, Specjalistyczny warsztat językowy

Przedmioty kierunkowe: Filozofia kultury, Teoria sztuki, Metody badań kulturoznawczych, Antropologia mediów, Metody badań terenowych i rynku kultury, Antropologia kultury, Antropologia codzienności, Antropologiczne problemy w literaturze, Interpretacja tekstów kultury, konwersatoria do wyboru, objazdy naukowe

 

Przedmioty specjalizacyjne:

Komunikowanie w mediach cyfrowych: Sztuki wizualne i performatywne, Marketing internetowy, Komunikacja społeczna, Reklama w mediach cyfrowych, Filozofia nowych mediów, Public relations w mediach cyfrowych *, Zachowania komunikacyjne w nowych mediach, Film i fotografia w mediach cyfrowych, Kreatywne pisanie/Dziennikarstwo internetowe

 

Krytyka sztuki: Metody badań sztuk wizualnych, Historia sztuki XX wieku, Współczesne instytucje sztuki i rynek sztuki, Interpretacja dzieła sztuki – warsztaty krytyczne cz. I-III, Problemy sztuki najnowszej, Krytyka sztuki w XX i XXI w., Organizacja i promocja wydarzeń artystycznych, Antropologia sztuki

 

FilmoznawstwoMedia mobilne i social media w kulturze *, Przegląd teorii filmowych, Historia filmu polskiego, Historia filmu powszechnego, Teoria telewizji, Dźwięk i muzyka w filmie, Zagadnienia filmu współczesnego, Intermedialne projekty kulturalne

 

Czego nauczysz się podczas studiów

 

KOMUNIKOWANIE W MEDIACH CYFROWYCH

 Specjalizacja – mając charakter uniwersytecki – daje studentkom i studentom wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy przede wszystkim w instytucjach reprezentujących przemysł kreatywny – w redakcjach portali internetowych, agencjach marketingowych, agencjach reklamowych i PR, w działach promocji instytucji kultury, a także w działach promocji rożnego rodzaju podmiotów biznesowych.

FILMOZNAWSTWO

 Absolwentka/absolwent specjalizacji powinien znać i rozumieć specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, w zakres której wchodzi film oraz nowoczesne media i technologie cyfrowe. Celem kształcenia na specjalizacji filmoznawstwo–medioznawstwo jest wyedukowanie przyszłych krytyków filmowych,  dziennikarzy filmowych i telewizyjnych zajmujących się problematyką filmową, a także nauczycieli specjalizujących się w problematyce filmowej i medioznawczej. Absolwent/absolwentka po ukończeniu studiów będzie świadomy znaczenia nowych mediów w kulturze i ich wpływu na rzeczywistość społeczną, będzie również potrafił tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.

KRYTYKA SZTUKI: Studia mają dać przede wszystkim kompetencje językowe – czyli umiejętność sprawnego pisania o sztuce, a tym samym umiejętność pisania jako taką, co dzisiaj jest rzadką umiejętnością na rynku pracy. Ze względu na kompetencje językowe absolwenci tej specjalności będą mogli pracować w coraz dynamiczniej rozwijającej się sferze mediów elektronicznych. Studia dają także podstawę do zawodowego zajmowania się sztuką współczesną w tradycyjnych środkach masowego komunikowania, a także w takich instytucjach, jak galerie, muzea, domy kultury, pozwalając na uprawianie zawodu dziennikarza – specjalisty od kultury artystycznej, głównie sztuk wizualnych – jak również organizatora i animatora życia artystycznego.


Czym możesz się zajmować po danych studiach

Absolwent specjalizacji Komunikowanie w mediach cyfrowych dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie studiów, będzie predestynowany do pracy w instytucjach związanych ze sferą biznesu, a także z instytucjach zarządzających dorobkiem kultury – w placówkach kulturalnych czy w odpowiednich działach zajmujących się kulturą organów administracji rządowej i samorządowej.

Absolwent specjalizacji krytyka sztuki zostaje przygotowany do zawodowego zajmowania się sztuką współczesną w tradycyjnych środkach masowego komunikowania, a także w takich instytucjach, jak galerie, muzea, domy kultury, pozwalając na uprawianie zawodu dziennikarza – specjalisty od kultury artystycznej, głównie sztuk wizualnych – jak również organizatora i animatora życia artystycznego.

Po ukończeniu kształcenia na specjalizacji Filmoznawstwo student będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu historii filmu polskiego i powszechnego, jego teorii i analizy. Wyposażony zostanie również w podstawy warsztatu krytyka filmowego, a także przyswoi rozległe i uporządkowane wiadomości na temat związków filmu z innymi mediami oraz innymi dziedzinami sztuki. Oprócz wiedzy teoretycznej, student zdobędzie umiejętności praktyczne, dzięki uczestnictwu w warsztatach i projekcjach filmowych.