Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru 2020/2021 semestr letni - opisy

I rok I stopnia

I r. I st. – opisy konwersatoriów semestr letni 2020/21

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty do wyboru – jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach 24.02.2021 r. od godz. 8.00 do 01.03.2021 r. do godz. 12.00.

 

Do wyboru dwa przedmioty spośród czterech proponowanych:

 1. Dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dla początkujących – Great Britain and United States for

Beginners

Celem konwersatorium jest przybliżenie studentom tematyki z zakresu kultury anglo-amerykańskiej.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmować m.in.:

 1. 1. Elementy geografii Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych
 2. 2. Ważne wydarzenia i postacie historyczne na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych
 3. 3. Święta religijne i narodowe na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych
 4. 4. Rasa i etniczność w kulturze brytyjskiej i amerykańskiej
 5. 5. Religia w życiu Amerykanów i Brytyjczyków
 6. 6. Ustrój polityczny na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych
 7. 7. Rola mediów rasa i etniczność w kulturze brytyjskiej i amerykańskiej
 8. 8. Elementy popkultury na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych
 9. 9. Wybrane tematy zasugerowane przez studentów

Tematy będą przedstawiane i omawiane w języku angielskim na poziomie dostosowanym do

poziomu językowego studentów.

 1. Dr Katarzyna Radłowska

Tatarzy polscy, historia, religia i kultura

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z jedną z najbardziej ciekawych polskich grup etnicznych jaką stanowią polscy Tatarzy. Społeczność ta wytworzyła niezwykle ciekawy i bogaty konglomerat zwyczajów i obrzędów religijnych, które odróżniają ją od innych społeczności muzułmańskich  żyjących w Polsce. Poza analizą etnologiczno-socjologiczną grupy Studentom przybliżone zostaną również najważniejsze zagadnienia związane z antropologią etniczności, co pozwoli im na lepsze zrozumienie społecznej i kulturowej złożoności współ­czesnego świata.

 1. Dr Wojciech Siwak

Współczesne media audialne

Celem konwersatorium jest przedstawienie zmian, jakie dokonały się w mediach audialnych – radiu i fonografii od końca XIX wieku po współczesność. Zmiany te będą analizowane w ujęciu historycznym, estetycznym i kulturoznawczym. Tematyka zajęć obejmować będzie analizy poszczególnych technologii oraz praktyk radiowych i fonograficznych, a także ich wpływu na twórczość artystyczną, rozwój nowych gatunków medialnych oraz kulturę słuchaczy. Podsumowaniem zajęć będzie analiza tendencji rozwoju współczesnych mediów audialnych.

 1. Dr Marzanna Popławska

Sztuki perfomatywne Indonezji

Zajęcia te mają za zadanie zapoznać studentów z podstawową wiedzą na temat historii, religii i geografii Indonezji, skupiając uwagę na szeroko pojętej kulturze muzycznej Jawy oraz Bali. Podczas gdy Jawa to najgęściej zaludniona wyspa archipelagu indonezyjskiego, zamieszkała przez najliczniejszą grupę etniczną Indonezji, Bali to niewielka wyspa, będąca celem podróży turystów z całego świata. Przedmiotem rozważań będzie zróżnicowana regionalnie muzyka, taniec i teatr Jawy oraz Bali, z uwzględnieniem problemów analizy muzycznej, kulturowej, problematyki tożsamości, estetyki i gender studies.

II rok I stopnia

II r. I st. – opisy konwersatoriów semestr letni 2020/21

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć cztery przedmioty – dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach 24.02.2021 r. od godz. 8.00 do 01.03.2021 r. do godz. 12.00.

Do wyboru dwa przedmioty spośród trzech proponowanych:

 

 1. Prof. Edward Kulikowski

 

Wybrane zagadnienia z historii muzyki

 

- Muzyka w świecie antycznym

- Wpływ przemian  meliczno – rytmicznych  i harmonicznych na rozwój muzyki

- Znaczenie agogiki, dynami i  artykulacji  w interpretacji dzieła muzycznego

-.Styl, forma i treść w muzyce

- Monodyczne i polifoniczne formy w średniowiecznej muzyce religijnej

- Średniowieczna– muzyka świecka

- Muzyka w epoce renesansu

- Polska muzyka w epoce średniowiecza i renesansu

- Formy taneczne w muzyce.

- Rola instrumentów muzycznych w rozwoju muzyki

- Koloryt muzyki wokalnej

- Muzyka na Boże Narodzenie

- Polska muzyka ludowa

- Muzyka w procesie kształcenia i wychowania

 1. Dr Maciej Białous

Event studies

Event studies to interdyscyplinarny obszar wiedzy skupiający się na organizowanych przez ludzi wydarzeniach (eventach). Przedmiot ma na celu przybliżenie rozmaitych aspektów refleksji nad eventami – m. in. kulturowego, społecznego, ekonomicznego, prawnego, geografii społecznej i innych. Zakres tematyczny i oparcie się na konkretnych przykładach sprawi, że kurs może być przydatny zarówno dla osób chcących badać kulturę jak i zawodowo organizować ofertę kulturalną.

3. Dr Tomasz Adamski

FILM WORKSHOP
During the film workshops, students will learn the basic terms related to film making. These will be such terms as for example: shot, scene, sequence, film sets. They will also learn the basic concepts related to the film camera, such as: aperture, shutter speed, ISO. They will also watch short film forms and try to analyze them in terms of the language of the film.
Based on the theory, there will be numerous practical exercises related to, for example, self-framing, sound recording or preparing a short film material. To complete the exercises students will have to prepare their own, short film form.

 

WARSZTATY DO WYBORU:

ZAPISY NA WARSZTATY ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS W DNIACH: OD 24.02.2021 R. OD GODZ. 08.00 DO 01.03.2021 R. DO GODZ. 12.00.

 

Do wyboru jeden warsztat spośród dwóch proponowanych:

 

 1. dr Tomasz Adamski

Warsztaty filmowe

 

Warsztaty filmowe mają na celu nauczyć studentów jak zrobić film przy użyciu lustrzanki cyfrowej. Warsztaty zaczynają się od kwestii teoretycznych (plany filmowe, przysłona, czas naświetlania, czułość matrycy, ISO, praca ze statywem, głębia ostrości itd.) poprzez kwestie praktyczne czyli: samodzielne pisanie scenariusza, filmowanie, montaż. W trakcie realizacji zajęć studenci podzieleni są na mniejsze grupy w których na zaliczenie przedmiotu będą pracować nad stworzeniem etiudy filmowej (scenariusz, zdjęcia, postprodukcja).

 

 1. Mgr Kamil Śleszyński                                           Warsztaty fotograficzne

Program warsztatów fotograficznych obejmuje m.in.:

 1. 1. Teoretyczne i praktyczne podstawy fotografii

(historia fotografii, podstawowe funkcje aparatu fotograficznego, budowa i podział aparatów fotograficznych);

 1. 2. Eksperymentalne i historyczne techniki fotograficzne:

- luxografia - twórcza i kreatywna technika robienia zdjęć bez udziału aparatu czy negatywu. Unikatowe fotografie tworzy się bezpośrednio na czarno – białym papierze fotograficznym wywoływanym własnoręcznie (do przeprowadzenia zajęć potrzebne będzie pomieszczenie bez dostępu światła);

- fotografia otworkowa – technika wykonywania zdjęć przy pomocy aparatu typu camera obscura (aparat można wykonać np. z puszki po kawie);

- fotografia wielkoformatowa - fotografia tzw. aparatami wielkoformatowymi, czyli dającymi obraz w formacie co najmniej 4×5 cala (posiadam taki aparat, który mogę przywieźć na zajęcia);

- solarigrafia - technika negatywowa, której efektem jest otrzymanie zdjęcia z wyraźnymi śladami wędrówki Słońca po nieboskłonie. Do tej techniki używa się aparatów otworkowych, najczęściej tworzonych przez samych autorów (zajęcia plenerowe w słoneczny dzień);

 1. 3. Digitalizacja starych zdjęć z domowego archiwum przy pomocy skanera płaskiego (posiadam taki skaner i mogę przywieźć go na zajęcia);
 2. 4. Tworzenie albumów fotograficznych przy pomocy tradycyjnych technik introligatorskich.

 

III rok I stopnia

III r. I st. – opisy konwersatoriów semestr letni 2020/21

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty – dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach  24.02.2021 r. od godz. 8.00 do 01.03.2021 r. do godz. 12.00.

 Do jeden przedmiot spośród dwóch proponowanych:

 1. Dr Anetta Strawińska

Język w zachowaniach społecznych – konwersatorium

Podstawowym celem jest wyjaśnienie roli komunikowania w życiu społecznym; poznanie środków, form, modeli komunikowania społecznego; teorii oraz podstawowych zasad działania społeczeństwa masowego i mediów masowych; mechanizmów autopromocji w społeczeństwie sieciowym oraz perswazji i manipulacji. Zagadnienia szczegółowe będące przedmiotem opisu to m. in.: agresja jako zjawisko społeczne; brutalizacja języka publicznego  (ze szczególnym uwzględnieniem dawnej i współczesnej inwektywy politycznej), nowe sposoby komunikacji we współczesnej kulturze: kamp, kicz, glamour; komunikacja językowa w Internecie - typy i właściwości; teoria porozumiewania się w wariancie rynkowym (koncepcja komunikacji jako teatru); stereotypizacja jako element wspólnego języka i kodu kultury; globalizacja  i jej wpływ na zachowania językowe współczesnych Polaków, glokalizacja - próba definicji kulturowej.

 1. Ks dr Tadeusz Kasabuła

Kultura życia codziennego w Polsce w okresie przedrozbiorowym

Celem wykładu jest przedstawienie relacji na linii dwór - plebania - chata chłopska, ukazanie wzajemnych powiązań, wynikających z nich zobowiązań i rodzących się na tej linii tarć i konfliktów. Całość zostanie ukazana w szerokim kontekście kulturowym Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Słuchacze zostaną zapoznani z pozytywnymi i negatywnymi stronami osobistego i publicznego życia przedstawicieli poszczególnych warstw społeczeństwa Polski przedrozbiorowej.

Szczegółowe omówienie znajdą tu następujące tematy:

 1. 1. Świadomość narodowa.
 2. 2. Nauka i wiara.
 3. 3. Edukacja i wychowanie.
 4. 4. Kanon piękna, moda.
 5. 5. Mąż i żona.
 6. 6. Zwyczaje i obrzędy rodzinne.
 7. 7. Budownictwo.
 8. 8. Toaleta i higiena osobista.
 9. 9. Upodobania kulinarne.
 10. 10. Życie towarzyskie - rozrywki.
 11. 11. Praca w gospodarstwie.
 12. 12. Praca w mieście.
 13. 13. Handel.
 14. 14. Różnorodność narodowościowa, religijna i wyznaniowa.

Niektóre ważniejsze pozycje literatury:

Brückner A., Dzieje kultury polskiej, t. 1-4, Warszawa 1991;  Bystroń J. S. Kultura ludowa, Warszawa 1947;  Kultura ludowa Mazowsza i Podlasia. Studia i materiały, t. 1-5, red. A. Kołodziejczyk, A. Stawarz, Warszawa 1996-2002;  Čepienė I., Historia litewskiej kultury etnicznej, Kaunas 2000; Gałaj R., Życie codzienne szlachty polskiej w okresie sarmatyzmu, Szczecin 1998; Gloger Z., Encyklopedia staropolska ilustrowana, t. 1-4, Warszawa 1985; Kołłątaj H., Pamiętnik o stanie duchowieństwa katolickiego polskiego i innych wyznań w połowie XVIII wieku, Poznań 1840; Kuchowicz Z., Miłość staropolska: wzory - uczuciowość, obyczaje erotyczne XVI-XVIII wieku, Łódź 1982; Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, red. I. Ihnatowicz, A. Mączek, Zientara, J. Żarnowski, Warszawa 1996. P. Guzowski, Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Białystok 2020.

 

 

I rok II stopnia

 

I r. II st. – opisy konwersatoriów semestr letni 2020/21

 

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty do wyboru – dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

Zapisy na przedmioty do wyboru odbędą się w systemie USOS w dniach  24.02.2021 r. od godz. 8.00 do 01.03.2021 r. do godz. 12.00.

 

Do wyboru jeden przedmiot spośród dwóch proponowanych:

 

 1. Dr Agnieszka Dzięcioł – Pędich

Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? – How much do we know about Great Britain and the United States?

Celem konwersatorium jest przybliżenie studentom tematyki z zakresu kultury angloamerykańskiej.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmować m.in.:

 1. stereotypy na temat kultury brytyjskiej i amerykańskiej
 2. rasa i etniczność w kulturze brytyjskiej i amerykańskiej
 3. historii i rola monarchii brytyjskiej w życiu społecznym i politycznym Brytyjczyków
 4. rola prezydenta w życiu społecznym i politycznym Amerykanów
 5. historia, koncepcja i rola demokracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
 6. pozycja i rola kobiet w życiu społecznym i politycznym Brytyjczyków i Amerykanów
 7. angielski humor
 8. klasy społeczne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
 9. Brytyjczycy i Amerykanie w relacjach międzykulturowych
 10. Amerykańska i Brytyjska kultura popularna
 11. Imperium Brytyjskie
 12. Wybrane tematy zasugerowane przez studentów

Tematy będą przedstawiane i omawiane w języku angielskim na poziomie dostosowanym do poziomu studiów.

 

 1. Dr Jakub Barszczewski

Kultura indywidualizmu: życie społeczne a nowy duch kapitalizmu

Celem fakultetu jest refleksja nad problemem kultury indywidualizmu i jego współczesnymi reinterpretacjami. W ramach przedmiotu podjęta zostanie analiza tego, w jaki sposób elementy charakterystyczne dla postfordowskiej gospodarki (np. technologia, kreatywność, samorealizacja) kształtują organizację życia jednostki i przekształcają kolejne sfery życia w obiekt zarządzania i twórczej troski o siebie (m.in. ciało, podmiotowość, emocje).

 

II rok II stopnia

---------------------------

 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie