Kontakt: +48 (85) 745 72 68

Pracownicy:

dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB - kierownik Zakładu

dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB

dr Ewa Kępa

dr Tomasz Adamski

mgr Joanna Mytnik-Daniluk

Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną i Filmem kontynuuje działalność Zakładu Wychowania Estetycznego, powstałego w 1978 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Filii Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszym kierownikiem Zakładu był dr Stanisław Malewski, później funkcję tę sprawowała prof. zw. dr hab.  Jolanta Brach-Czaina; za jej kadencji w 1995 roku Zakład zmienił nazwę na Zakład Kulturoznawstwa. Od 2015 roku Zakładem kieruje dr hab. Katarzyna Citko, prof. UwB. W kwietniu 2017 roku, gdy powstał Międzywydziałowy Instytut Kulturoznawstwa i Sztuki, Zakład Kulturoznawstwa wszedł w jego skład, a dr hab. Katarzyna Citko została Wicedyrektorem Instytutu (od 1 lutego 2018 roku do 30 września 2019 roku). Od 2019 roku Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną i Filmem wchodzi w skład Instytutu Studiów Kulturowych.

Badania naukowe:

Pracownicy Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną i Filmem prowadzą badania z dziedziny antropologii kultury, teorii i historii poszczególnych sztuk (szczególnie filmu) oraz w zakresie nowych technologii multimedialnych, a także przemian w sferze aksjologicznej w społeczeństwach postmodernistycznych i w dziedzinie autoetnografii.

Do 2016 roku pracownicy Zakładu realizowali w ramach BST temat badawczy: Terapeutyczny wymiar współczesnej kultury i sztuki, natomiast w latach 2016–2019 prowadzili badania na temat: Tradycja versus ponowoczesność. Przemiany w kulturze i sztuce XXI wieku.

Zainteresowania badawcze pracowników zakładu:

Badania naukowe prowadzone przez zespół Zakładu Studiów nad Kulturą Współczesną i Filmem związane są z terapeutycznym (i autoterapeutycznym) wymiarem współczesnej kultury i sztuki, a także z przemianami w kulturze i sztuce XXI wieku, szczególnie z problematyką wartości i wartościowania w kulturze współczesnej oraz z badaniami autoetnograficznymi. Badania mają charakter interdyscyplinarny i wielowątkowy, gdyż związane są ze szczegółowymi zagadnieniami badawczymi podejmowanymi przez poszczególnych pracowników: ■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB – historia i teoria filmu (film polski, film hiszpański, kino meksykańskie); analiza i interpretacja filmu; zagadnienia emocji w sztuce, zwłaszcza filmowej, problematyka wartości oraz sacrum i profanum w sztuce, zwłaszcza filmowej ■ Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uwb – socjologia i antropologia mediów (analiza seriali nowej generacji oraz badanie fenomenu konwergencji mediów); socjologia i antropologia przedmiotów (np. badanie symbolicznych znaczeń samochodu w kulturze współczesnej); socjologia płci i seksualności, socjologia rodziny, socjologia i antropologia ciała; krytyczna analiza dyskursu ■ dr Ewa Kępa – gender studies; interdyscyplinarne studia nad kulturą współczesną; problematyka tożsamości kulturowej; autoetnografia; badanie strategii twórczych związanych z tradycyjnymi technikami rękodzielniczymi i ich wykorzystaniem w ponowoczesnych praktykach kulturowych ■ Dr Tomasz Adamski – historia filmu i fotografii; film w kulturze; kino skandynawskie, zwłaszcza szwedzkie ■ Mgr Joanna Mytnik – arteterapia, szczególnie filmoterapia, analiza i interpretacja filmu w kontekście przemian współczesnej kultury ■ Mgr Anna Korzińska – socjologia kultury; pedagogika kultury; kultura popularna; antropologia kultury, kultura małych przedsiębiorstw

Kluczowe osiągnięcia naukowe i artystyczne pracowników Zakładu:

Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB

Jej książka Filmowy świat Pedra Almodóvara. Universum emocji, Białystok, 2007, napisana dzięki stypendium hiszpańskiego MSZ „Becas MAE” i kwerendzie pobytowej w Madrycie, była zgłoszona w 2008 roku do nagrody ministerialnej. Jest autorką i współautorką 7 książek w dziedzinie kulturoznawstwa oraz ponad 50 artykułów zamieszczonych w pracach zbiorowych i czasopismach, w języku polskim, angielskim i hiszpańskim. Wynikiem ostatnich badań jest książka napisana wspólnie z Tomaszem Adamskim, Krzysztofem Arcimowiczem i Ewą Kępą Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach, wydana w 2018 roku. Katarzyna Citko oprócz pracy naukowej pisze również poezje; jest autorką 4 tomików wierszy: Zielnik niedokończony, Łódź, 1991; Ptasie pismo, Białystok, 2004; Post tenebras Lux, Białystok, 2014 (literacka nagroda im. K. I. Gałczyńskiego „Orfeusz Mazurski 2015” za najlepszy tom roku); Tryptyk z trzema sonetami, Warszawa, 2016.

Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB

W 2008 roku brał udział w międzynarodowym projekcie badawczo-wdrożeniowym „Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina (The Flexible Worker – The Partnership Family)” realizowanym w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Unii Europejskiej equal (2007–2008). W latach 2013–2014 uczestniczył w projekcie „Rodziny z wyboru w Polsce” finansowanym ze środków budżetowych na naukę (grant „Idea Plus”). Był członkiem zespołu zajmującego się analizą dyskursu i opracował trzy raporty. Jest autorem dwóch książek Obraz mężczyzny w polskich mediach, Gdańsk 2003 oraz Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach , Warszawa 2013. Opublikował –  głównie w języku polskim, a także angielskim, niemieckim i rosyjskim ponad 50 artykułów naukowych oraz kilka o charakterze popularnonaukowym. Jego artykuły ukazały się w pracach zwartych, a także w periodykach naukowych, takich jak: Studia Socjologiczne”, „Kultura i Społeczeństwo” „Studia Humanistyczne AGH”, „Rocznik Lubuski”, „Folia Sociologica. Acta Universitatis Lodziensis”, „Kwartalnik Pedagogiczny”, „Problemy Rodziny”, „Creativity. Theories – Research – Applications”. Wynikiem ostatnich badań jest książka napisana wspólnie z Tomaszem Adamskim, Katarzyną Citko i Ewą Kępą Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach, wydana w 2018 roku.

Dr Tomasz Adamski

Jest reżyserem filmowym, twórcą i współtwórcą filmów dokumentalnych: Tandemem przez pogranicze (2012), Wielki Łapiak (2013), Pieśni rzeki (2013) oraz krótkometrażowych: Człowiek ryba (2013), Człowiek ptak (2013). Zrealizował także, współpracując z innymi twórcami, etiudy dokumentalne: Searching for hell: Rosja (2014) oraz Searching for hell: Vardo (2015), a także cykl filmów dokumentalno-promocyjnych Spacer z Ambasadorem realizowanych dla msz w  Zagrzebiu, Lizbonie, Kijowie (2013/2014). Nakręcił także dokumentalny film o Polakach pracujących dla onz w Afryce (Sudan Południowy), Turcji (Stambuł) i usa (Nowy Jork, 2015). Jest współautorem książki: Sztuka i jej miejsce w edukacji międzykulturowej. Idee, koncepcje i rozwiązania metodyczne, wraz z: Anną Józefowicz, Jarosławem Chacińskim i Elżbietą Krysztofik-Gogol, Toruń 2015 oraz autorem artykułów naukowych z zakresu filmoznawstwa. Wynikiem ostatnich badań jest książka napisana wspólnie z Krzysztofem Arcimowiczem, Katarzyną Citko i Ewą Kępą Świat wartości i jego reprezentacje we współczesnych filmach i serialach, wydana w 2018 roku.

Organizacja przez pracowników Zakładu wydarzeń artystycznych:

■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB – wieczory autorskie promujące tomiki wierszy i albumy, m.in.: Biblioteka Publiczna w Mońkach (2013, 2015), Centrum im. Ludwika Zamenhoffa w Białymstoku (2016) ■ Dr Tomasz Adamski – cykl warsztatów filmowych w domu dziecka w Krasnem (2014–2016), w wyniku których powstał film dokumentalny oraz teledysk (współautorzy: Krzysztof Kiziewicz, Dagmara Sowa, Paweł Chomczyk) oraz ■ Mgr Joanna Mytnik

Projekty i granty badawcze:

■ Dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. uwb – (2013–2014) uczestniczył w projekcie „Rodziny z wyboru w Polsce” finansowanym ze środków budżetowych na naukę (grant „Idea Plus”).

Nagrody i medale o zasięgu krajowym i międzynarodowym:

■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB -  Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,  Medal Złoty za Długoletnią Służbę – Prezydent RP (2017)

Pełnione funkcje:

Na Uniwersytecie w Białymstoku:

■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB – wiceprzewodnicząca NSZZ „Solidarność” UwB (2010–2014); członek Zarządu NSZZ „Solidarność” UwB (2014–2018),  wicedyrektor Międzywydziałowego Instytutu Kulturoznawstwa i Sztuki (2018-2019)

 Funkcje pełnione w czasopismach naukowych:

■ Dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB – członek Komitetu Naukowego międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories – Research – Applications” (www.creativity.uwb.edu.pl) wydawanego przy Wydziale Pedagogiki i Psychologii UwB ■ Dr Ewa Kępa – redaktor tematyczny Czasopisma Naukowego Instytutu Studiów Kobiecych wydawanego przez Wydawnictwo Humanica Instytutu Studiów Kobiecych.

Członkostwo w zespołach i towarzystwach naukowych:

■ Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze: dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB (członek Komisji Rewizyjnej w latach 2013–2017 i 2017-2021); dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB; dr Ewa Kępa; dr Tomasz Adamski; mgr Anna Korzińska ■ Polskie Stowarzyszenie Strategii Twórczych: dr hab. Ewa Katarzyna Citko, prof. UwB (wiceprezes od 2015); dr hab. Krzysztof Arcimowicz, prof. UwB; dr Ewa Kępa (członek Zarządu); dr Tomasz Adamski; dr mgr Anna Korzińska.