Przedmioty do wyboru

Przedmioty do wyboru 2019/2020 semestr letni - opisy

I rok I stopnia

Konwersatoria - Limit 25 osób – studenci zobowiązani są zrealizować DWA przedmioty spośród:

430-KS1-1KON28 Tematyka biblijna w filmie prof. Katarzyna Citko

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z filmami fabularnymi podejmującymi tematy religijne. Problematyka ta jest obszerna, szczególnie w ostatnich latach, ze względu na rosnące zainteresowanie odbiorców. Na zajęciach studenci będą mieli możliwość zapoznania się z wybranymi filmami, będącymi ekranizacjami wątków biblijnych ze Starego i Nowego Testamentu, podejmującymi zagadnienie wiary i jej praktykowania w trudnych sytuacjach, a także podejmującymi problematykę moralną związaną z etyką chrześcijańską. Zajęcia obejmują oglądanie wybranych filmów oraz dyskusję związaną z analizą i interpretacją treści oraz wymowy ideowej dzieł. Zaliczenie przedmiotu stanowi esej prezentujący wybrany przez studenta i poddany analizie film.

430-KS1-1KON18 Mistrzowie kina mgr Maja Rogala

Celem proponowanego konwersatorium jest poszerzenie  podstawowej wiedzy z zakresu historii filmu oraz kształtowanie umiejętności opisu, analizy i interpretacji dzieła filmowego.

Zostaną omówione wybrane filmy wybitnych reżyserów takich jak Vittorio de Sica, Jean Luc Godard, czy Michelangelo Antonioni. W czasie dyskusji stawiane będą pytania o artystyczny wymiar obejrzanych filmów, sposób przedstawienia problemów i bohaterów.

Zostaną  także zaprezentowane filmy, które zostaną wybrane w porozumieniu ze studentami.

430-KS1-1KON21 Wielka Brytania i Stany Zjednoczone dla początkujących dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

Celem konwersatorium jest przybliżenie studentom tematyki z zakresu kultury anglo-amerykańskiej.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmować m.in.:

 1. Elementy geografii Wysp Brytyjskich i Stanów Zjednoczonych
 2. Ważne wydarzenia i postacie historyczne na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych
 3. Święta religijne i narodowe na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych
 4. Rasa i etniczność w kulturze brytyjskiej i amerykańskiej
 5. Religia w życiu Amerykanów i Brytyjczyków
 6. Ustrój polityczny na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych
 7. Rola mediów rasa i etniczność w kulturze brytyjskiej i amerykańskiej
 8. Elementy popkultury na Wyspach Brytyjskich i w Stanach Zjednoczonych
 9. Wybrane tematy zasugerowane przez studentów

Tematy będą przedstawiane i omawiane w języku angielskim na poziomie dostosowanym do poziomu językowego studentów.

II rok I stopnia

Warsztaty – limit 14 osób – student wybiera JEDEN przedmiot spośród (zapis bezpośrednio do grupy):

0400-KS1-2WAR  
1. Warsztaty filmowe dr Tomasz Adamski

2. Warsztaty etnograficzne prof. Irena Matus

Konwersatoria 2 do realizacji w semestrze letnim (studenci obligatoryjnie zapisani na oba przedmioty):

0400-KS1-2KON30 Filmoterapia w teorii i praktyce mgr Joanna Mytnik-Daniluk
W ramach zajęć konwersatoryjnych studenci zapoznają się z właściwościami i możliwościami wykorzystania medium filmowego jako potencjalnego narzędzia terapeutycznego. Filmoterapia jest rodzajem arteterapii, który obecnie zyskuje coraz większe zainteresowanie badaczy (psychologów, pedagogów, czy kulturoznawców), a także praktyków (terapeutów, wychowawców, nauczycieli, animatorów kultury). Na zajęciach studenci zapoznają się z teoretycznymi oraz praktycznymi podstawami filmoterapii. Dowiedzą się, w jaki sposób analizować dzieło filmowe pod względem terapeutycznym, uwzględniając jego najważniejsze komponenty (fabuła i opowiadanie filmowe, działania bohaterów, świat przedstawiony, muzyka i kolorystyka filmu). Uczestnicy zajęć zdobytą wiedzę zastosują w praktyce, analizując wybrane konkretne dzieła filmowe pod kątem ich możliwości terapeutycznych. Efektem zajęć będzie zdobycie wiedzy łączącej podejścia kulturoznawcze i psychologiczne, a także rozwój kreatywnego myślenia studenta i jego umiejętności analityczno-interpretacyjnych.


0400-KS1-2KON29 Problemy współczesnego świata i ich odbicie w filmie prof. Katarzyna Citko, dr Tomasz Adamski

Konwersatorium ma na celu zapoznanie studentów z wybranymi problemami współczesnego świata, których odbicie znajdujemy w najnowszych produkcjach filmowych fabularnych oraz dokumentalnych. Poruszane będą między innymi tematy takie jak: rasizm, wojna na Bliskim Wschodzie, kryzys państwa opiekuńczego, uzależnienia, rozpad więzi rodzinnych i zmiana modelu rodziny, dzieciństwo w najbiedniejszych regionach świata, podział świata  na biednych i bogatych. Tematy te pojawią się przy omawianiu wybranych dzieł filmowych. Każdy z filmów ukazuje problemy współczesnego świata w sposób zaskakujący, oryginalny, poprzez niestereotypową formę filmową.

Konwersatorium będzie przebiegać następująco: krótki wstęp do określonej problematyki, oglądanie wybranego filmu (o tym, jaki to będzie film, studenci dowiedzą się dopiero na zajęciach – jest to związane z założeniem, że ważne są interpretacje osobiste, a nie recenzje krytyków),moderowana przez prowadzącego zajęcia dyskusja o poruszanych w filmie problemach. Fabuły fabularne omawiać będzie prof. Katarzyna Citko, dokumentalne – dr Tomasz Adamski.

 

III rok I stopnia

Konwersatoria – student wybiera JEDEN przedmiot spośród:

0400-KS1-3KON26 Antropologia płci - limit 10 osób prof. Krzysztof Arcimowicz

Powiedz mi to zapomnę, pokaż mi to zapamiętam. Jeżeli nawet jest w tych słowach pewna przesada, to niezaprzeczalnie tkwi w tym stwierdzeniu również jakaś prawda. Konstatacja, że żyjemy w „kulturze obrazkowej” ociera się o czerstwy banał, ale oddaje w dużym stopniu istotę współczesnej kultury. Dlatego na konwersatoriach wszędzie, gdzie będzie to uzasadnione i możliwe, będę starał się wizualizować poruszane przeze nas problemy dotyczące współczesnych kobiet i mężczyzn, za pomocą fragmentów filmów fabularnych i dokumentalnych, wybranych odcinków seriali, zdjęć z Internetu i prasy oraz reklam.

Rozróżnienie płci jest podstawowym i pierwotnym aktem poznawczym, kategoryzującym świat i kulturę. Płeć stanowi fundamentalną kategorię, wokół której organizowane jest życie społeczne. Przedmiot ma charakter interdyscyplinarny. Na zajęciach omawiane będą zagadnienia związane z płcią kulturową, kategoriami męskości i kobiecości oraz ciałem w odniesieniu do koncepcji teoretycznych wypracowanych głównie na obszarze studiów nad męskościami (masculinities studies), studiów kobiecych (women's studies), studiów kulturowych (cultural studies) i antropologii kultury.

Dyskusja  z wykorzystaniem różnych źródeł wiedzy (literatura przedmiotu, przekazy medialne, źródła internetowe),  warsztaty (analiza wybranych filmów i seriali), miniwykład problemowy, konsultacje, prezentacja projektu zaliczeniowego przez studentki i studentów.

Więcej informacji o przedmiocie znajduje się w systemie USOS.

0400-ERA-1PTW – Photography workshop limit 8 osób dr Tomasz Adamski

During this subject students will get basic knowledge about photography.
Students will follow such a issues as:
- how does camera work
- what is aperture, shutter speed, iso
- what is exposure (long time, short time exposure)
- how to work with different lenses
- shallow and deep depth of field
- how to take a picture using histograms
- basic composition techniques

We will start every lesson with basic theory connected with one issue and later during lesson we will do some practical exercises trying to put togheter theory and practise.

I rok II stopnia

Konwersatoria – Limit 15 osób– student wybiera JEDEN przedmiot spośród:

430-KS2-1KON18 Ile wiemy o Wyspach Brytyjskich i Stanach Zjednoczonych? dr Agnieszka Dzięcioł-Pędich

Celem konwersatorium jest przybliżenie studentom tematyki z zakresu kultury angloamerykańskiej.

Zakres tematyczny konwersatorium obejmuje m.in.:

 1. stereotypy na temat kultury brytyjskiej i amerykańskiej
 2. rasa i etniczność w kulturze brytyjskiej i amerykańskiej
 3. historii i rola monarchii brytyjskiej w życiu społecznym i politycznym Brytyjczyków
 4. rola prezydenta w życiu społecznym i politycznym Amerykanów
 5. historia, koncepcja i rola demokracji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
 6. pozycja i rola kobiet w życiu społecznym i politycznym Brytyjczyków i Amerykanów
 7. angielski humor
 8. klasy społeczne w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych
 9. Brytyjczycy i Amerykanie w relacjach międzykulturowych
 10. Amerykańska i Brytyjska kultura popularna
 11. Imperium Brytyjskie
 12. Wybrane tematy zasugerowane przez studentów

Tematy będą przedstawiane i omawiane w języku angielskim na poziomie dostosowanym do poziomu studiów.

430-KS2-1KON23 Umiejętność przekonywania oraz skutecznego wpływu na innych (sztuka porozumienia i rozumienia jak działają słowa) dr Bożena Chodźko

Studenci na konwersatorium  „Umiejętność przekonywania….”  porównywać będą wiedzę teoretyczną z zakresu różnych technik wpływu na innych z materiałem praktycznym, ćwiczeniowym,  z zakresu tekstów prasowych, reklamowych, propagandowych w celu sprawnego rozpoznawania fundamentów języka perswazji oraz wypowiedzi o charakterze argumentacyjnym.

Argumentacja retoryczna zastosowana w praktyce pozwoli zrozumieć zasadę, że piękne słowo, pięknie  wygłoszone wspiera perswazję, służąc skutecznej komunikacji. Zadaniem poznawczym będzie nie tylko umiejętne rozpoznawanie tekstów perswazyjnych, ale właściwe ich interpretowanie oraz rozszyfrowywanie skrytych w słowie instrukcji kierowanych do umysłu. Konwersatorium na temat rozumienia, jak działają słowa przeciwdziałać ma stosowanym powszechnie technikom propagandowym.

 

II rok II stopnia

Warsztaty – limit 16 osób– student wybiera JEDEN przedmiot spośród:

0400-KS2-2KRP Kreatywne pisanie prof. Jolanta Sztachelska

0400-KS2-2DIN Dziennikarstwo internetowe mgr Jarosław Sołomacha

 

 

STUDIA I STOPNIA
 

     STUDIA II STOPNIA

 

 T2

MEDIA
I KOMUNIKOWANIE

      

T3

REKLAMA
I PUBLIC RELATIONS

                
      

T4

KOMUNIKOWANIE
W MEDIACH CYFROWYCH

 
          

T6

FILMOZNAWSTWO-
MEDIOZNAWSTWO

 

           

T5

KULTURA PODLASIA

 

Instytut Studiów Kulturowych posiada w ofercie pięć specjalności - dwie na studiach I stopnia i trzy na studiach II stopnia. Specjalności umożliwiają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności charakterystycznych dla danej dziedziny (tworzenie efektywnych kampanii reklamowych, praca nad warsztatem fotograficzno-filmowym, tworzenie treści w mediach cyfrowych, poznawanie dziedzictwa kulturowego regionu). Jednakże te same specjalności przenikają się w wielu aspekatch i nawzajem uzupełniają. Zachecamy do zapoznania się z ofertą studiów I i II stopnia na kulturoznawstwie