Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru 2020/2021 semestr zimowy - opisy

I rok I stopnia

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty do wyboru –

jeden w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 01.10.2020 R. OD GODZ. 8.00 DO 03.10.2020 R. DO GODZ. 12.00

 

 1. Prof. Ewa Katarzyna Citko

Problemy współczesnego świata i ich odbicie w filmie

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi problemami współczesnego świata, których odbicie znajdujemy w najnowszych produkcjach filmowych fabularnych oraz dokumentalnych. Poruszane będą między innymi tematy takie jak: rasizm, wojna na Bliskim Wschodzie, kryzys państwa opiekuńczego, uzależnienia, rozpad więzi rodzinnych i zmiana modelu rodziny, dzieciństwo w najbiedniejszych regionach świata, podział świata  na biednych i bogatych. Tematy te pojawią się przy omawianiu wybranych dzieł filmowych. Każdy z filmów ukazuje problemy współczesnego świata w sposób zaskakujący, oryginalny, poprzez niestereotypową formę filmową.

Konwersatorium będzie przebiegać następująco: krótki wstęp do określonej problematyki, oglądanie wybranego filmu (o tym, jaki to będzie film, studenci dowiedzą się dopiero na zajęciach – jest to związane z założeniem, że ważne są interpretacje osobiste, a nie recenzje krytyków),moderowana przez prowadzącego zajęcia dyskusja o poruszanych w filmie problemach.

 

 1. Ks dr. Marek Kowalczuk

Bogowie i ludzie na Starożytnym Bliskim Wschodzie

Celem tego wykładu jest zaprezentowanie mitologii ludów Starożytnego Bliskiego Wschodu, obejmując Sumerów, Egipcjan, Akadyjczyków oraz mieszkańców Ugarit. Jednocześnie pragnę przedstawić, w jaki sposób ta tradycja literacka wyrażała światopogląd wymienionych ludów.

 

 1. Mgr Grzegorz Makal

 

Kultura duchowa i religijność współczesnej Grecji

W ramach zajęć proponuję zapoznanie się z materiałem filmowym przedstawiającym różne aspekty życia religijnego we współczesnej Grecji z uwzględnieniem kontekstu kulturowego, antropologicznego oraz historycznego. Dziedzictwo duchowe oraz praktyki religijne współczesnej Grecji posiadają silne powiązania z kulturą chrześcijaństwa wschodniego, a niektóre z nich sięgają korzeniami czasów przedchrześcijańskich. W kontekście wpływu cywilizacji helleńskiej i bizantyńskiej na kształtowanie świadomości kulturowej Europy, współczesna kultura duchowa i religijność Grecji może wyjątkowo zainteresować badacza kultury. Dodatkowym aspektem jest obecność w świadomości powszechnej wielu stereotypów o tych tematach.

            Przedmiot analizy będą stanowić wybrane relacje z rocznego cyklu świąteczno-liturgicznego współczesnej Grecji, uzupełnione o materiały filmowe z głównych ośrodków pątniczych oraz najstarszych i najbardziej wpływowych wspólnot monastycznych. Omawiane będą też indywidualne praktyki ascetyczne charakterystyczne dla religijności greckiej.

II rok I stopnia

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć cztery przedmioty –

dwa w semestrze zimowym, dwa w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2020 R. OD GODZ. 12.00 DO 03.10.2020 R. DO GODZ. 12.00

 

 1. Prof. Marzanna Morozewicz

Sztuki wizualne w terapii

Tematyka przedmiotu SZTUKI WIZUALNE W TERAPII skupiona zostanie na kilku wybranych zagadnieniach z zakresu arteterapii. Będą one rozpatrywane z punktu widzenia twórcy, artysty sztuk wizualnych, a zarazem arteterapeuty.

W oparciu o między innymi autorskie doświadczenia twórcze w tym zakresie, proponuję konwersatorium skoncentrowane na trzech głównych wątkach:

 1. Sposoby aktywizowania i pogłębiania samoświadomości jednostki oraz podnoszenia poziomu jakości jej życia poprzez kontakt z dziełem sztuki oraz poprzez własną kreację artystyczną
 2. Znaczenie autobiografizmu w sztukach wizualnych i jego wymiar autoterapeutyczny
 3. Ekspresja artystyczna jako zdolność sugestywnego wyrażania doświadczeń wewnętrznych

Konwersatorium wzbogacone zostanie o różnorodne działania warsztatowe z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, rzeźba, instalacja artystyczna, etc.), podczas których studenci skorzystają z wyjątkowej możliwości bezpośredniego, czynnego doświadczenia procesu kreacji arteterapeutycznej.

 1. Mgr Joanna Mytnik-Daniluk

Filomoterapia w teorii i praktyce

W ramach zajęć konwersatoryjnych studenci zapoznają się z właściwościami i możliwościami wykorzystania medium filmowego jako potencjalnego narzędzia terapeutycznego. Filmoterapia jest rodzajem arteterapii, który obecnie zyskuje coraz większe zainteresowanie badaczy (psychologów, pedagogów, czy kulturoznawców), a także praktyków (terapeutów, wychowawców, nauczycieli, animatorów kultury). Na zajęciach studenci zapoznają się z teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami filmoterapii. Dowiedzą się, w jaki sposób analizować dzieło filmowe pod względem terapeutycznym, uwzględniając jego najważniejsze komponenty. Uczestnicy zajęć zdobytą wiedzę zastosują w praktyce, analizując wybrane konkretne dzieła filmowe pod kątem ich możliwości terapeutycznych. Efektem zajęć będzie zdobycie wiedzy łączącej podejścia kulturoznawcze i psychologiczne, a także rozwój kreatywnego myślenia studenta i jego umiejętności analityczno-interpretacyjnych.

 

 1. Ks dr hab. Marek Ławreszuk

Idee duchowości chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie

Celem zajęć jest ukazanie idei i wątków myśli chrześcijańskiej we współczesnej literaturze i filmie. Konwersatorium mają ukazać rolę i znaczenie chrześcijańskich fundamentów duchowych widocznych nie tylko w sferze sacrum, lecz również we współczesnych dziełach literackich i produkcjach kinowych. Poszukiwania idei chrześcijańskich będą realizowane w dziełach Tolkiena, Rowling, Bułhakowa, Lewisa, braci Wachowskich, Kusturicy i innych. Przedstawienie spektrum zależności pomiędzy współczesnymi koncepcjami sztuki literackiej i filmowej a duchowością chrześcijańską pozwoli zrozumieć uniwersalizm chrześcijańskiej drogi.

 

III rok I stopnia

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty –

dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2020 R. OD GODZ. 8.00 DO 03.10.2020 R. DO GODZ. 12.00

 

 1. Mgr Joanna Mytnik – Daniluk

Historia, rozrywka i sztuka w filmach

Celem zajęć jest analiza rozwoju obrazu filmowego zarówno jako formy rozrywki, jak i rodzaju sztuki. Punktem wyjścia dla kolejnych tematów zajęć będą subiektywnie wybrane zjawiska z historii kina – najważniejsze nurty i szkoły, wpływowi twórcy, podejmowane tematy, inicjowanie dyskusji. W ramach konwersatorium, studenci będą poszukiwać kontekstów społecznych, politycznych, ekonomicznych i kulturowych w filmach europejskich i światowych.

 

 1. Dr Wojciech Siwak

Audiosfera pomiędzy naturą i technologią

Celem konwersatorium jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie studentów z problematyką

współczesnej audiosfery, ulokowanej pomiędzy dźwiękami naturalnymi oraz dźwiękami

wytwarzanymi i przetwarzanymi technologicznie. Zajęcia obejmują zapoznanie się z

pojęciami i teoriami dotyczącymi kategoryzacji dźwięków nas otaczających – fonosfery,

sonosfery, audiosfery. Omówione zostają koncepcje ekologii akustycznej i badania pejzażu

dźwiękowego, a także wybrana współczesna twórczość artystyczna w obszarze sztuki

dźwięku. W części praktycznej konwersatorium zapoznają się z metodologią badań

audiosfery i rejestracji fonicznej otoczenia oraz przygotowują analizy otaczających

przestrzeni dźwiękowych (audiosfera natury, audiosfera prywatna/domowa, audiosfera

publiczna), projekty „field recording” polegające na rejestracji audialnej „spacerów

dźwiękowych” i „map dźwiękowych” w wybranych przez siebie audiosferach, a także

projekty modyfikacji fonicznej wybranych audiosfer.

 1. Ks dr Włodzimierz Misijuk

Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesności

Podczas konwersatorium rozpatrywane będą wybrane problemy dotyczące człowieka i społeczności ludzkich żyjących we współczesnym świecie. Po wspólnym ustaleniu listy zagadnień, poszczególne wyzwania omawiane będą w punktu widzenia chrześcijańskiej etyki i teologii, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy prawosławnego chrześcijaństwa. W zakres tematu wchodzą m.in. kwestie związane z rodziną i społeczeństwem, bioetyka, środowisko naturalne.

Propozycje seminarium licencjackiego na rok akademicki 2020/2021

ZAPISY NA SEMINARIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS W DNIACH 30.09.2020 R. OD GODZ. 8.00 DO 03.10.2020 R. DO GODZ. 12.00.

 

Kierunek: Kulturoznawstwo, studia stacjonarne I˚

 1. Osoba prowadząca: dr Tomasz Adamski – 430-KS1-3SEML1

Tematyka seminarium: Film i serial jako źródło wiedzy o człowieku i o świecie

Dziś od najwcześniejszego dzieciństwa żyjemy w świecie nasyconym przekazami audiowizualnymi. Niejednokrotnie to właśnie dzięki kontaktom z nimi nabywamy wiedzę o życiu i współczesnym i otaczającym nas świecie. Paul Riceour zauważa również, że człowiek, nawet w potocznej komunikacji z innymi ludźmi stosuje różne wzorce fabularne, by tworzyć opowieści o sobie oraz o świecie, który go otacza. Dzięki temu ów świat jawi się ludziom bardziej zrozumiały. Takimi narracjami są również filmy. Filmowe opowieści mogą pełnić różne role w zależności od jednostki, społeczności, czasów w których powstały i w których są odbierane. Mogą służyć do tego, by wyjaśniać historię, akceptować jedne zachowania, a potępiać inne, bądź przekazywać kulturę z pokolenia na pokolenie.

                Na seminarium tym skupimy się na filmie i serialu jako tych dziedzinach sztuki, które mogą widzom dostarczać informacji o nich samych albo o otaczającym ich świecie.  Na seminarium poruszane będą miedzy innymi takie tematy jak:

 - film fabularny jako źródło wiedzy społeczno-politycznej

 - opowiadanie, czas, przestrzeń w filmie

 - różne sposoby narracji, obraz, technika zdjęciowa

- analiza i interpretacja filmu

 - analiza tekstów naukowych, „rozbijanie” ich na poszczególne segmenty

 - pisanie eseju filmowego

 - zasady konstrukcji tekstu naukowego

 - umiejętność świadomego odbioru dzieła filmowego

 - pisanie pracy licencjackiej ( zasady, formatowanie, stawianie tez i argumentacji, aspekty merytoryczne, konstruowanie odsyłaczy, bibliografii, netografii)

 1. Osoba prowadząca: dr Wojciech Siwak – 430-KS1-3SEML3

Tematyka seminarium: Kultura i sztuka w epoce cyfrowej

Seminarium poświęcone jest badaniu możliwości i konsekwencji zastosowań mediów cyfrowych w obszarach kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wirtualizacji i symulacji doświadczenia współczesnego człowieka przez nowe technologie.

Wybrane zagadnienia seminarium:

 • Kultura cyfrowa i nowe media w teoriach kulturoznawczych
 • Nowe media cyfrowe a twórczość artystyczna. Cyfrowy twórca – cyfrowy odbiorca
 • Nowe formy aktywności kulturowych z wykorzystaniem nowych mediów
 • Nowe media a popkultura
 • Nowe media a reklama
 • Rozwój nowych mediów a teorie wiedzy - kognitywizm, konstruktywizm, konektywizm
 • Rzeczywistość wirtualna (VR) i rzeczywistość rozszerzona (AR) jako nowe środowiska doświadczenia
 • Perspektywy kultury w erze mediów cyfrowych - posthumanizm, transhumanizm,
 • Cyborg, android? – pytanie o człowieka przyszłości
 • Wolność i kontrola, sfera prywatnai publiczna w dobie mediów cyfrowych
 • Media mobilne i social media jako przestrzeń kultury i sztuki
 • Twórczość muzyczna i kultura dźwięku w epoce cyfrowej

Prace licencjackie mogą mieć postać jakościowej analizy źródeł, studiów przypadków i analizy danych (deskresearch), mających na celu wyodrębnienie i interpretację zjawisk i tendencji we współczesnej kulturze i sztuce dotyczących zastosowań nowych mediów cyfrowych oraz ich kulturowych konsekwencji.

Wskazana znajomość języka angielskiego - stopień podstawowy lub średnio zaawansowany. Znajomość innych języków mile widziana.

Wskazane zainteresowania i doświadczenia w zakresie wybranego obszaru sztuki, kultury, nowych technologii cyfrowych, mediów społecznościowych, mediów mobilnych.

 1. Osoba prowadząca: dr Ewa Kępa – 430-KS1-3SEML6

Tematyka seminarium:Twórczość codzienna jako praktyka kulturowa

Na seminarium zapraszam wszystkich zainteresowanych zagadnieniami dotyczącymi twórczego praktykowania codzienności. Będziemy koncentrować się na odkrywaniu nieoczywistych znaczeń kulturowych zapisanych w różnych przejawach życia codziennego. Interesować nas będą zarówno działania podejmowane w sferze prywatnej jak i publicznej, w obszarze sacrum i profanum, w mieście, na wsi, w świecie rzeczywistym i w cyberprzestrzeni. Podejmowane analizy kulturoznawcze staną się podstawą do napisania prac dyplomowych.

I rok II stopnia

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty do wyboru –

dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 01.10.2020 R. OD GODZ. 8.00 DO 03.10.2020 R. DO GODZ. 12.00

 

 1. Prof. Anna Kieżuń

Tematy kultury w mistrzowskich opowiadaniach

W ramach zajęć konwersatoryjnych proponuję czytanie mistrzowskich opowiadań pisarzy polskich dawnych i współczesnych z wykorzystaniem  przede wszystkim kontekstów kulturowych, antropologicznych, a także filozoficznych i historycznych. Przyjmujemy, że dzieło literackie – w zgodzie z tzw. zwrotem kulturowym w humanistyce – jest źródłem wiedzy o człowieku i kulturze, inaczej mówiąc jest słownym obrazem kulturowego wymiaru egzystencji człowieka. Literatura ma silne związki z antropologią kultury i dlatego może interesować badacza kultury. Literatura może być postrzegana „w kategoriach dokumentu kultury”, ale zdecydowanie pozostaje osobną, oryginalną sztuką słowa i dzięki swoistości języka, konwencji ułatwia „zrozumienie ludzkiego zachowania i jego motywacji w odniesieniu do zakorzenionych w tradycji sposobów istnienia” (V. Petrarca).  Tyle o punkcie wyjściowym konwersatorium, na którym pokusimy się o własną antologię opowiadań.

          Przedmiotem literackim będą wybrane, wybitne, choć niekoniecznie powszechnie znane, opowiadania takich pisarzy, jak B. Prus, E. Orzeszkowa, H. Sienkiewicz, M. Dąbrowska, I. Iwaszkiewicz, B. Schulz, O. Tokarczuk, I. Amiel, A. Stasiuk (lista utworów zostanie uzgodniona). Przyjrzymy się, w jaki sposób klasycy i współcześni twórcy posługują się trafnym, skondensowanym słowem w celu odkrycia głębokich treści rzeczywistości kulturowej człowieka poszczególnego i uniwersalnego (tematy wywoławcze: miłość i namiętność, śmierć, czas, melancholia i przemijanie, dzieciństwo, młodość, starość, historia i codzienność, pamięć i tożsamość – w zależności od inwencji poznawczej i interpretacyjnej uczestników konwersatorium). Krótkie formy prozatorskie w perspektywie dorobku literackiego i kulturowego są warte uważnego czytania w momencie zbiorowego upomnienia się o powszechną kulturę słowa.

 

 1. Dr Bożenna Chodźko

UMIEJĘTNOŚĆ  PRZEKONYWANIA  ORAZ  SKUTECZNEGO  WPŁYWU  NA  INNYCH

( SZTUKA  POROZUMIENIA  I ROZUMIENIA JAK DZIAŁAJĄ  SŁOWA )

 

Studenci na konwersatorium  „Umiejętność przekonywania….”  porównywać będą wiedzę teoretyczną z zakresu różnych technik wpływu na innych z materiałem praktycznym, ćwiczeniowym,  z zakresu tekstów prasowych, reklamowych, propagandowych w celu sprawnego rozpoznawania fundamentów języka perswazji oraz wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym.

Argumentacja retoryczna zastosowana w praktyce pozwoli zrozumieć zasadę, że piękne słowo, pięknie  wygłoszone wspiera perswazję, służąc skutecznej komunikacji. Zadaniem poznawczym będzie nie tylko umiejętne rozpoznawanie tekstów perswazyjnych, ale właściwe ich interpretowanie oraz rozszyfrowywanie skrytych w słowie instrukcji kierowanych do umysłu. Konwersatorium na temat rozumienia, jak działają słowa przeciwdziałać ma stosowanym powszechnie technikom propagandowym.

 

 1. Prof. Edward Kulikowski

Współczesne trendy w muzyce

 1. Ekspresjonizm
 2. Folklor w muzyce
 3. Witold Lutosławski, Henryk Mikołaj Górecki
 4. Inspiracje jazzowe w muzyce XX wieku
 5. Konkursy muzyczne
 6. Magia muzyki i słowa
 7. Muzyka i sacrum
 8. Niekonwencjonalne interpretacje muzyczne
 9. Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar
 10. Związki Rocka z muzyką klasyczną
 11. Muzyka i sport
 12. Preferencje twórcze w muzyce Karłowicza, Paderewskiego Szymanowskiego
 13. Inspiracje plastyczne w muzyce
 1. Ks. Dr hab. Andrzej Proniewski

Początki międzykulturowości Europy

 1. Pojęcie kultury i jej znaczenie w życiu społecznym
 2. Specyfika kultury chrześcijańskiej
 3. Biblia w kulturze europejskiej
 4. Obecność filozofii greckiej w kulturze europejskiej
 5. Rzymski porządek prawny
 6. Myśl patrystyczna
 7. Kultura monastyczna
 8. Kształtowanie się modelu wychowania
 9. Powstanie pierwszych uniwersytetów
 10. Kulturotwórcza rola języka
 11. Cechy charakterystyczne starożytności chrześcijańskiej
 12. Między starożytnością a średniowieczem
 13. Cechy charakterystyczne myśli średniowiecznej
 14. Greckie mysterion i sacramentum jako dwa typy kultury europejskiej
 15. Wiek XIII w kulturze europejskiej

 

Propozycje seminarium magisterskiego na rok akademicki 2020/2021

ZAPISY NA SEMINARIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS W DNIACH 01.10.2020 R. OD GODZ. 8.00 DO 03.10.2020 R. DO GODZ. 12.00.

 

Kierunek: Kulturoznawstwo, studia stacjonarne II˚

 1. Osoba prowadząca: prof. Krzysztof Arcimowicz– 430-KS2-1SEMM1

Tematyka seminarium: Aktualne kwestie społeczne i kulturowe w mediach

Seminarium zogniskowane będzie na ważnych i przykuwających uwagę w obecnym czasie kwestiach społecznych i kulturowych w szeroko pojmowanych mediach. Po pierwsze, prace magisterskie mogą polegać na analizie różnych przekazów medialnych: seriali, filmów, reklam, gier komputerowych, blogów internetowych, programów telewizyjnych, czasopism etc. Po drugie, tematy prac mogą odnosić się do recepcji wybranych przekazów medialnych – chodziłoby o analizę wypowiedzi zamieszczanych na forach i portalach internetowych lub wywiady z użytkowniczkami i użytkownikami mass mediów. Wreszcie istnieje możliwość połączenia badań odnoszących się do zawartości przekazów medialnych z badaniami dotyczącymi ich recepcji.

Przykładowa problematyka:

 • ● Proces celebrytyzacji kultury i jego konsekwencje (gwiazdy mediów, sportowcy,

aktorzy i muzycy jako celebryci, idole, „autorytety” i „eksperci”).

 • ● Kultura uczestnictwa (grupy fanowskie, fandomy serialowe i inne).
 • ● Medykalizacja ciała i jej przejawy w przekazach medialnych (dysfunkcje ciała,

operacje plastyczne, reklamy suplementów diety, „eksperci” w sprawach odżywiania).

 • ● Seksualizacja przekazów medialnych (seks jako towar, ciało jako towar).
 • ● Androgynizacja wyglądu zewnętrznego w przekazach medialnych (zacieranie różnic

między płciami związane z ciałem i ubiorem, moda unisex).

 • ● Antybohaterowie i relatywizm moralny neoseriali (Elliot Alderson, Frank Underwood,

Cersei Lannister, Dexter Morgan, Walter White, Gregory House, Nancy Botwin i inni).

 • ● Tradycyjne i nowe wizerunki płci w różnych przekazach medialnych (np. matka Polka,

bizneswoman, singielka, żywiciel rodziny, opiekun dziecka, playboy).

 • ● Kobiety i mężczyźni o nienormatywnej tożsamości seksualnej i płciowej w przekazach

medialnych (osoby homoseksualne, biseksualne, transseksualne i transgenderowe).

 • ● Rola przedmiotów i gadżetów w filmach, serialach i grach komputerowych (samochód,

telefon komórkowy, zegarek etc.).

 1. Osoba prowadząca: prof. Alicja Kisielewska – 430-KS2-1SEMM5

Tematyka seminarium będzie dotyczyła wybranych problemów kultury współczesnej w kontekście kultury polskiej lub podlaskiej analizowanych z perspektywy kultur mediów.

Przykładowe zakresy tematyczne:

 1. Telewizja w życiu codziennym w Polsce (na Podlasiu);
 2. Współczesne rytuały medialne;
 3. Media „stare” i „nowe” w życiu codziennym odbiorców-użytkowników (na Podlasiu);
 4. Media w życiu codziennym podlaskich rodzin;
 5. Media publiczne: dystrybucja, strategie działania w erze platform - konkurencja, konwergencja;
 6. Telewizja społecznościowa, post-telewizja, media społecznościowe, media mobilne, konwergencja;
 7. Telewizja polskojęzyczna, mainstreamowa telewizja, Twitter, media społecznościowe,
  zaangażowanie publiczności;
 8. Nowe praktyki użytkowania mediów - Netflix, subskrypcja wideo na żądanie (SVOD), streaming;
 9. Telewizja regionalna (trans graniczna) i jej kulturowa rola;
 10. Nowe strategie odbioru seriali (binge-viewing) – kultura partycypacji;
 11. Telewizja online – nowe strategie konsumpcji mediów;
 12. Serie internetowe (Netflix, Amazon, You Tube) – odbiorcy w erze datafikacji;
 13. Media mobilne jako źródło nowych doświadczeń i tożsamości;
 14. Praktyki oglądania telewizji na różnych ekranach – znaczenie?

Formuła seminarium dopuszcza także inne tematy związane z problematyką kultury współczesnej i mediów, zarówno tzw. „starych”, jak i „nowych”.

 1. Osoba prowadząca: prof. Ewa Katarzyna Citko– 430-KS2-1SEMM7

Tematyka seminarium: Świat wartości i antywartości we współczesnych filmach fabularnych i serialach

            Problematyka seminarium sytuuje się w istotnym i charakterystycznym dla czasów współczesnych zagadnieniu relatywizacji, deprecjacji i odrzucaniu tradycyjnych wartości oraz zastępowaniu ich własnymi, prywatnymi kryteriami aksjologicznymi. Istotne wydają się w związku z tym pytania o ścieranie się różnorodnych wzorców i reguł, zachowań i norm postępowania współczesnego człowieka, uwikłanego w meandry „płynnej ponowoczesności” oraz o kształt jego medialnych wizerunków.

            W ramach seminarium i powstających w jego toku prac proponuje przyjrzeć się bliżej następującym zagadnieniom:

 • czy współczesny człowiek respektuje tradycyjne, istniejące od wielu pokoleń wartości, czy utraciły one dla niego jakiekolwiek znaczenie?
 • czy bohaterowie medialnych opowieści reprezentują sobą jakieś wartości? Jeżeli tak, to jakie? Jeżeli nie, to dlaczego?
 • jakie reprezentacje aksjologicznych postaw i wyborów odnajdziemy we współczesnych filmach i serialach?
 • jak ukazywane jest na ekranach ścieranie się, walka dobra ze złem? Jakie motywacje aksjologiczne kierują postawami bohaterów?
 • w jaki sposób współczesne kino i seriale prezentują sylwetki tzw. antybohaterów?
 • jakie elementy konstruowania rzeczywistości stosuje się w świecie współczesnych filmów i seriali (estetyzacja przemocy, chłodna, paradokumentalna obserwacja, estetyka noir)?
 • jakich prezentacji aksjologicznych postaw bohaterów poszukują współcześni odbiorcy?

Zaprezentowane pytania są jedynie propozycją do podjęcia autorskiej, samodzielnej refleksji nad szeroko rozumianym tematem wartości i antywartości w kontekście współczesnego kina i seriali i nie wyczerpują obszernej problematyki związanej z zaprezentowaną tematyką seminarium.

II rok II stopnia

Student zobowiązany jest w roku akademickim zaliczyć trzy przedmioty do wyboru –

dwa w semestrze zimowym, jeden w semestrze letnim.

 

ZAPISY NA PRZEDMIOTY DO WYBORU ODBĘDĄ SIĘ PRZEZ SYSTEM USOS OD DNIA 30.09.2020 R. OD GODZ. 8.00 DO 03.10.2020 R. DO GODZ. 12.00

 

 1. dr Krystyna Stawecka

Muzea współczesne – aktywne nie pasywne

Konwersatorium „Muzea współczesne – aktywne nie pasywne” to zaproszenie do dyskusji na temat muzealnictwa, jego tożsamości, strategii rozwoju i perspektyw, jakie przed nim stoją. Refleksji poddane zostaną również nowe, kulturowo wyrafinowane instytucje, powstające dziś pod nazwą – muzeum. W zakres konwersatorium wchodzić będą także zagadnienia związane z kolekcjami zabytków, ich ochroną, w tym konserwacją oraz nowoczesną metodyką pracy muzealnej, wystawiennictwem, edukacją i organizacją muzeów. 

 

 1. mgr Maja Rogala

Wiedza o fotografii

Celem konwersatorium jest przekazanie wiedzy dotyczącej wybranych  zagadnień dotyczących fotografii ( historia, teoria, estetyka). Zostanie też omówiona polska fotografia stanowiąca znaczący wkład w fotografię światową. Przedmiotem refleksji będzie też fotografia między innymi  socjologiczna, chłopska, wernakularna i rodzinna. Celem zajęć jest także  teoretyczne przygotowanie uczestniczących w nich  studentów do umiejętnego wykorzystania wiedzy w praktyce zawodowej .

 

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie