Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l

 moje zdjęcie11

 

Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB – socjolog kultury zajmujący się głównie krytyczną analizą dyskursu(ów) przekazów medialnych. Obecnie interesują go przemiany kategorii męskości, rodziny, a także wartości w nowej generacji seriali oraz innych tekstach kultury. Pracuje w Zakładzie Studiów nad Kulturą Współczesną i Filmem w Instytucie Studiów Kulturowych UwB. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego oraz Polskiego Stowarzyszenia Strategii Twórczych.

Na Uniwersytecie w Białymstoku prowadzi zajęcia m.in. z socjologii kultury, podstaw antropologii mediów, teorii kultury oraz antropologii płci. Prowadził przedmioty z zakresu studiów nad męskościami (masculinity studies) na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

W latach 1995–1998 uczęszczał na seminarium doktoranckie Kobiecość
i męskość w kulturze współczesnej
w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawę doktorską pt. Obraz mężczyzny w kulturze polskiej po 1989 roku, której promotorem była prof. dr hab. Jolanta Brach-Czaina, obronił w 2002 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku uzyskując stopień doktora nauk humanistycznych. Stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii uzyskał w 2014 roku w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Opublikował monografie autorskie Obraz mężczyzny w polskich mediach (Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003), Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach (Wydawnictwo Akademickie ŻAK 2013). Jest współautorem monografii Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach (Wydawnictwo VEDA 2018), a także współredaktorem książki Wizerunki mężczyzn i kobiet w najnowszym filmie europejskim (Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie 2009). Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych w języku polskim, a także angielskim, niemieckim i rosyjskim. Jego artykuły ukazały się w pracach zwartych oraz periodykach m.in. „Studiach Socjologicznych”, „Kulturze i Społeczeństwie”, „Studiach Humanistycznych AGH”, „Czasie Kultury”, „Roczniku Lubuskim”, „Kwartalniku Pedagogicznym”, „Folii Sociologica. Acta Universitatis Lodziensis”, „Jahrbuch Polen”, „Creativity. Theories – Research – Applications”. W latach 2006–2009 opracował dwa raporty dotyczące przemian kategorii męskości we współczesnej Polsce dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej RP. Publikował w czasopismach popularno-naukowych i gazetach opiniotwórczych m.in. „Charakterach”, „Niebieskiej Linii” oraz „Gazecie Wyborczej”.

W 2005 roku brał udział w projekcie badawczym „When This is a Man”, współfinansowany ze środków Wspólnotowej Strategii Ramowej na Rzecz Równości Płci. Na przełomie 2006 i 2007 roku w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i międzynarodowego projektu badawczego „Men at Work – Achieving Gender Equality” (cz. II) opracował raport dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej Obraz ojca we współczesnej Polsce. W latach 2007–2008 uczestniczył w roli eksperta i prelegenta w seminariach i konferencjach naukowych w ramach międzynarodowego projektu badawczo-wdrożeniowego „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina”, w którym brały udział uczelnie wyższe z Finlandii, Hiszpanii i Polski. Projekt realizowany był przy udziale Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a jego liderem w Polsce była Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku. W latach 2013-2014 był członkiem zespołu zajmującego się analizą dyskursu w projekcie badawczym Rodziny z wyboru kierowanym przez dr hab. Joannę Mizielińską, profesor nadzwyczajną w Instytucie Psychologii PAN (projekt finansowany ze środków budżetowych na naukę w ramach grantu „Idea Plus”). Opracował trzy raporty.

Wybrane publikacje

 • Krzysztof Arcimowicz, Przemiany męskości w kulturze współczesnej, [w:] Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Małgorzata Fuszara (red.), , Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2008, s. 21–60.
 • Krzysztof Arcimowicz, Kartina profiessjonalnoj aktiwnosti żenszczin i ich semiejnych swiaziej w polskich tieliesierialach, [w:] Soczietanije raboty s semiej w kontiekstie profiesjonalnoj aktiwnosti żenszczin, Cecylia Sadowska-Snarska, Tchon Li (red.), Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2008, s. 163–179.
 • Krzysztof Arcimowicz, Aleksander Wasiak-Radoszewski, Katarzyna Dębska, Polski dyskurs publiczny dotyczący rodzin z wyboru w latach 2003-2013, „Studia Socjologiczne” 2014, nr 4, s. 79-110.
 • Krzysztof Arcimowicz, Männlichkeitsmuster im heutigen Polen. Über das Patriarchat und eine entstehende neue Vision des Mannes, Jahrbuch Polen” („Jahrbuch Polen 2014 Männer”), Harrassowitz GMBH & Co.KG, Wiesbaden 2014, s. 57-69.
 • Krzysztof Arcimowicz, Przemiany męskości i relacji rodzinnych w polskich telesagach, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” 2014, nr 51, s. 21-38.
 • Krzysztof Arcimowicz, Crisis of Masculinity or Masculine Opportunity? An Overview, „Ars Educandi” 2014, vol. 11, s. 13-25 (Part I Men – Crisis, Progress, Change?, Hussein Bougsiaa, Lucyna Kopciewicz, Marcin Welenc, eds.).
 • Krzysztof Arcimowicz, Współczesny ideał ciała męskiego – wybrane aspekty problematyki, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” 2015, nr 55, s. 57-76.
 • Krzysztof Arcimowicz, Samochód SUV w kulturze pragnień. Analiza reklam, w: Wojciech Burszta, Andrzej Kisielewski (red.), Kultura pragnień i horyzonty neoliberalizmu, Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2015 s. 233-251.
 • Krzysztof Arcimowicz, Masculinity in the Late Modern Age, [w:] Gender w sztuce/Gender in Art, Delfina Jałowik, Monika Kozioł, Maria Anna Potocka (red.), Muzeum Sztuki Współczesnej, Kraków 2015, s. 80-89.
 • Krzysztof Arcimowicz, Kategoria męskości w dyskursie Kościoła katolickiego we współczesnej Polsce, „Studia Humanistyczne AGH” 2016, Tom 3., s. 69-86.
 • Krzysztof Arcimowicz, Determinants of the Content and Creation of Modern Television Series. Selected Issues, “Creativity. Theories – Research – Applications” 2016, nr 3(1), s. 104-117.
 • Krzysztof Arcimowicz, Męskocentryczny charakter współczesnej kultury polskiej w perspektywie koncepcji Geerta Hofstede’a. Wybrane aspekty problematyki, „Rocznik Lubuski” 2016, Tom 42, cz.1, s. 71-88.
 • Krzysztof Arcimowicz, Kategoria męskości w dyskursie TVN Turbo, „Czas Kultury” 2019, nr 1, s. 31-37.
 • Krzysztof Arcimowicz, Gender and Body. Establishing and Blurring Gender Differences in Culture – the Example of Advertising, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2019, nr 20, s. 399-410.

Wybrane publikacje pracowników Instytutu Studiów Kulturowych

 


Monika Kostaszuk-Romanowskadeziluzja monika
Deziluzja w dramcie. Rozważania teoretyków i praktyki dramaturgiczne Juliusza Słowackiego

 

Książka dr Moniki Kostaszuk-Romanowskiej odznacza się rzadko spotykaną precyzyjnością przemyśleń, wyłożonych przejrzyście i elegancko. Autorka wykorzystała w niej swoje szerokie i niezbyt często łączące się kompetencje: teoretyka literatury, teatrologa, znawcy romantyzmu i twórczości Słowackiego, dodając do nich zmysł krytyczny, umiejętność syntezy i subtelność analiz. Problematykę rozprawy na pierwszy rzut oka można umieścić w od dawna eksplorowanym kręgu rozważań o teatralnej formie polskiego dramatu romantycznego, nad którym – zwłaszcza nad arcydziełami trójcy wieszczów – zaciążyło „fatum niesceniczności”. Jednakże w książce o deziluzji Autorce udało się ustanowić własne pole badawcze – w dramatach romantycznych dostrzegła swoistą, nową formę, ukształtowaną przez, jak określa to trafnie we wstępie, „przymusową swobodę twórczą” – teatralność i zarazem świadomość braku dostępu do sceny. W przypadku Słowackiego dr Kostaszuk-Romanowska wychwyciła zjawisko swoistej gry poety z teatralizacją, wzięcie jej w „autotekstowy nawias”, zamierzając prześledzić, jak „rezygnacja z kreowania w dziele złudzenia prawdziwości paradoksalnie zbliża dzieło do prawdy”, szczególnej „prawdy aktu tworzenia, statusu twórcy”, jego światoobrazu i poglądów na sztukę. Taka autotematyczna, a zarazem radykalnie przewartościowująca mity perspektywa, zbliża dzieło Słowackiego do debat dwudziestowiecznej awangardy. (Z Recenzji dr hab. Elżbiety Kiślak, prof. IBL PAN)


Karolina WierelWierel Publikacja1
Księga w nie-ludzkim świecie. Motyw Księgi w postapokaliptycznych przekazach literackich 
i filmowych przełomu XX i XXI wieku

(…) osią książki, głównym wektorem zawartych w niej rozważań i analiz, jest motyw Księgi, różne formy jego obecności, w różnych postaciach, w utworach badanego nurtu. Śledząc ten watek autorka przekonująco dowodzi zaskakującej żywotności motywu, który w świecie nowych mediów mógłby wydawać się anachroniczny, tymczasem okazuje się zwornikiem wielu ważnych treści „wyobraźni postapokaliptycznej”, wehikułem zdolnym do przenoszenia do świata „po końcu” tradycyjnych struktur poznania i otwartym na takie ich przekształcenia, by odpowiadały na wyzwania radykalnie nowych doświadczeń (…).
(Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Godlewskiego Instytut Kultury Polskiej, UW)

 


Olchanowski Publikacja1

Tomasz Olchanowski
Kultura ponowoczesna w perspektywach antropologii politeistycznej
Termin antropologii politeistycznej zrodził się oczywiście wraz z lekturą pism Hillmana, jak też dzięki wizjom greckich filozofów przedsokratejskich, wizjom Platona, neoplatoników, także tych, których zwiemy neoplatonikami renesansowymi. Antropologia politeistyczna więcej zawdzięcza wielkiej literaturze niż poglądom skostniałych akademików. Scala to, co zostało rozdzielone, jednocześnie zostawiając temu, co scala, autonomię. Scala filozofię z psychologią, pedagogikę z kulturoznawstwem czy twórczość artystyczną z socjologią. Pedagog czy psycholog nie może być tylko i wyłącznie człowiekiem nauki, obojętnie czy teoretykiem, czy praktykiem, lecz również powinien każdego dnia odkrywać w sobie duszę artysty. Inaczej skostnieje, a wtedy nieustannie powtarzać będzie te same błędy, które przed nim popełnili inni.


 

 • KULTURA I SZTUKA U PROGU XXI WIEKU
 • INTERMEDIALNOŚĆ W KULTURZE KOŃCA XX WIEKU
 • Słowo w kulturze mediów
 • Przyszłość języka
 • Między powtórzeniem
 • Przyszłość tradycji
 • dr Karolina Wierel
 • ARTYSTÓW GRY Z KULTURĄ
 • NA STYKACH KULTUR I MEDIÓW
 • Sztuka i nie-sztuka
 • SPEKTAKLE ZMYSŁÓW
 • Mity, legendy i historia
 • ESTETYKA ROCKA
 • Film w twórczości Struga
 • KULTURY TRADYCYJNE A KULTURA GLOBALNA
 • DESIGN
 • PRYMITYWIZM W SZTUCE AWANGARDY
 • FILMOWY ŚWIAT PEDRA ALMODOVARA
 • HISTORIE WYDOBYTE Z CIENIA
 • FILMOWE CZYTANIE KULTURY
 • POLSKIE TELE-SAGI
 • DYSKURSY O PŁCI I RODZINIE W POLSKICH TELESAGACH
 • METAFIZYKA I ETYKA SAMUELA CLARKE'A
 • BOHATER IDOL OSOBOWŚĆ MEDIALNA
 • DEUS EXPLICATUS
 • OBRAZ MĘŻCZYZNY W POLSKICH MEDIACH