Praktyki zawodowe

Opiekun praktyk - mgr Joanna Mytnik-Daniluk

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
dyżur : czwartek godziny 11.30 - 13.00 sala B7

 

RAMOWY PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH

NA KIERUNKU KULTUROZNAWSTWO (studia stacjonarne)

 

 1. Cele praktyki zawodowej:

 

 1. wykształcenie umiejętności zastosowania zdobywanej wiedzy w praktyce;
 2. wykształcenie zdolności do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie;
 3. poznanie specyfiki instytucji (zakładów pracy), ich wewnętrznej organizacji, sposobu gromadzenia dokumentacji oraz przyjętych procedur i rozwiązań praktycznych;
 4. kształtowanie wysokiej kultury zawodowej i dobrej organizacji pracy;
 5. rozwijanie kreatywności oraz umiejętności samodzielnego planowania i działania w obliczu problemów związanych z pracą zawodową;
 6. kształtowanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę;
 7. kształcenie umiejętności pracy w zespole; przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w organizacjach i instytucjach realizujących działania kulturowe;
 8. wdrożenie do pracy w wybranym zawodzie;
 9. otwieranie perspektyw przyszłego zatrudnienia;
 10. pogłębianie wiedzy z zakresu współczesnego życia kulturalnego i instytucji kultury;
 11. rozwijanie umiejętności działania na polu upowszechniania kultury i dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy.

 

 1. Efekty kształcenia dla praktyk zawodowych oraz sposoby ich weryfikacji:

 

a) wiedza (sposoby weryfikacji - opinia pisemna pracodawcy):

- student ma wiedzę o normach konstytuujących i regulujących struktury i instytucje społeczne oraz o źródłach tych norm, ich naturze, zmianach i drogach wpływania na ludzkie zachowania;

- student zna podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- student ma elementarną wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym;

b) umiejętności (sposoby weryfikacji - opinia pisemna pracodawcy):

- studentpotrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł (pisanych, ikonicznych, elektronicznych etc.);

- student potrafi rozpoznać różne wytwory kultury oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem wybranych metod w celu określenia ich znaczeń;

- student posiada umiejętność formułowania opinii krytycznych o wytworach kultury na podstawie wiedzy naukowej i własnego doświadczenia;

- student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, pisemnych i prezentacji multimedialnych, w języku polskim i języku obcym, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych z zakresu wiedzy o kulturze i różnych źródeł;

- student posiada umiejętność utworzenia prostej diagnozy zjawisk kulturowych;

- student potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem technologii multimedialnych;

c) kompetencje społeczne (sposoby weryfikacji - opinia pisemna pracodawcy):

- student organizuje pracę własną i pracę zespołową, ma kompetencje do pracy w zespole;

- student rozumie problematykę etyczną związaną z odpowiedzialnością za podejmowane działania o charakterze tworzenia, upowszechniania i oceny wytworów i tekstów kultury;  

- student ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy;

- student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z jego różnych form i różnych mediów;

- student interesuje się aktualnymi wydarzeniami kulturalnymi i nowymi zjawiskami w sztuce.

 

 1. Organizacja praktyk zawodowych

 

Praktyki zawodowe studenci powinni odbyć zgodnie z wybraną specjalnością studiowania.

Praktyki zawodowe mogą być realizowane, np. w redakcjach (gazet, telewizyjnych, radiowych, internetowych), agencjach public relations i reklamowych, agencjach informacyjnych, biurach prasowych, instytucjach naukowo-badawczych, placówkach oświaty i kultury (kina, muzea ośrodki kultury), urzędach, a także w innych placówkach, które umożliwiają wypełnienie celów wskazanych przez niniejszy Program praktyk zawodowych. Jako praktyki może zostać również zaliczona praca w trakcie przygotowania festiwali i wystaw, redagowanie folderów etc.

            Wybór miejsca odbywania praktyk zawodowych należy do studenta. Decyzja ta musi być następnie zaakceptowana przez Opiekuna praktyk zawodowych.

            Wymiar czasu praktyk zawodowych określa program studiów na kierunku kulturoznawstwo i wynosi on 3 tygodnie.

            Zaliczenie praktyk zawodowych jest warunkiem zaliczenia V semestru studiów pierwszego stopnia. Za ich zaliczenie przyznaje się studentowi 4 punkty ECTS. Podstawą zaliczenia jest wypełniona Karta studenckich praktyk zawodowych, pełniąca również funkcję dziennika praktyk. Student jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP obowiązujących na terenie placówki oraz zachowania zgodnego z dyscypliną pracy.


 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

KRYTYKA SZTUKI

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie